Gåva

Gåva av aktier i bolag där syskon är anställda.

Diarienummer
6-12/D
Meddelandedatum
2012-06-21
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktieförvärven medför inte någon inkomstbeskattning för A.

Motivering

Bröderna A och B:s [syskon], C, äger samtliga aktier i X AB. Detta bolag äger i sin tur samtliga aktier i Y AB, ett bolag som bedriver (...).

A och B är anställda i Y AB med en [marknadsmässig lön].

Avsikten är nu att C, som inte är gift och inte har några egna barn, ska överlåta aktierna i X AB till bröderna såsom gåva så att de ska äga hälften var av företaget. Eftersom B [har] obetalda skulder är emellertid tanken att överlåtelsen av aktierna ska ske i två steg.

Inledningsvis ska A få 49 procent av aktierna utan vederlag. I ett senare skede när [B:s skulder är reglerade], ska [B] få 50 procent av aktierna och A den resterande andelen (1 procent). Även dessa överlåtelser ska ske utan vederlag.

För det fall C väljer att överlåta en del av aktierna i X AB till A under åren 2012-2013, kommer ett testamente att upprättas med samma innebörd som de resterande gåvotransaktionerna.

Frågan i ärendet är om överlåtelsen av de 49 procenten av aktierna i X AB till A utlöser inkomstbeskattning för honom.

Skatteverket anser att någon inkomstbeskattning inte ska ske.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

I 8 kap. 2 § IL anges att ett förvärv genom gåva är skattefritt. Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning i inkomstslaget tjänst kan ske när förvärvet kan antas ha sitt ursprung i en arbetsprestation som förvärvaren utför.

Mot bakgrund av lämnande uppgifter i ärendet finner Skatterättsnämnden att överlåtelsen av aktierna i X AB i allt väsentligt får anses ha sin grund i släktskapet mellan gåvogivaren och gåvotagaren. Överlåtelsen är med hänsyn härtill av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning för aktiernas värde ska därför inte ske.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Hellenius, Jönsson, Lohela
Sekreterare: Alfreds
Föredragande: Rentrop

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen