Underprisöverlåtelse, tjänstebeskattning

Underprisöverlåtelse till nytt bolag har inte medfört beskattning i inkomstslaget tjänst för delägare som inte också var delägare i det överlåtande bolaget.

Diarienummer
119-06/D
Meddelandedatum
2007-07-06
Lagrum
  • 23 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
B, X AB och Y AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2008-06-16
Mål nr
4764-07

Förhandsbesked

Det avsedda förfarandet medför inte någon inkomstbeskattning för B.

Motivering

A äger samtliga aktier i X AB som äger bl.a. samtliga aktier i Y AB. Dotterbolaget bedriver entreprenadverksamhet och har cirka 15 anställda. B är verkställande direktör och styrelseledamot i bolaget.

Avsikten är att genomföra en omstrukturering av koncernen, bl.a. på grund av att det bedöms som värdefullt för Y:s verksamhet att låta B komma in som delägare i bolaget. Omstruktureringen är avsedd att gå till på följande sätt. A bildar tillsammans med B ett nytt aktiebolag, Nyab, i vilket A skall äga 85 procent och B 15 procent av aktierna. Nyab förvärvar sedan samtliga aktier i Y för ett pris som understiger marknadsvärdet.

B vill få klarlagt om det uppkommer några skattemässiga konsekvenser för honom med anledning av underprisöverlåtelsen till Nyab (fråga 4).

Skatteverket anser att B skall beskattas i inkomstslaget tjänst för den del av underpriset för aktierna i Y som belöper på hans aktier i Nyab. Som stöd för sin uppfattning anför Skatteverket att överlåtelsen i denna del får anses ske till marknadsvärdet såsom avseende ersättning för de arbetsinsatser som B utför i sin anställning i Y. Reglerna i 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är därmed inte tillämpliga (jfr 23 kap. 2 § andra stycket IL). Alternativt anser Skatteverket att B skall beskattas på den grunden att tecknandet till nominellt belopp av aktier i Nyab — som i samband med bildandet tillförs stora värden genom förvärvet av Y — utgör en förmån som är ett direkt utflöde av hans anställning i Y.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning

Eftersom överlåtelsen till Nyab avser näringsbetingade aktier aktualiseras inte någon uttagsbeskattning av det överlåtande bolaget X. Enligt bestämmelserna i 23 kap. 2 § andra stycket IL kan, trots att överlåtelsen inte omfattas av bestämmelserna i 23 kap. IL, kapitlets bestämmelser i 11-12 §§ bli tillämpliga.

Enligt 23 kap. 11 § första stycket första meningen IL skall vid en överlåtelse av tillgångar mellan företag i ett fall som det förevarande inte någon som direkt eller indirekt äger del i överlåtande företag ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som utdelning. Av första stycket andra meningen 2 i paragrafen följer att överlåtelsen inte heller skall medföra att mellanskillnaden tas upp i inkomstslaget tjänst av den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget.

Bestämmelserna i paragrafens första stycke fick sin nuvarande lydelse år 2001 (SFS 2001:1176). Bestämmelsen i dess tidigare lydelse tillät att även ägare av andel i det förvärvande företaget som inte var kvalificerad inte behövde ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen som intäkt. En sådan vid tillämpning av bestämmelsen var inte åsyftad (prop. 2001/02:46 s. 53). Det ansågs motiverat att en ägare i det förvärvande företaget skall ta upp mellanskillnaden i inkomstslaget tjänst när sådan beskattning kan komma i fråga enligt allmänna regler under förutsättning att en framtida beskattning av utdelning eller kapitalvinst på aktierna i bolaget skall ske helt i inkomstslaget kapital (a.prop. s. 54). 

Ägare med kvalificerade andelar i företaget ansågs emellertid även fortsättningsvis kunna undantas från tillämpning av allmänna regler i inkomstslaget tjänst (a.prop. s. 55). I specialmotiveringen till det aktuella undantaget i 23 kap. 11 § första stycket IL anges  att det av bestämmelsens utformning framgår att tjänstebeskattning aldrig kan komma i fråga för den som äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget (a.prop. s. 73). 

Mot denna bakgrund och då B:s aktier i Nyab blir kvalificerade andelar i och med det bolagets förvärv av Y finner nämnden att han omfattas av undantaget i 23 kap. 11 § första stycket andra meningen 2 IL från beskattning i inkomstslaget tjänst. Någon annan grund för att förfarandet medför beskattning av B kan inte anses föreligga.   

Fråga 5, en följdfråga till fråga 4 som ställs av sökandebolagen, förfaller.

Beslutande: André, ordf. (skiljaktig), Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Svanberg, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Alfreds 

Skiljaktig mening

André är skiljaktig och anför följande.

Majoritetens inställning synes vara att bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. 11 § IL exklusivt reglerar hur den, som till följd av en underprisöverlåtelse äger en kvalificerad andel i det förvärvande företaget, skall beskattas med anledning av överlåtelsen. Något utrymme att pröva förfarandet mot allmänna regler i inkomstslaget tjänst skulle därmed saknas.

Om underpriset, i ett fall som det förevarande, motsvaras av en arbetsinsats eller betalning på annat sätt från ägaren till vissa andelar i det förvärvande företaget och denne inte direkt eller indirekt ägt de tillgångar som överlåts, kan emellertid enligt min mening en underprisöverlåtelse i den delen inte anses föreligga (jfr SOU 2005:99 s. 119). Systematiska skäl kan också anföras till stöd för denna uppfattning. Med majoritetens synsätt skulle, i två i övrigt likvärdiga situationer, frågan om förmånsbeskattning eller ej avgöras av om underprisöverlåtelsen till det nybildade bolaget sker omedelbart före eller efter det att den skattskyldige förvärvat aktierna i bolaget.

De faktiska förhållanden som skall ligga till grund för transaktionerna är inte närmare redovisade i ingivna handlingar. Tillräckligt underlag för att pröva huruvida fråga är om en underprisöverlåtelse finns därför inte. Med hänsyn härtill anser jag att förhandsbesked inte bör lämnas.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen