Kvalificerade andelar

Aktier i fastighetsförvaltande bolag har med hänsyn till arbetsinsatsens omfattning och dess betydelse för verksamheten inte ansetts kvalificerade.

Diarienummer
69-12/D
Meddelandedatum
2013-06-13
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s aktier i X AB är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Motivering

Omständigheterna i ärendet

A äger samtliga aktier i X AB. Bolaget, som bildades [vid mitten av 2000-talet], förvaltade vid tidpunkten för ansökan(…) hyresfastigheter och en industrifastighet.

De arbetsinsatser som A utför och har utfört i bolaget begränsas till att medverka vid hyresgästbyten, i snitt fyra per år, vilket innefattar besiktning och visning av lägenheter. Vidare har han haft viss allmän tillsyn över fastigheterna. A uppskattar att hans årliga arbetsinsats inte överstiger tio timmar. Den administrativa och tekniska förvaltningen, inklusive reparationer av fastigheterna har utförts av externa uppdragstagare.

Sedan år 2011 har A haft förmån av fri bil från X AB. I övrigt har han inte tagit ut någon ersättning från bolaget. Under den aktuella tidsperioden har han varit anställd i en [hantverkeri]firma. Fram till år 2002 i ett eget bolag och efter att det bolaget köpts upp i det förvärvande bolaget.

Frågan och parternas inställning

A överväger att avyttra sina aktier i X AB och vill därför veta om aktierna är kvalificerade andelar enligt bestämmelserna i 57 kap. 4 §.

Båda parter anser att aktierna inte är kvalificerade.

Skatterättsnämndens bedömning

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 framgår, såvitt här är i fråga, att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad under förutsättning att andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Enligt förarbetena är syftet med bestämmelserna i 57 kap. att motverka att vad som i grunden utgör arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster (prop. 1989/90:110 del 1 s. 467). Reglerna ska endast tillämpas om den skattskyldige eller någon närstående har varit verksam inom företaget i sådan omfattning att hans arbetsinsats har haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen. Vidare anges att arbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga omständigheter (a. prop. s. 468 och 703).

Av vad som upplysts om omfattningen av A:s arbete i X AB och dess betydelse för verksamheten finner Skatterättsnämnden att han inte kan anses ha varit verksam i betydande omfattning i bolaget i den mening som avses i 57 kap. 4 § (jfr RÅ 2007 ref. 15 och HFD 2013 ref. 11 I och II). Hans aktier i X AB utgör därmed inte kvalificerade andelar.

Beslutande: André, ordf., Bengtsson, Dahlberg, Gäverth, Lohela, Påhlsson, Werkell

Sekreterare: Alfreds

Föredragande: Lilja

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen