Kvalificerade andelar

Fråga om fåmansföretag bedriver samma eller likartad  verksamhet.

Diarienummer
56-12/D
Meddelandedatum
2012-10-26
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktierna i Y AB kommer inte att vara kvalificerade andelar efter det att kvalifikationstiden i 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) löpt ut.

Motivering

Bakgrund

Omständigheterna

A äger samtliga aktier i X AB. Han är verksam i betydande omfattning i bolaget och aktierna är därför kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1.

X AB, som är en friskola med profilering mot idrott, bedriver med tillstånd av Skolinspektionen "högskoleförberedande" gymnasieutbildning (...). Skolan står även under inspektionens tillsyn.

A avser att sälja sina aktier till det av honom likaledes helägda Y AB varefter X AB ska överlåtas till en extern köpare. Y AB har aldrig bedrivit någon annan verksamhet än aktieförvaltning och ska efter avyttringen av aktierna i X AB även fortsättningsvis vara endast kapitalförvaltande. A kommer efter försäljningen inte vara verksam i, eller ha någon annan anknytning till, X AB.

A planerar därefter att i ett annat av honom helägt bolag, Z AB, börja bedriva yrkeshögskoleutbildning. Högskolan ska erbjuda en elitidrottstränarutbildning avseende (...) idrotter som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Utbildningen som finansieras genom statsbidrag är eftergymnasial. A kommer att vara verksam i betydande omfattning i Z AB.

Av ansökan framgår vidare att inte vare sig verksamhet, tillgångar eller personal kommer att föras över från X AB eller Y AB till Z AB.

Frågan och parternas inställning

A vill veta om den planerade verksamheten i Z AB och den som idag bedrivs i X AB är att betrakta som samma eller likartade med följd att hans aktier i Y AB kommer att vara kvalificerade andelar efter den femåriga karenstidens utgång.

Hans uppfattning är att aktierna i Y AB inte kommer att vara kvalificerade eftersom inga tillgångar överförs vare sig från X AB eller Y AB till Z AB.  Dessutom är verksamheterna i X AB och Z AB av så skilda slag att han inte har någon nytta av de kunskaper, den branschkännedom och de affärskontakter han fått genom verksamheten i X AB.

Skatteverket delar denna uppfattning.

Skatterättsnämndens bedömning

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 framgår — såvitt nu är i fråga — att en aktie är kvalificerad om andelsägaren under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att uttrycket "samma eller likartad verksamhet" i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28, RÅ 2010 ref. 11  I-V samt HFD 2011 ref. 75).

Vid försäljningen av aktierna i X AB till den externe köparen kommer Y AB att tillgodogöra sig kapital som genererats i X AB och som härrör från A:s arbetsinsatser i där. Y AB får därför anses bedriva samma och likartad verksamhet som X AB. Frågan är då om denna verksamhet är samma eller likartad den som kommer att bedrivas i Z AB.

Enligt vad som upplysts i ärendet kommer någon verksamhet inte att överföras mellan Y AB och Z AB som kan medföra att de ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet i bestämmelsens mening. Varken det förhållandet att båda bolagen bedriver utbildning eller vad omständigheterna i övrigt ger vid handen leder enligt Skatterättsnämndens mening till någon annan bedömning.

A:s aktier i Y AB utgör därmed inte kvalificerade andelar efter utgången av den i 57 kap. 4 § första stycket 1 angivna femårsperioden.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström. Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Alfreds
Föredragande: Grotander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen