Kvalificerade andelar

Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet då vinstmedel förts till de båda bolagen från dotterbolag där ägaren till fåmansföretagen varit verksam i betydande omfattning.

Diarienummer
29-14/D
Meddelandedatum
2014-10-21
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktierna i X AB (X) är kvalificerade andelar.

Motivering

Bakgrund

A äger X och Y AB (Y). Bolagen äger (…) respektive (…) procent av aktierna i Z AB (Z). Resten av aktierna i Z ägs av A:s bror genom två bolag. 

Z ägde tidigare Å AB (Å). A var verksam i betydande omfattning i Å fram till i början av 2007 då anställningen upphörde och bolaget avyttrades externt.

Efter försäljningen av Å har Z lämnat utdelning till aktieägarna om sammanlagt (…) kr. Medel har alltså överförts från Z till X och Y i proportion till deras respektive ägarandel.

X bedriver ingen annan verksamhet än att förvalta aktierna i Z. Y bedriver sedan 2009 verksamhet där A är verksam i betydande omfattning.  

Frågan och parternas inställning

Med anledning av att A avser att tillgodogöra sig kapitalet i X under 2014 vill han veta om hans aktier i bolaget är kvalificerade andelar.

A:s uppfattning är att aktierna i bolaget är kvalificerade andelar t.o.m. utgången av 2012 på grund av det tidigare indirekta innehavet av aktierna i Å. Därefter bör de inte längre vara kvalificerade eftersom det inte skett någon överföring av tillgångar mellan X och Y.

Skatteverket anser att aktierna i X är kvalificerade andelar med hänsyn till att A är verksam i Y och att det föreligger ett sådant samband mellan bolagens verksamheter att de bör anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229) är en andel i ett fåmansföretag kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

I förarbetena när bestämmelsen infördes sägs bl.a. att syftet är att karenstiden ska förlängas om den skattskyldige eller närstående fortsätter med likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag då det annars kunde bli möjligt att flytta verksamheten mellan olika företag och spara arbetsinkomsten i ett vilande företag (prop. 1989/90:110 s. 468 och 703 f.).

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag har överförts till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (jfr RÅ 2010 ref. 11 I–V).

Det är därvid tillräckligt att kapital som generats i ett fåmansföretag förs över till ett annat sådant företag för att samma eller likartad verksamhet ska anses föreligga (jfr HFD 2011 ref. 75). I sådana fall har villkoret ansetts uppfyllt även om företagen bedriver verksamheter av skilda slag (jfr HFD 2012 ref. 67 I).

I det här fallet har kapital som genererats i Å, där A var verksam i betydande omfattning, via Z förts till X och Y. Av praxis följer att vart och ett av dessa bolag anses bedriva samma eller likartad verksamhet som Å. En konsekvens av det synsättet är att även X och Y bedriver samma eller likartad verksamhet. Det förhållandet att det inte skett någon överföring av tillgångar mellan dessa bolag påverkar inte bedömningen.

Mot bakgrund av det anförda och eftersom A är verksam i betydande omfattning i Y är hans aktier i X kvalificerade andelar. Den ställda frågan ska således besvaras jakande.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Marianne Svanberg, Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen