Sexmånadersregeln

Sexmånadersregeln har bedömts tillämplig för en person som är anställd och vistas i ett land utomlands men som under denna anställning också kommer att arbeta i perioder i andra länder utomlands.

Diarienummer
55-12/D
Meddelandedatum
2013-07-05
Lagrum
  • 3 kap. 9 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2014-02-24
Mål nr
5143-13

Förhandsbesked

A:s vistelser i [land X] och [Y] utgör inget hinder för att tillämpa sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Motivering

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är obegränsat skattskyldig i Sverige och arbetar hos (…) som (…). Hon har fått ett erbjudande om en anställning hos (…) koncernbolag i [land Z], (…). Under anställningen, som är på ett år med möjlighet till förlängning, kommer hon att bo och vistas i [land Z].

I anställningen ingår att hon även ska arbeta hos koncernbolag i [land X] (…) och [land Y] (…). Hon räknar med att arbetena där kommer att bestå av veckovisa uppdrag som sammanlagt uppgår till åtminstone 100 dagar per år. Tiden kommer sannolikt att fördela sig jämnt mellan länderna. Därutöver kommer hon att tillbringa sin semester om 30 dagar i Sverige.

Rättsligt

Enligt 3 kap. 9 § första stycket är en obegränsat skattskyldig person som har anställning som innebär att han vistas utomlands i minst sex månader inte skattskyldig för inkomst av sådan anställning till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Detta gäller dock inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

I paragrafens andra stycke sägs bl.a. att om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattas i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln).

Enligt kapitlets 10 § räknas kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands in i den tid för vistelse som anges i 9 §. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår.

Fråga om avbrott vid utlandsvistelse behandlades i rättsfallet HFD 2011 ref. 40. Avgörandet gällde tillämpningen av ettårsregeln när den skattskyldige bor i ett land och arbetar i ett annat land. Högsta förvaltningsdomstolen fann att landet där den skattskyldige bor ska anses som vistelseland. Besök i arbetslandet, som inte förenas med övernattning, ansågs inte utgöra sådana kortare avbrott som avses i 3 kap. 10 §.

Frågorna och parternas inställning

A vill få klarhet i om den tid som hon inom ramen för anställningen i [land Z] kommer att tillbringa för arbete hos koncernbolagen i [land X] och [land Y] utgör avbrott som ska beaktas vid en tillämpning av 3 kap. 10 § (fråga 1). Om så är fallet vill hon få prövat om uppehåll i vistelsen i [land Z] för tjänsteuppdrag [land X] och [land Y] om sammanlagt 100 dagar samt för semester i Sverige om sammanlagt 30 dagar innebär att hon inte kan anses ha vistats utomlands i minst sex månader på sätt som krävs för att undantas från skattskyldighet enligt sexmånadersregeln i 3 kap. 9 § (fråga 2).

A vill också få klarhet i om svaret på dessa frågor är beroende av om hon beskattas i [land X] och [land Y] för de inkomster som är hänförliga till arbetet i dessa länder (fråga 3). Hon har lämnat som förutsättning att hon kommer att bli beskattad i Sverige för arbetet i [land X] och i [land Y] för arbetet där. Skillnaden i beskattningen vad gäller [land X] och [land Y] har enligt A sin förklaring i hur de länderna tillämpar den s.k. montörsregeln i skatteavtalen.

Själv anser A att uppehållen i [land X] och [land Y] överhuvudtaget inte innebär något avbrott i utlandsvistelsen och att antalet dagar som tillbringas i dessa länder saknar betydelse vid tillämpningen av sexmånadersregeln. För det fall uppehållen i dessa länder bedöms som avbrott är det enligt A endast fråga om kortare avbrott.

Skatteverkets inställning är att resorna till [land X] och [land Y] är sådana tjänsteuppdrag som innebär avbrott enligt 3 kap. 10 § och att det med hänsyn till omfattningen inte är fråga om endast kortare avbrott. Till stöd för sin ståndpunkt hänvisar Skatteverket bl.a. till vissa förarbetsuttalanden (prop. 1984/85:175 s. 29 f.).

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 3

Frågorna gäller tillämpningen av 3 kap. 10 § vid en prövning mot sexmånadersregeln i 9 § första stycket i ett fall då den skattskyldiges vistelse utomlands sker i flera länder.

Den praxis som finns beträffande innebörden av uttrycket kortare avbrott i 10 § avser endast prövning mot ettårsregeln i 9 § andra stycket. Ett krav för skattefrihet enligt den bestämmelsen är att vistelsen utomlands varar i minst ett år i samma land. Bedömningen av kortare avbrott i ett sådant fall ska göras utifrån det land där den skattskyldige har sin bostad (HFD 2011 ref. 40).

En motsvarande prövning aktualiseras inte beträffande sexmånadersregeln eftersom förutsättningen för skattefrihet enligt denna bestämmelse är att den skattskyldige vistas utomlands i minst sex månader. Lagtexten innehåller inte något hinder mot att vistas och arbeta i flera länder under denna period, vilket också sägs i förarbetena (prop. 1989/90:110 s. 684). De uttalanden i förarbetena som Skatteverket hänvisar till gjordes när sexmånadersregeln och bestämmelsen om kortare avbrott infördes år 1985. Den lydelse som sexmånadersregeln hade då uppställde emellertid delvis andra krav för undantag från skattskyldighet än vad som gäller idag.

Med hänsyn härtill får tillämpningen av 10 § vid en prövning mot sexmånadersregeln anses begränsad till att gälla uppehåll i Sverige.

Av det anförda följer att A:s uppehåll i [land X] och [land Y] i samband med anställningen i [land Z] inte utgör något avbrott i vistelsen utomlands. I vad mån hon kommer att bli beskattad för det arbete som utförs i vart och ett av länderna ifråga har ingen relevans vid denna bedömning men får betydelse för att pröva omfattningen av skattebefrielsen. En sådan prövning är emellertid inte föremål för hennes ansökan om förhandsbesked.

Fråga 2

Frågan förfaller.

Beslutande:André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Lundström, Påhlsson, Werkell

Sekreterare: Alfreds

Föredragande: Rentrop

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen