Näringsbetingade andelar

Andelar i ett angolanskt bolag har ansetts näringsbetingade.

Diarienummer
29-11/D
Meddelandedatum
2011-12-12
Lagrum
  • 24 kap. 13 § och 2 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Kapitalvinst vid avyttring av andelarna är skattefri.

Motivering

X AB äger [n %] av andelarna i det angolanska bolaget Y Lda (Y) vars huvudsakliga verksamhet består i (...)

Y är ett "sociedade por quotas" (Lda) enligt civilrättslig lagstiftning i Angola och är föremål för inkomstbeskattning där.     

X AB avser att avyttra andelarna i det angolanska dotterbolaget och vill veta om en kapitalvinst på dem är skattefri i enlighet med vad som gäller för näringsbetingade andelar. Den fråga som X AB vill ha besvarad är om dotterbolaget vid tillämpningen av definitionen av näringsbetingade andelar i 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag. Övriga villkor uppges vara uppfyllda.

Parterna är överens om att frågan ska besvaras jakande.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Enligt 24 kap. 13 § IL avses, under vissa närmare angivna förutsättningar, med näringsbetingad andel bl.a. en andel i ett aktiebolag. I 2 kap. 2 § första stycket föreskrivs att de termer och uttryck som används i lagen också omfattar motsvarande utländska företeelser om det inte anges eller framgår av sammanhanget att bara svenska företeelser avses.

I förarbetena till 2 kap. 2 § IL uttalas att det inte är möjligt att ange hur nära den utländska motsvarigheten ska överensstämma med den svenska för att anses motsvara denna. Detta måste bli beroende av vilket slags företeelse och vilken regel det är fråga om (prop. 1999/2000:2 del 1 s. 519). Det får i det enskilda fallet avgöras om likheterna är så stora att den utländska företeelsen kan anses motsvara den som avses med den svenska termen (a. prop. del 2 s. 22).

Högsta förvaltningsdomstolen prövade i rättsfallet RÅ 2009 ref. 100 (ett överklagat förhandsbesked) motsvarande frågeställning som den aktuella för innehav av andelar i ett ryskt bolag av visst slag.

Domstolen, som framhöll att det av utredningen framgick att delägarna i det ryska bolaget inte var personligen ansvariga för bolagets skulder, ansåg att de civilrättsliga skillnader som förelåg mellan svenska aktiebolag och den ryska bolagsformen saknade betydelse i sammanhanget.

Med hänsyn till att det ryska bolaget även uppfyllde kravet att vara ett inkomstskattesubjekt i hemlandet fastställde domstolen förhandsbeskedet att bolaget vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar skulle anses motsvara ett svenskt aktiebolag.

Inte heller i det aktuella bolaget kan delägarna göras ansvariga för bolagets skulder. Av utredningen framgår vidare att ett angolanskt Lda även i övrigt civilrättligt till stor del överensstämmer med ett svenskt aktiebolag. Vissa skillnader, som att delägarna i ett Lda inte har aktier i bolaget utan procentuella andelar samt att en delägare kan uteslutas, var förhållanden som också förelåg i nämnda rättsfall.

Mot denna bakgrund och då ett Lda är föremål för inkomstbeskattning i Angola finner Skatterättsnämnden att Y får anses motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar. Eftersom övriga villkor förutsätts vara uppfyllda följer härav att kapitalvinst på andelarna i bolaget är skattefri för X AB.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare: Tottie
Föredragande: Opander 

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen