Utländsk stiftelse

En trust har ansetts motsvara en familjestiftelse då tillgångarna avskilts för att förvaltas som en självständig förmögenhet till förmån för en krets av bestämda förmånstagare. Utbetalning av trustens tillgångar till en av förmånstagarna ska därför beskattas som periodiskt understöd hos förmånstagaren.

Diarienummer
37-20/D
Meddelandedatum
2021-06-15
Lagrum
  • 2 kap. 2 § och 10 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2021-12-13
Mål nr
4004-21

Förhandsbesked

Z Trust motsvarar en svensk familjestiftelse. Det innebär att en utbetalning av tillgångarna i trusten till A ska beskattas hos honom som periodiskt understöd.

Svaret förändras inte om C utses till förmånstagare.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A är svensk medborgare. Han har varit bosatt utanför Sverige i mer än (…) år. (…).

Den [datum] bildade A:s syster C en diskretionär trust i Jersey, Z Trust, med bland annat A (…)som förmånstagare. (…).

(…).

En trust är inte en juridisk person enligt rättsordningen i Jersey och kan därför inte åta sig skyldigheter, förvärva rättigheter eller föra talan inför domstol. En trust utgörs av en förpliktelse för en förvaltare (trustee) att förvalta tillgångar till förmån för en eller flera förmånstagare (beneficiaries) på de villkor som överenskommits med den som bildat trusten (settlor) och enligt rättsordningen i Jersey. Förvaltaren anses vara ägare av trustegendomen i juridisk mening medan de ekonomiska fördelarna tillkommer förmånstagarna. Trustegendomen är under uppdragstiden sakrättsligt skyddad.

(…)

(…)

Av trusturkunden för Z Trust framgår bland annat följande. A är appointor, dvs. den som har rätt att utse och avsätta trustens beskyddare (protector). Den som är appointor kan inte utse sig själv till beskyddare. Den [datum] utsåg A sin syster C till trustens beskyddare. Beskyddaren har rätt att avsätta och tillsätta trustens förvaltare. Trustens förvaltare kan efter eget gottfinnande betala ut hela eller delar av tillgångarna till en eller flera förmånstagare. Förvaltaren kan vidare, efter skriftligt godkännande av trustens beskyddare, när som helst lägga till förmånstagare.

Truster är kostsamma och efter A:s flytt tillbaka till Sverige har Z Trust förlorat sitt syfte. A har därför för avsikt att begära att förvaltaren av trusten överför samtliga tillgångar i trusten till honom. Överföringen behöver godkännas av C i egenskap av beskyddare. A har enligt trusthandlingarna ingen rätt att ge förvaltaren av trusten bindande instruktioner men utgångspunkten för ansökan är att hans begäran kommer att följas. Detta är också fullt förenligt med lagstiftningen i Jersey.

Som förutsättning gäller vidare att det inte finns några andra avtal eller villkor som begränsar eller utvidgar de rättigheter/skyldigheter som tillkommer A, hans syster C eller trusten än de som givits in.

Frågorna och parternas inställning

1. Ska Z Trust anses motsvara en svensk familjestiftelse på så sätt att överföringar från Z Trust medför att A ska beskattas som för periodiskt understöd i enlighet med 10 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL?

2. För det fall svaret på fråga 1 är nej, ska en överföring från Z Trust till A behandlas som en skattefri gåva från C till honom?

3. För det fall svaret på fråga 1 är ja, förändras detta förhållande om C först utses till förmånstagare näst efter A?

4. Om svaret på fråga 3 är ja, ska en överföring från Z Trust till A i den situationen behandlas som en skattefri gåva från C till honom?

Sökanden anser att Z Trust inte kan anses motsvara en svensk stiftelse. Tillgångarna i trusten ska skatterättsligt i stället anses ägda av C då hon alltjämt kan anses förfoga över egendomen. Detta mot bakgrund av att hon är stiftare, har möjlighet att påverka förvaltningen samt kan utses till förmånstagare och då kan tillgodogöra sig hela trustförmögenheten. Redan möjligheten för C att tillgodogöra sig hela trustförmögenheten innebär att någon motsvarighet till en svensk familjestiftelse inte kan anses ha bildats. En överföring från Z Trust till A bör därför behandlas som en skattefri gåva från systern oavsett om C begär att bli förmånstagare i Z Trust eller inte.

A framhåller att det är av yttersta vikt att han känner till de skattemässiga effekterna innan han tar emot tillgångarna. Detta eftersom tillgångarna har ett så pass högt värde att en eventuell inkomstbeskattning skulle innebära att han i praktiken inte kan göra en sådan begäran.

Enligt Skatteverkets uppfattning motsvarar en trust en svensk familjestiftelse om vissa grundläggande krav är uppfyllda. Trusten måste t.ex. vara oåterkallelig och förmögenheten ska vara avskild från stiftaren. I detta fall består destinatärskretsen, som stiftaren C inte ingår i, bland annat av bestämda fysiska personer. Trustens tillgångar är avskilda från stiftaren och förmånstagaren har ingen sådan dispositionsrätt som kan jämställas med äganderätt. Skatteverket anser mot den bakgrunden att Z Trust motsvarar en svensk familjestiftelse vilket innebär att överföringar från Z Trust till A ska beskattas som periodiskt understöd.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Stiftelselagen

En stiftelse bildas enligt 1 kap. 2 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

I det förhållandet att stiftelsen är en självägande förmögenhet ligger att den som vill gynna sig själv i ekonomiskt avseende är hänvisad till andra juridiska former än stiftelsen. Ett ”stiftelseförordnande” som innebär att ”stiftaren” ska gynnas ekonomiskt blir rättsligt sett att betrakta som ett uppdragsförhållande mellan ”stiftaren” och den som förvaltar egendomen (se prop. 1993/94:9 s. 44 f. och 106).

Stiftaren kan inte omfattas av en destinatärskrets som är bestämd. Det går helt enkelt inte att få till stånd en stiftelse, om det är meningen att den ska ha en bestämd destinatärskrets i vilken stiftaren ingår (se Henning Isoz, Stiftelselagen ˗ En kommentar, 1997, s. 30).

IL

Periodiskt understöd räknas vid beskattningen till inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 2 § IL. Som periodiskt understöd behandlas enligt 6 § varje utbetalning eller förmån från stiftelser vars stadgar föreskriver att stiftelsens inkomster för all framtid eller viss tid ska betalas ut till en viss familj, vissa familjer eller till bestämda personer (s.k. familjestiftelser). Av 62 kap. 7 § framgår att familjestiftelser under vissa förutsättningar har rätt till avdrag för periodiska understöd.

Enligt 2 kap. 2 § första stycket omfattar de termer och uttryck som används i lagen också motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses. I förarbetena uttalas att vad som ska bedömas är om något enligt den utländska rätten är sådant att den aktuella företeelsen skulle kunna anses falla in under den svenska termen, såsom den används i IL. Som exempel anges att med stiftelse avses utländska juridiska personer som enligt det aktuella landets lagstiftning motsvarar vad som enligt svensk lagstiftning är en stiftelse. Det får i det enskilda fallet avgöras om likheterna är så stora att den utländska företeelsen kan anses motsvara det som avses med den svenska termen (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 22).

Av praxis framgår att det vid bedömningen av om en viss utländsk företeelse ska anses motsvara en svensk har lagts stor vikt vid om den utländska företeelsen civilrättsligt kan anses motsvara den svenska företeelsen som är i fråga (se RÅ 2009 ref. 100 och HFD 2016 ref. 22).

Skatterättsnämndens bedömning

Frågorna 1 och 3

Den avgörande frågan vid bedömningen av om Z Trust kan anses motsvara en svensk stiftelse är om tillgångarna vid överföringen till trusten kan anses ha avskilts från C:s tillgångar i sådan utsträckning att hon inte längre kan anses som ägare till dem (jfr RÅ 2000 ref. 28, HFD 2017 not. 29 och HFD 2018 ref. 11).

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning avhände sig C äganderätten till tillgångarna när hon genom en villkorslös och oåterkallelig gåva överlät aktierna till Z Trust. Att hon i egenskap av beskyddare har ett visst inflytande i trustens förvaltning eller att hon kan framställa en begäran om att bli förmånstagare förändrar inte den bedömningen. Tillgångarna i trusten har därmed varaktigt avskilts för att förvaltas som en självständig förmögenhet till förmån för en krets av bestämda förmånstagare där A ingår.

Enligt Skatterättsnämndens mening innebär villkoren i trusturkunden att Z Trust motsvarar en svensk familjestiftelse. Det innebär att en utbetalning av trustens tillgångar till A ska beskattas hos honom som periodiskt understöd i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 6 § IL.

Bedömningen ändras inte om C först utses till förmånstagare näst efter A.

Frågorna 2 och 4

Mot bakgrund av svaren på frågorna 1 och 3 förfaller dessa frågor.

I avgörandet har deltagit Christina Eng, Birgitta Pettersson, Anders Bengtsson, Robert Påhlsson, Johan Rubenson, Olof Sundin och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Lis Alfreds.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen