Kvalificerade andelar

Företag har inte ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet då ägarsamband saknas.

Diarienummer
99-12/D
Meddelandedatum
2013-05-07
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktierna i X AB (X) och Y AB (Y) är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) efter utgången av år 2012.

Motivering

A och B ägde tidigare hälften var av aktierna i Z AB (Z). Det bolaget ägde i sin tur samtliga aktier i Å AB (Å) som driver [verksamhet]. Eftersom A och B varit verksamma i betydande omfattning i Å är deras aktier i Z kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2.

Under (...) 2007 avyttrade Z aktierna i Å med vinst till utomstående. A och B fortsatte dock att vara verksamma som anställda i bolaget fram till halvårsskiftet (...). De sitter fortfarande kvar i styrelsen för Å; sedvanliga styrelseuppdrag som innefattar fyra möten om året mot en ringa ersättning.

Efter försäljningen av aktierna i Å har Z:s tillgångar endast bestått av likvida medel som förvaltats diskretionärt.

I slutet av år (...) förvärvade A och B var sitt bolag, X och Y. [Året därpå] sålde de sina aktier i Z för underpris till de nyförvärvade bolagen vilka bolag någon tid senare avyttrade aktierna externt. Härigenom blev deras aktier i X och Y kvalificerade andelar.

A och B avser att ta utdelning från X och Y varefter bolagen ska avyttras. De vill veta om aktierna upphör att vara kvalificerade andelar fr.o.m. år 2013.

Skatteverkets uppfattning är att aktierna inte ska anses kvalificerade efter utgången av år 2012.

Skatterättsnämndens bedömning

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 framgår att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad om andelsägaren eller närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

En andel är också kvalificerad enligt första stycket 2 om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag där andelsägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller de fem föregående beskattningsåren.

Den tveksamhet om rättsläget som kan utläsas av ansökan gäller huruvida femårsperioden ska beräknas från det att aktierna i Å avyttrades till utomstående år 2007 eller först från när A och B upphörde att vara verksamma i Å år (...). Utgångspunkten är att X och Y ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Å i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 (jfr HFD 2011 ref. 75).

En ytterligare förutsättning för att en andel ska anses vara kvalificerad på denna grund är emellertid att andelsägaren, eller någon närstående, i det ena fåmansföretaget som under aktuell tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i det andra fåmansföretaget också ska vara delägare i det företaget (HFD 2012 ref. 67 II). Ett sådant ägarsamband har inte funnits sedan år 2007 då andelarna i Å avyttrades.

Några omständigheter som skulle kunna leda till en annan bedömning föreligger inte.

Med hänsyn till det anförda ska frågan besvaras jakande.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell

Sekreterare och föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen