Underprisöverlåtelse

Sökandena bedriver fastighetsförvaltning i aktiebolag samt samäger och förvaltar ett antal hyresfastigheter. Underprisöverlåtelse av några av de samägda fastigheterna till aktiebolaget har inte medfört några beskattningskonsekvenser för sökandena.

Diarienummer
20-20/D
Meddelandedatum
2020-09-28
Lagrum
  • 2 kap. 25 §
  • 23 kap.17 § och 53 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B och C
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Överlåtelserna medför ingen beskattning för A, B eller C.

Fråga 2

Den förmögenhetsöverföring som överlåtelserna medför föranleder ingen beskattning.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A äger 20 procent av aktierna i X AB. Resterande aktier ägs till 40 procent vardera av A:s barn B och C. Aktierna i X AB är kvalificerade andelar för delägarna. X AB har ett helägt fastighetsförvaltande dotterbolag, Y AB.

Sökandena samäger och förvaltar vidare [ett flertal] hyresfastigheter. A äger 50 procent och B och C 25 procent vardera av de samägda fastigheterna. A:s fastighetsandelar utgör lagertillgångar hos A på grund av s.k. byggsmitta. B:s och C:s fastighetsandelar är kapitaltillgångar.

Sökandena avser nu att överlåta [ett antal] av de […] samägda hyresfastigheterna till Y AB. Överlåtelsen kommer att göras för en köpeskilling som understiger såväl marknadsvärdet som omkostnadsbeloppet för respektive fastighet. Förvaltningen av fastigheterna kommer att fortsätta oförändrat efter överlåtelsen till Y AB.

Genom överlåtelserna, som utgör ett led i ett generationsskifte, sker en förmögenhetsöverföring från A till B och C eftersom barnens indirekta ägande i det förvärvande bolaget Y AB är procentuellt större än deras direkta ägande i de samägda fastigheterna.

Frågorna och parternas inställning

Sökandena vill veta om underprisöverlåtelserna av deras respektive fastighetsandelar – som utgör lagertillgångar för A och kapitaltillgångar för B och C – till Y AB medför några beskattningskonsekvenser för dem (fråga 1). De vill också ha svar på om den förmögenhetsöverföring som sker genom att ägarfördelningen i fastigheterna indirekt blir en annan efter överlåtelserna leder till några beskattningskonsekvenser (fråga 2).

Sökandena anser att underprisöverlåtelserna kan göras utan några beskattningskonsekvenser. De anser vidare att den förmögenhetsöverföring som sker i och med fastighetsöverlåtelserna inte ska medföra någon beskattning för ägarna.

Skatteverket har samma uppfattning.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

I 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om beskattningen vid underprisöverlåtelser i inkomstslaget näringsverksamhet.

Med underprisöverlåtelse avses enligt 3 § överlåtelse av en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat, om villkoren i kapitlets 14-29 §§ är uppfyllda. En underprisöverlåtelse ska enligt 9 § inte medföra uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap.

Om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren avseende det beskattningsår då överlåtelsen sker ska, enligt 23 kap. 17 §, överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren överlåtas.

Enligt 2 kap. 25 § avses med verksamhetsgren sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse.

Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 § annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar.

Av förarbeten och praxis framgår att även ägande och förvaltning av enstaka fastighet i vissa fall kan utgöra en verksamhetsgren. Verksamheten bör ha en sådan omfattning att det framstår som ändamålsenligt att bedriva den självständigt (prop. 1998/99:15 s. 138, RÅ 2004 ref. 140 och RÅ 2004 not. 197).

För enskilda näringsidkare räknas kapitalvinster och kapitalförluster på näringsfastigheter inte till inkomstslaget näringsverksamhet utan till inkomstslaget kapital, 13 kap. 6 §.

I 53 kap. finns bestämmelser om överlåtelse av kapitalbeskattade tillgångar till underpris från en fysisk person till ett företag som överlåtaren eller någon närstående till överlåtaren är delägare i.

Om överlåtelsen görs utan ersättning eller mot en ersättning som understiger såväl tillgångens marknadsvärde som omkostnadsbelopp ska den överlåtna tillgången anses ha avyttrats mot en ersättning som motsvarar tillgångens omkostnadsbelopp eller marknadsvärde om detta är lägre (2 och 3 §§). Om det är en näringsfastighet som överlåts, ska den överlåtna tillgångens skattemässiga värde anses som omkostnadsbelopp (4 §).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

För att A ska kunna överlåta fastighetsandelarna till Y AB utan uttagsbeskattning krävs att villkoret i 23 kap. 17 § är uppfyllt. Övriga villkor för en underprisöverlåtelse i 23 kap. är enligt förutsättningarna för förhandsbeskedet uppfyllda.

Enligt Skatterättsnämndens mening lämpar sig de överlåtna fastighetsandelarna väl att förvaltas i en självständig näringsverksamhet. Villkoret i 17 § att överlåtelsen avser en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren är därmed uppfyllt.

För B och C avser underprisöverlåtelsen kapitalbeskattade tillgångar. Överlåtelserna kommer att göras för en ersättning som understiger tillgångarnas omkostnadsbelopp. Det innebär enligt 53 kap. 3 och 4 §§ att de ska anses ha avyttrat fastighetsandelarna mot en ersättning som motsvarar tillgångarnas skattemässiga värde. Någon beskattningsbar kapitalvinst uppkommer därmed inte.

Fråga 2

Överlåtelserna ingår som ett led i ett generationsskifte. Med hänsyn till lämnade uppgifter får den förmögenhetsöverföring som överlåtelserna innebär anses vara av benefik karaktär. Någoninkomstbeskattning aktualiseras därmed inte.

 

I avgörandet har deltagit Christina Eng, Birgitta Pettersson, Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Robert Påhlsson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen