Andelsbyte

Reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. IL har ansetts tillämpliga när det köpande företaget bildas genom ett tillskott av apportegendom i form av aktier i det avyttrade företaget.

Diarienummer
50-16/D
Meddelandedatum
2016-10-21
Lagrum
  • 48 a kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Bestämmelserna om framskjuten beskattning i 48 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämpliga på andelsbytet.

Fråga 2

Det sparade utdelningsutrymmet på de avyttrade andelarna i X AB ska fördelas på de mottagna andelarna i NYAB.

Fråga 3

Andelarna i NYAB ska anses förvärvade för en ersättning som motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för de avyttrade andelarna i X AB.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A äger samtliga aktier i X AB som är ett rörelsedrivande … företag med en årlig omsättning på ca … miljoner kr. X AB äger samtliga aktier i Z AB.

Andelarna i X AB är kvalificerade och har ett sparat utdelningsutrymme på ca … miljoner kr.

Eftersom det av flera anledningar inte är lämpligt att det bolag som bedriver verksamheten är moderbolag i koncernen övervägs en omstrukturering av ägandet för att skapa en mer ändamålsenlig bolags- och koncernstruktur. Avsikten är att koncernens nya moderbolag endast ska äga och förvalta aktier i dotterbolag.

A avser att bilda ett nytt holdingbolag genom ett andelsbyte där samtliga andelar i X AB överlåts till NYAB. NYAB ska bildas i samband med andelsbytet genom att sökanden som ensam stiftare tecknar sig för samtliga aktier och tillskjuter andelarna i X AB som apportegendom. Genom bildandet blir NYAB därmed nytt moderbolag för koncernen.


Frågorna och parternas inställning

A vill veta om andelsbytet kan genomföras utan omedelbara skattekonsekvenser för honom i enlighet med bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten i 48 a kap. (fråga 1). Han vill också ha besked om det sparade utdelningsutrymmet på aktierna i X AB får fördelas på aktierna i NYAB i enlighet med 57 kap. 15 § (fråga 2) och om hans omkostnadsbelopp på aktierna i X AB flyttas över till aktierna i NYAB i enlighet med 48 a kap. 10 § (fråga 3).

Såväl sökanden som Skatteverket anser att frågorna ska besvaras jakande.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

I 48 a kap. finns regler om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Med andelsbyte avses enligt kapitlets 2 § ett förfarande som uppfyller villkoren i  5–8 §§ samt följande förutsättningar:

  1. En fysisk person (säljaren) ska avyttra en andel (den avyttrade andelen) i ett företag (det avyttrade företaget) till ett annat företag (det köpande företaget).
  2. Ersättningen ska vara marknadsmässig och lämnas i form av andelar i det köpande företaget (mottagna andelar). Ersättningen får till en del lämnas i pengar.

Skatterättsnämndens bedömning

Den omständigheten att NYAB samtidigt som bolaget bildas blir ny ägare till samtliga andelar i X AB utgör inget hinder mot att betrakta NYAB som ett köpande företag i bestämmelsens mening.

Av lagtexten kan inte utläsas något hinder mot att aktier som ges ut i samband med ett köpande bolags bildande kan vara mottagna andelar. Till skillnad mot i tidigare lagstiftning finns inte krav på att de mottagna andelarna ska vara nyemitterade (jfr prop. 1998/99:15 s. 183).

Eftersom NYAB bildas genom ett tillskott av apportegendom kommer värdet på andelarna i bolaget vid tidpunkten för andelsbytet att motsvaras av marknadsvärdet på apportegendomen, dvs. aktierna i X AB. Även villkoret att ersättningen ska vara marknadsmässig kommer därmed att uppfyllas.

Enligt lämnade förutsättningar kommer likaså villkoren i kapitlets 5–8 §§ att vara  för handen. Det betyder att bytet av andelarna uppfyller villkoren i 48 a kap. för framskjuten beskattning.

A:s aktier i X AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 §. När andelarna avyttras genom andelsbytet ska det sparade utdelningsutrymmet på andelarna med stöd av 15 § första stycket fördelas på de mottagna andelarna, dvs. på aktierna i NYAB. Av 48 a kap. 10 § framgår att de mottagna andelarna i NYAB ska anses förvärvade för en ersättning som motsvarar det omkostnadsbelopp som gällde för de avyttrade andelarna i X AB.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Merja Lohela, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

I den slutliga handläggningen har även Marcus Andersson deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen