Näringsbetingade andelar

Aktier i fastighetsförvaltande dotterbolag till sökandebolaget har ansetts som näringsbetingade. Karaktären på aktierna har inte påverkats av att sökandebolaget även bedriver värdepappershandel. Överlåtelse av dotterbolagen till ett nybildat bolag som ska ägas av närstående till sökandebolagets ägare har ansetts kunna ske till underpris utan skatteeffekter för sökandebolaget, dess ägare eller dennes närstående. Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig.

Diarienummer
94-11/D
Meddelandedatum
2011-11-10
Lagrum
  • 57 kap. 4 § och 25 a kap. 3 och 5 §§ och 23 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229) samt lagen (1995:575) mot skatteflykt
Sökande
X AB, A, B, C m.fl.
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

X AB:s (Bolaget) aktier i Y AB m.fl. utgör kapitaltillgångar.

Frågorna 3 och 4

Överlåtelserna av aktierna i dotterbolagen till NYAB föranleder inte någon inkomstbeskattning av sökandena.

Fråga 5

Lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, är inte tillämplig.

Motivering

Bolaget, som ägs av A, bedriver handel med värdepapper. Det har [ett antal fastighetsförvaltande dotterbolag Y AB m.fl.] (...). Bolaget planerar att överlåta aktierna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen till underpris till ett nybildat bolag (NYAB) som ska ägas till lika delar av [närstående till A, bland dem B och C]. Fastigheterna uppskattas ha ett sammanlagt marknadsvärde om ca (...) miljoner kr och den sammanlagda köpeskillingen för aktierna, som understiger marknadsvärdet, uppskattas till ca (...) miljoner kr.

Aktierna i NYAB kommer enligt förutsättningarna att vara kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1299), IL. B är anställd i Bolaget och C har tidigare varit verksam inom koncernen, båda med marknadsmässig lön. Varken A eller [hans närstående] eller något annat bolag inom koncernen bedriver eller har bedrivit handel med fastigheter eller byggnadsrörelse. Syftet med innehaven av aktierna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen är långsiktigt.

Bolaget vill ha klarhet i om den handel med värdepapper som Bolaget bedriver innebär att aktierna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen ska anses utgöra lagertillgångar (fråga 1) eller om det kan göras gällande att aktierna är lagertillgångar på grund av att Bolaget ska anses driva handel med fastigheter (fråga 2). Vid ett nekande svar på dessa frågor vill sökandena ha besked om överlåtelserna kan ske utan någon beskattning för Bolaget (fråga 3), eller A och [hans närstående] (fråga 4). Slutligen vill Bolaget ha förfarandet prövat mot skattflyktslagen (fråga 5).

Parterna är ense om att Bolagets aktier i fastighetsbolagen inte är lagertillgångar (frågorna 1 och 2) och att transaktionen inte leder till någon beskattning av sökandena (frågorna 3 och 4) samt att skatteflyktslagen inte är tillämplig (fråga 5).

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Med hänsyn till vad som framgår i ärendet får Bolagets aktier i dotterbolagen Y AB m.fl. anses som kapitaltillgångar utan hinder av att Bolaget bedriver handel med värdepapper och är holdingbolag för de fastighetsförvaltande bolagen (frågorna 1 och 2).

Bolagets försäljning av aktierna i dotterbolagen utgör därför skattefria försäljningar av näringsbetingade aktier enligt 25 a kap. 3 och 5 §§ IL (fråga 3).

Att, med de förutsättningar som lämnats, undantagen i 23 kap. 11 § första stycket första ledet IL och i första stycket andra ledet 2 - avseende respektive A och [hans närstående] - är tillämpliga följer av praxis (HFD 2011 ref. 19). Fråga 4 ska därför besvaras nekande.

Skatteflyktslagen kan inte anses tillämplig på förfarandet (fråga 5).

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Bengtsson, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell
Sekreterare, tillika föredragande: Gilbe

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen