Överlåtelse av aktier

En överlåtelse av aktier till ägarens söner har ansetts utgöra skattefria gåvor för sönerna.

Diarienummer
42-20/D
Meddelandedatum
2020-09-16
Lagrum
  • 8 kap. 2 § och 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B och C
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Överlåtelserna är skattefria gåvor för sökandena.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

D äger alla aktier i X AB. Han har en önskan om att hans söner, A, B och C, ska bli delägare i bolaget och avser därför att överlåta (…) procent av aktierna till var och en av dem under 2020 eller 2021 som ett led i ett generationsskifte. Varje aktiepost (…) kommer att ha ett värde om minst 60 miljoner kronor.

D och hans söner arbetar alla i X AB och sitter i bolagets styrelse. D är styrelseordförande och en av sönerna VD. Sönerna har enligt ansökan marknadsmässiga löner. I samband med aktieöverlåtelserna ska parterna ingå ett aktieägaravtal.

Frågan och parternas inställning

Sökandena vill veta om överlåtelserna är att se som skattefria gåvor för dem.

Sökandena anser att överlåtelserna är gåvor.

Skatteverket har ingen annan uppfattning.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att alla inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte något annat anges i det kapitlet eller, såvitt här är av intresse, i 8 kap.

Enligt 8 kap. 2 § är ett förvärv genom gåva skattefritt

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan om ett förvärv på förmånliga villkor ska ses som en skattepliktig löneförmån eller en skattefri gåva ska avgöras utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Av praxis framgår att relationen mellan överlåtare och förvärvare, syftet med överlåtelsen samt gåvans eller förmånens värde är faktorer av betydelse för bedömningen. När det gäller överlåtelser från föräldrar till barn torde regelmässigt kunna antas att syftet är rent benefikt, om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att så är fallet. En sådan omständighet kan vara att marknadsmässig ersättning inte har utgått för arbetet i förälderns företag (se HFD 2016 ref. 69 och HFD 2017 ref. 38 I–III).

Detta fall rör överlåtelser från en förälder till barn. Någon särskild omständighet som talar mot ett benefikt syfte finns inte. Överlåtelserna ska därför ses som skattefria gåvor för sökandena.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, Birgitta Pettersson, Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Per-Arvid Gustafsson.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen