Aktiegåva, förmånsbeskattning

Gåvor i form av aktier i ett aktiebolag till bröder som före pensionering varit anställda i bolaget och dess dotterbolag har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som skattefria förvärv.

Diarienummer
14-18/D
Meddelandedatum
2018-06-19
Lagrum
  • 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A och B
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Aktiegåvan medför inte någon inkomstbeskattning för A och B.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB är moderbolag i en koncern med huvudsaklig verksamhet inom (…). Verksamheten har sin bakgrund i en [rörelse] som bedrevs av fadern till bröderna A, B och C. I mitten av 1970-talet skapades koncernens nuvarande koncept. Bröderna ägde vid den tiden enligt faderns önskemål verksamheten med en tredjedel vardera.

De tre bröderna med C som ordförande utgör tillsammans styrelsen i X AB samt i övriga koncernbolag. C har varit VD för bolagen och är den av bröderna som varit drivande i verksamheten. A, som är äldst av bröderna, har varit anställd som kalkylansvarig i ett koncernbolag och arbetat med prissättningsfrågor. Den yngste brodern B har varit anställd som säljare och därefter ansvarat för koncernens fastigheter.

Efterhand har bröderna kommit överens om att låta C:s engagemang för verksamheten återspegla sig i ägandet. I två omgångar har A och B låtit C förvärva aktier i X AB till pris motsvarande aktiernas substansvärde. Förvärven har skett i enlighet med villkor i ett kompanjonavtal och har resulterat i en fördelning där C äger 82 procent, A 16 procent och B 2 procent av aktierna.

De tre bröderna är idag pensionerade. C har nu för avsikt att till sina bröder överlåta så många aktier i X AB att den ursprungliga fördelningen om vardera en tredjedel av aktierna i bolaget uppnås. Det sammanlagda värdet på aktierna i bolaget uppskattas till ca (…) miljoner kr.

Skälen till gåvorna uppges vara det nära släktskapet och en önskan att förmögenhetsmässigt likställa bröderna och deras familjer. Enligt givna förutsättningar har A och B haft marknadsmässiga löner under hela sin anställningstid i koncernen.

Frågan och parternas inställning

A och B vill veta om överlåtelsen av aktier i X AB från C ska anses utgöra en skattefri gåva eller om överlåtelsen ska beskattas som inkomst av tjänst med anledning av brödernas tidigare anställning i X AB med dotterbolag.

Parternas samfällda uppfattning är att överlåtelsen ska anses som en gåva.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) är ett förvärv genom gåva skattefritt.

Av praxis följer emellertid att inkomstbeskattning ofta ska ske om det kan antas att förvärvet har sitt ursprung i en arbetsprestation (jfr RÅ 80 1:61 och RÅ 1997 ref. 1). Beskattning har dock underlåtits om det funnits anledning att anta att syftet varit ett annat än att belöna den anställde för en prestation (se HFD 2016 ref. 69 och där hänvisade rättsfall).

Frågan om ett förvärv på förmånliga villkor ska ses som en skattepliktig löneförmån eller en skattefri gåva måste avgöras utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Skatterättsnämndens bedömning

Mot bakgrund av lämnade uppgifter i ärendet finner Skatterättsnämnden att överlåtelsen av aktierna i X AB i allt väsentligt får anses ha sin grund i släktskapet mellan gåvogivaren och gåvotagarna samt givarens önskemål om att förmögenhetsmässigt jämställa bröderna. Överlåtelsen är med hänsyn härtill av benefik karaktär. Någon inkomstbeskattning av A och B för aktiernas värde ska därför inte ske.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg,Robert Påhlsson, Johan Rubenson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Marcus Andersson.

I den slutliga handläggningen har även Krister Rentrop deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen