Väsentlig anknytning

Utflyttad persons förvärv av en bostadsrättslägenhet har inte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige.

Diarienummer
107-11/D
Meddelandedatum
2012-03-05
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A och B får inte väsentlig anknytning till Sverige genom förvärvet av bostadsrättslägenheten.

Motivering

A och hans hustru B, som är svenska medborgare, är sedan [slutet av] 2003 bosatta i [land Y]. I samband med utflyttningen avyttrade de sin permanentbostad och sitt fritidshus i Sverige. I [början av] 2004 sålde A samtliga aktier i det av honom helägda bolaget X AB. Sökandena har därefter inte haft någon väsentlig anknytning till Sverige.

De överväger nu att förvärva en bostadsrätt i Stockholm. Lägenheten är avsedd för fritidsändamål och kommer att utnyttjas ca 2-4 månader per år. Resterande del av året kommer makarna att vistas i [land Y]. Övriga tillgångar i Sverige utgörs av bankmedel, värdepapper som förvaltas av bank och en obebyggd tomt i [kommun].

A och B vill få besked om förvärvet av lägenheten medför att de blir obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit (fråga 1). Om svaret på fråga 1 är jakande vill de veta om de kommer att anses bosatta i Sverige enligt skatteavtalet mellan Sverige och [land Y] (fråga 2).

Parternas samstämmiga uppfattning är att förvärvet av bostadsrätten inte medför väsentlig anknytning hit.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) ska den som tidigare varit bosatt i Sverige och som fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger ska enligt kapitlets 7 § beaktas ett antal anknytningsfaktorer bl.a. om personen har en fastighet här.

Av praxis framgår att enbart ett förvärv av en bostad avsedd för fritidsändamål inte medför väsentlig anknytning till Sverige (se t.ex. RÅ 2003 not. 210 och RÅ 1989 not. 276).

Mot den bakgrunden finner Skatterättsnämnden vid en samlad bedömning av samtliga omständigheter att A och B på grund av förvärvet av bostadsrättslägenheten inte får väsentlig anknytning till Sverige.

Med detta svar på fråga 1 förfaller fråga 2.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Alfreds

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen