Väsentlig anknytning

I utlandet bosatt persons förvärv av en bostadsrättslägenhet i Sverige att användas vid tillfälliga besök här har inte gett väsentlig anknytning hit.

Diarienummer
11-12/D
Meddelandedatum
2012-04-18
Lagrum
  • 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A får inte väsentlig anknytning till Sverige efter att hon, ensam eller tillsammans med sin make, förvärvar en bostadsrättslägenhet i [kommunen X] att användas vid tillfälliga besök i Sverige.

Motivering

A och hennes man, som båda är pensionärer, bor sedan [början av år] 2008 i [utlandet Y]. Den tidigare permanentbostaden i Sverige, en bostadsrättslägenhet i kommunen X, avyttrades [senare under] 2008. De har härefter vistats högst tre månader per år i Sverige, huvudsakligen i A:s fritidsbostad i [kommunen Z].

Efter det att permanentbostaden i kommunen X avyttrades har de inte ansetts som obegränsat skattskyldiga i Sverige.

Ansökan görs mot bakgrund av att hon, alternativt tillsammans med sin make, efter förhandsbokning ska förvärva en nybyggd bostadsrättslägenhet i kommunen X någon gång under år 2013 eller 2014. Lägenheten ska användas som övernattningsbostad vid tillfälliga besök bl.a. för att umgås med barn och barnbarn bosatta i kommunen X. I samband med förhandsbokning av lägenheten ska A lämna fritidsbostaden i kommunen Z till försäljning.

A vill i första hand veta om hon får väsentlig anknytning till Sverige om hennes förhållanden ändras på sätt som redovisats.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden anser i likhet med Skatteverket att den anknytning till Sverige som förvärvet av bostadsrättslägenheten innebär, tillsammans med övriga omständigheter, inte medför att A får en sådan väsentlig anknytning hit som avses i 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229). Det förhållandet att lägenheten kan komma att förvärvas av makarna gemensamt leder inte till någon annan slutsats.

Resterande fråga förfaller.

Beslutande: André, ordf., Bengtsson, Dahlberg, Gäverth, Jönsson, Lundström, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Opander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen