Näringsbetingade andelar

Ett privatbostadsföretags innehav av aktier i dotterbolag har ansetts vara näringsbetingade andelar.

Diarienummer
76-23/D
Meddelandedatum
2023-11-01
Lagrum
  • 2 kap. 17 § och 39 kap. 25 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
Privatbostadsföretaget X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Kapitalvinsten är inte skattepliktig.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X (Föreningen) är en bostadsrättsförening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder till medlemmarna med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen äger samtliga andelar i det onoterade bolaget Y AB (Bolaget). Bolaget äger en fastighet och utöver att förvalta denna bedriver bolaget uthyrning och administrering av parkeringsplatser.

Man överväger nu att sälja den fastighet som innehas av Bolaget. Ett alternativt förfarande är att Föreningen säljer andelarna i Bolaget.

Frågan och parternas inställning

Föreningen vill veta om en kapitalvinst vid försäljning av andelarna i Bolaget är en skattepliktig inkomst.

Som förutsättning för bedömningen av frågan gäller, förutom att Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt definitionen i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, att andelarna i Bolaget utgör kapitaltillgångar.

Föreningen anser att en eventuell kapitalvinst inte är skattepliktig eftersom andelarna i Bolaget bör utgöra näringsbetingade andelar och den särskilda skattemässiga regleringen för privatbostadsföretag utgör inget hinder för ett sådant slut.

Skatteverket har ingen annan uppfattning.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 2 kap. 17 § IL följer att en svensk ekonomisk förening vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen är ett privatbostadsföretag.

I 39 kap. finns särskilda bestämmelser för vissa juridiska personer, bl.a. privatbostadsföretag. I 25 § anges att ett privatbostadsföretag ska i fråga om en fastighet i Sverige inte ta upp inkomster och inte dra av utgifter som är hänförliga till fastigheten.

Före 2008 års taxering utgjorde bestämmelsen en slags schablonbeskattningsregel som innebar att oavsett verkliga förhållanden beräknades intäkten till tre procent av taxeringsvärdet på fastigheter och avdrag medgavs för räntor och tomträttsavgäld. Andra inkomster som en bostadsrättsförening kunde ha vid sidan av fastigheter beskattades på vanligt sätt inom ramen för näringsverksamhet. Regelverket ändrades 2006 och lagrummet fick i samband härmed den lydelse som gäller idag. Fortsatt gäller att andra inkomster som ett privatbostadsföretag har beskattas enligt vanliga regler i inkomstslaget näringsverksamhet (jfr prop. 2006/07:1 s. 149 f.).

För lagrummet är en bedömning av vilka inkomster och vilka utgifter som ska hänföras till fastigheten av central betydelse. Detta har prövats vid ett par tillfällen i praxis. I RÅ 2010 ref. 116 gällde frågan bl.a. ränteintäkter på sparkonto och i HFD 2013 not. 44 var det fråga om utgifter och inkomster med anledning av s.k. ränteswap- respektive räntecapavtal.

Regler om näringsbetingade andelar finns i 24 kap. 32–33 §§. I 32 § anges att med näringsbetingad andel avses en andel i bl.a. ett aktiebolag. Vidare anges vem som kan äga en sådan andel, vilket bl.a. är svenska ekonomiska föreningar.

I 33 § anges att andelen ska vara en kapitaltillgång och uppfylla någon av vissa ytterligare förutsättningar, t.ex. att andelen inte är marknadsnoterad. Vidare anges att en andel i ett privatbostadsföretag inte anses näringsbetingad.

Skatterättsnämndens bedömning

Beskattning av privatbostadsföretag sker enligt ett särskilt regelverk. Utöver en speciell reglering vad gäller inkomster och utgifter hänförliga till fastighet i Sverige innebär den särskilda regleringen att dessa skattesubjekt undantas från vissa bestämmelser i inkomstskattelagen. Ett privatbostadsföretag omfattas t.ex. inte av reglerna om koncernbidrag, reglerna om underprisöverlåtelser eller reglerna om periodiseringsfonder.

Detta följer av uttryckliga bestämmelser i inkomstskattelagen. Det finns emellertid inte några uttryckliga bestämmelser som innebär att privatbostadsföretag inte kan inneha näringsbetingade andelar.

Mot den bakgrunden och utifrån omständigheterna i övrigt, samt förutsatt att skalbolagsbeskattning inte ska ske enligt 25 a kap. 9 §, är en kapitalvinst vid Föreningens försäljning av andelarna i Bolaget skattefri.

I avgörandet har deltagit Anders Bengtsson, Mattias Dahlberg, Christina Eng (ordförande), Fredrik Hammarström, Richard Hellenius, Katarina Larsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Krister Rentrop.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen