Skattereduktion - hushållsarbete

Betalning av hushållsarbete med presentkort som köpts av ett annat företag än det som utför arbetet har inte ansetts hindra rätt till skattereduktion för hushållsarbete.

Diarienummer
121-11/D
Meddelandedatum
2012-06-29
Lagrum
  • 67 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A har rätt till skattereduktion för hushållsarbete.

Motivering

Bakgrund

A överväger att köpa hushållsarbete genom att utnyttja ett rabatterbjudande som marknadsförs av (...) (Bolaget). Inför beslutet vill han ha besked huruvida han har rätt till skattereduktion enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för sin utgift för tjänsten. Till ledning för bedömningen har han lämnat i huvudsak följande redogörelse.

Bolaget marknadsför rabatterbjudanden från andra företag till privatpersoner. (...).

Bland de tjänster som vissa företag tillhandahåller ingår hushållsarbete [bl.a.] städning. Företag som tillhandahåller hushållsarbete ger ut presentkort till nominellt belopp motsvarande det rabatterade priset minskat med den skattereduktion som en köpare av hushållsarbetet kan ha rätt till.

(...). När företaget utfört hushållsarbetet betalar privatpersonen med presentkortet [som denne köpt hos Bolaget].

Företaget som tillhandahållit hushållsarbetet kan därefter lösa in presentkortet hos Bolaget som efter att ha räknat av sin ersättning för marknadsföringen betalar återstående del till företaget.

Slutligen kan företaget ifråga begära utbetalning från Skatteverket enligt bestämmelserna i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (FSH).

Parternas inställning

A:s uppfattning är att han har rätt till skattereduktion eftersom det är han själv — inte Bolaget — som ingår avtal med företaget som tillhandahåller hushållsarbetet. Bolagets roll är endast att förmedla kontakten mellan honom och det aktuella företaget samt sköta bytet av betalningsinstrument.

Enligt Skatteverkets mening föreligger inte rätt till skattereduktion eftersom A inte betalar direkt till företaget som utför hushållsarbetet. Därtill kommer att priset på presentkortet inte motsvarar värdet på det utförda arbetet eftersom företaget ifråga endast får en del av presentkortets nominella belopp när kortet löses in.

Rättsligt

I 67 kap. IL finns de materiella bestämmelserna om skattereduktion för hushållsarbete. I 11 § anges vilka som kan få sådan reduktion. Av paragrafens första stycke 3 framgår att den skattskyldige måste ha haft utgifter för utfört hushållsarbete. I paragrafens fjärde stycke definieras utgifterna för hushållsarbetet som det debiterade beloppet för arbetet inklusive mervärdesskatt. Skattereduktion begärs i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då utgifter för utfört hushållsarbete har betalats (12 §).

Det finns vissa villkor för skattereduktion knutna till det utförda arbetet och till den som utför arbetet, den s.k. utföraren (15 och 16 §§). Underlaget för slutlig skattereduktion består i ett fall som det aktuella av belopp som har legat till grund för preliminär skattereduktion vilken har tillgodoräknats köparen för beskattningsåret enligt 17 § första stycket 1 FSH (18 § första stycket 1). Den slutliga skattereduktionen uppgår till belopp motsvarande sådan preliminär skattereduktion (19 § första stycket 1).

Att den som kan ha rätt till skattereduktion tillgodoräknas preliminär skattereduktion hänger samman med att den som utfört arbetet begär utbetalning från Skatteverket enligt FSH. Sådan begäran kan göras om den som köpt hushållsarbete inte har betalat hela utgiften för arbetet (6 §). Utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska betalning till utföraren, dock högst till samma belopp som köparen har betalat (7 §).

Utbetalning får begäras efter det att hushållsarbetet har utförts och betalats (8 §). En begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om bl.a. debiterad ersättning för hushållsarbete, betalt belopp och den dag som betalningen kommit utföraren tillhanda (9 §). Skatteverket ska snarast fatta beslut om utbetalning (11 §).
Köparen ska tillgodoräknas preliminär skattereduktion med ett belopp motsvarande den beslutade utbetalningen till utföraren (17 § första stycket 1).

Det aktuella systemet för skattereduktion, den s.k. fakturamodellen, innebär alltså att den som köper hushållsarbete får en ekonomisk lättnad redan när han köper tjänsten genom att han behöver betala endast hälften av den arbetskostnad som anges på fakturan eller motsvarande handling. Fakturamodellen har ersatt tidigare bestämmelser som innebar att köparen betalade hela ersättningen och därefter fick ansöka särskilt om skattereduktion.

Fakturamodellen innehåller inte något krav på hur köparens betalning till utföraren ska ske (jfr prop. 2008/09:77 s.33 f., 89 f . och 96).

Skatterättsnämndens bedömning

Den användning av presentkort som beskrivits i det föregående innebär enligt Skatterättsnämndens uppfattning att A ersätter ett betalningsmedel ("pengar") med ett annat (presentkort) av motsvarande värde. Genom presentkortet betalar han sedan en viss del av den debiterade ersättningen för utfört hushållsarbete till det företag som ställt ut presentkortet och som han anlitat.

Med hänsyn till det anförda kan betalning för hushållsarbete på angivet sätt grunda rätt till skattereduktion för sådant arbete om övriga förutsättningar för skattereduktion föreligger. Frågan ska därför besvaras jakande.

Den omständigheten att Bolaget vid företagets inlösen av presentkortet kvittar sin fordran på ersättning för marknadsföringen och betalar ut enbart ett skillnadsbelopp påverkar inte bedömningen.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Palmstierna 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen