Kvalificerade andelar

Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet då vinstmedel förts till de båda bolagen från dotterbolag där ägaren till fåmansföretagen varit verksam i betydande omfattning.

Diarienummer
35-14/D
Meddelandedatum
2014-10-21
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktierna i X AB (X) är kvalificerade andelar.

Motivering

Bakgrund

A var fram till 2010 verksam i betydande omfattning i Y AB (Y), ett företag som bedrev [viss typ av] verksamhet. Y ägdes i sin helhet av Z AB (Z), ett bolag som ägdes till (…) procent av det av A helägda Å AB (Å).

Under 2008 såldes aktierna i Y externt. Försäljningen var inte villkorad av att A skulle fortsätta att arbeta i bolaget.

Samma år sålde A aktierna i Å till de av honom ägda bolagen X och Ä AB (Ä). X förvärvade (…) procent av aktierna och Ä resterande (…) procent.

Medel från försäljningen av Y kom 2009 att föras över till X och Ä genom utdelning från Z  till Å och därefter likvidation av de båda bolagen.

I X har ingen annan verksamhet bedrivits än diskretionär förvaltning av de vinstmedel som härrör från Y. Ä bedriver [annan typ av verksamhet än den som bedrevs i Y ]. A var verksam i betydande omfattning i bolaget till och med 2009.

Frågan och parternas inställning

Med anledning av att A avser att ta emot utdelning från X under 2014 vill han veta om aktierna i bolaget är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229). Frågan är ställd för att få klarhet i om X och Ä kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

A:s uppfattning är att aktierna i X inte är kvalificerade andelar efter 2013. Upparbetade vinstmedel i Y har visserligen förts över till såväl X som Ä men det har inte skett någon överföring av vinstmedel mellan dessa bolag.

Skatteverket anser att aktierna är kvalificerade andelar under 2014. Det är enligt verket en följd av att A varit verksam i betydande omfattning i Ä under 2009 och att det föreligger ett sådant samband mellan verksamheterna i X och Ä att de bör anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

I förarbetena när bestämmelsen infördes sägs bl.a. att syftet är att karenstiden ska förlängas om den skattskyldige eller närstående fortsätter med likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag då det annars kunde bli möjligt att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag (prop. 1989/90:110 s. 468 och 703 f.).

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag har överförts till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen(jfr RÅ 2010 ref. 11 I–V).

Det är därvid tillräckligt att kapital som generats i ett fåmansföretag förs över till ett annat sådant företag för att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga (jfr HFD 2011 ref. 75). I sådana fall har villkoret ansetts uppfyllt även om företagen bedriver verksamheter av skilda slag (jfr HFD 2012 ref. 67 I).

I det här fallet har kapital som genererats i Y, där A varit verksam i betydande omfattning, via andra bolag förts till X och Ä. Av praxis följer att vart och ett av dessa bolag anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Y. En konsekvens av det synsättet är att även X och Ä bedriver samma eller likartad verksamhet. Det förhållandet att det inte skett någon överföring av tillgångar mellan dessa bolag påverkar inte bedömningen.

Mot bakgrund av det anförda och eftersom A varit verksam i betydande omfattning i Ä under 2009 är hans aktier i X kvalificerade andelar 2014. Den ställda frågan ska således besvaras jakande.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Marianne Svanberg, Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen