Underprisöverlåtelse?

Överlåtelse av 9 procent av aktierna i ett bolag till bolagets VD för ett pris understigande marknadsvärdet har bedömts ha sin grund i arbetsinsatser.

Diarienummer
84-11/D
Meddelandedatum
2012-04-24
Lagrum
  • 23 kap. 3 och 11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-12-18
Mål nr
2571-12

Förhandsbesked

Fråga 1

A ska beskattas i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan det pris X AB betalar för förvärv av aktier i Y AB och marknadsvärdet för dem.

Fråga 2

B ska inte utdelningsbeskattas.

Fråga 3

Lagen (1995:575) mot skatteflykt (skatteflyktslagen) är inte tillämplig.

Motivering

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

B äger femtio procent av aktierna i Z AB. Övriga aktier i bolaget ägs av närstående till honom. Sedan [månad] 2010 äger Z AB aktierna i Y AB, ett bolag där A är verkställande direktör. A är inte närstående till någon av ägarna.

Z AB överväger att ge A tillfälle att förvärva 1,8 procent av aktierna i Y AB per år under en period om fem år, eller således totalt nio procent av aktierna. Förvärven ska ske genom det av A helägda bolaget X AB. Marknadsvärdet för dessa aktier beräknas till ca (...) kr vid ingivandet av ansökan. Det pris som ska betalas för den aktiepost som förvärvas under ett vart av de fem åren ska uppgå till [n] kr, dvs. aktierna kommer att förvärvas [till underpris].

Avsikten med att låta A via X AB till underpris förvärva aktier i Y AB uppges vara att binda honom till företaget vilket bedöms vara till gagn för företagets fortsatta utveckling.

Frågorna och parternas inställning

Sökandena vill veta om förfarandet medför att A ska beskattas i inkomstslaget tjänst för ett belopp motsvarande skillnaden mellan priset och marknadsvärdet på aktierna i Y AB (fråga 1), om B ska utdelningsbeskattas (fråga 2) och om skatteflyktslagen blir tillämplig (fråga 3).

Eftersom A erhåller en marknadsmässig lön i sin anställning som verkställande direktör i Y AB och underpriset inte är avsett som en ersättning för arbetsprestationer i bolaget anser sökandena att förutsättningar föreligger enligt 23 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229) för att underlåta beskattning av honom för mellanskillnaden. Överlåtelsen ska därmed inte heller medföra någon utdelningsbeskattning av B.

Skatteverket anser i första hand att ansökan ska avvisas på grund av att tillräckligt underlag saknas för att bedöma om det föreligger en underprisöverlåtelse eller inte. I sak anser verket att A ska beskattas i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan priset på aktierna och marknadsvärdet och att övriga frågor kan besvaras nekade.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

De tilltänkta överlåtelserna av aktier i Y AB från Z AB till X AB avser näringsbetingade andelar och ska ske till pris som understiger aktiernas marknadsvärde. Av 23 kap. 2 § andra stycket följer att kapitlets bestämmelser om underprisöverlåtelser då i princip inte är tillämpliga.

Undantagsbestämmelserna i kapitlets 11 § kan dock tillämpas. En förutsättning för detta är att överlåtelsen i fråga är en underprisöverlåtelse enligt definitionen i 3 §. Det är fallet när överlåtelse sker av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat.

En tillämpning av 11 § innebär, såvitt är aktuellt i ärendet, att överlåtelsen inte medför att skillnaden ska tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst av den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget.

Enligt förutsättningarna kommer A:s aktier i X AB att bli kvalificerade andelar till följd av bolagets förvärv av aktier i Y AB. En bedömning måste därför göras enligt 3 § av om aktieförvärven sker genom underprisöverlåtelser eller om underpriset för aktierna kan anses motsvaras av en arbetsinsats eller annat sidovederlag från A:s sida såsom ägare av förvärvande bolag (jfr RÅ 2008 ref. 52 och HFD 2011 ref. 19).

De uppgifter som lämnats av sökandena om bakgrunden till förfarandet, att binda A till Y AB, tyder enligt Skatterättsnämndens mening på att den huvudsakliga avsikten med underpriset på aktierna i Y AB är att tillförsäkra sig om hans fortsatta arbete i bolaget. Underpriset kan därför betraktas som en ersättning för dessa arbetsinsatser. Det är därmed inte fråga om underprisöverlåtelser i den mening som avses i 23 kap. vilket innebär att bestämmelsen om underlåten beskattning i kapitlets 11 § inte är tillämplig.

A ska därför beskattas i inkomstslaget tjänst för skillnaden mellan marknadsvärdet och köpeskillingen på de aktier i Y AB som det av honom ägda X AB förvärvar från Z AB.

Fråga 2

Av praxis framgår att en förmögenhetsöverföring mellan aktiebolag, som inte omfattas av reglerna om underprisöverlåtelse i 23 kap., innebär ett sådant förfogande över det överförda värdet att det ska behandlas som utdelning till aktieägare i det överlåtande bolaget (jfr bl.a. RÅ 2004 ref. 1).

X AB:s förvärv av aktier i Y AB från Z AB till underpris får enligt svaret på fråga 1 anses innebära en ersättning till A för hans fortsatta arbetsinsatser i Y AB. Det kan då inte vara fråga om någon förmögenhetsöverföring mellan Z AB och X AB. Härav följer att B, såsom en av ägarna till Z AB, inte ska utdelningsbeskattas med anledning av förfarandet.

Fråga 3
Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet.

Beslutande: André, ordf., Bengtsson, Dahlberg, Gäverth, Jönsson, Lundström, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Rentrop 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen