Kvalificerade andelar

Två företag har inte ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet eftersom ägarsamband saknas.

Diarienummer
101-12/D
Meddelandedatum
2013-05-03
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktierna i X AB är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) efter utgången av år 2012.

Motivering

Bakgrund

A och två andra personer (bolagsmännen) äger aktierna i X AB till lika delar. Bolaget är ett (…)bolag där det finns vinstmedel från bolagets försäljning under år 2012 av aktierna i (…) dotterbolaget Y AB.

Bolagsmännen ägde ursprungligen samtliga aktier i Z AB, ett bolag där de var och fortfarande är aktivt verksamma. År 2004 sålde bolagsmännen aktierna i Z AB till ett annat av dem helägt bolag, Y AB. Aktierna i Z AB såldes år 2007 vidare till utomstående. I överlåtelseavtalet fanns en fast köpeskilling angiven. Av avtalet framgår att priset på aktierna baserades på förutsättningen att bolagsmännen skulle fortsätta sina anställningar i Z AB under en viss tid.

I samband med den externa försäljningen av aktierna i Z AB år 2007 vidtogs ett antal åtgärder i syfte att minska beskattningen. Bolagsmännen bildade bl.a. nya bolag och genom interna aktieöverlåtelser överläts aktierna i Y AB mellan vissa av bolagen. En del av vinstmedlen som fanns i Y AB och som var hänförliga till den externa försäljningen av aktierna i Z AB fördes genom utdelning över till ett av de nybildade bolagen. Därefter överläts aktierna i Y AB genom en intern överlåtelse till X AB. Det överlåtande bolaget överläts i sin tur till ett annat av bolagsmännen ägt aktiebolag varefter den koncern som då uppstod såldes till utomstående. Vad avser sistnämnda aktieöverlåtelse har Skatteverket i omprövningsbeslut den (…) funnit att beskattning av kapitalvinsten ska ske i enlighet med reglerna i 57 kap.

Frågan och parternas inställning

A vill ha besked huruvida hans aktier i X AB är kvalificerade andelar under år 2013. Enligt A har det kapital, som enligt praxis kan anses innebära en verksamhetsöverföring och medföra att fråga är om samma eller likartad verksamhet, blivit beskattat med tillämpning av bestämmelserna i 57 kap. vilket tyder på att de aktuella aktierna inte bör vara kvalificerade. Stöd för denna uppfattning ger även den omständigheten att han inte sedan år 2007 ägt aktier i Z AB.

Enligt Skatteverket torde X AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Z AB. Aktierna i X AB är emellertid inte kvalificerade andelar under år 2013 eftersom A inte varit verksam i betydande omfattning i Z AB sedan år 2007.

Rättsligt

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 framgår att en andel är kvalificerad om andelsägaren eller närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

En andel är också kvalificerad enligt första stycket 2 om företaget, direkt eller indirekt, under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren har ägt andelar i ett annat fåmansföretag där andelsägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under beskattningsåret eller de fem föregående beskattningsåren.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt förutsättningarna i ärendet har A inte varit verksam i betydande omfattning i vare sig X AB eller i Y AB.

Frågeställningen är i stället inriktad på om A inom den tid som anges i 57 kap. 4 § kan anses ha varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet som X AB. Frågan har sin grund i hur begreppet ”samma eller likartad verksamhet” tillämpas och den praxis som finns beträffande fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (jfr RÅ 1999 ref. 28, RÅ 2010 ref. 11 I−V och HFD 2011 ref. 75).

Utifrån vad som har upplysts i ärendet får Z AB och X AB anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Vinstmedel från Z AB, där A varit verksam i betydande omfattning, har vid försäljningen år 2007 förts över till Y AB. Viss del av dessa vinstmedel har i ett senare skede förts över till X AB i och med bolagets försäljning av aktierna i Y AB.

En ytterligare förutsättning för att en andel ska anses som kvalificerad enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 är att andelsägaren eller någon närstående i det ena fåmansföretaget som under aktuell tidsperiod varit verksam i betydande omfattning i det andra fåmansföretaget också ska vara delägare i det företaget (HFD 2012 ref. 67 II). Ett sådant ägarsamband saknas i detta fall.

Den omständigheten att försäljningen av aktierna i Z AB villkorats av A:s och övriga bolagsmäns fortsatta anställning i bolaget under viss tid medför enligt Skatterättsnämndens mening inte någon annan bedömning av hur andelarna i X AB ska klassificeras.

Av ovanstående följer att A:s aktier i X AB inte är kvalificerade andelar efter utgången av år 2012.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Gäverth, Hellenius, Lohela, Lundström, Werkell

Sekreterare: Alfreds

Föredragande: Rentrop

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen