Kvalificerade andelar

Begreppet "samma eller likartad verksamhet" har ansetts tillämpligt även när de bolag mellan vilka jämförelsen görs bedriver verksamhet av olika slag.

Diarienummer
129-11/D
Meddelandedatum
2012-06-28
Lagrum
  • 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-11-16
Mål nr
4008-12

Förhandsbesked

Fråga 1

Aktierna i X AB utgör kvalificerade andelar enligt bestämmelserna i 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Motivering

Bakgrund

A äger samtliga aktier i X AB. Bolaget ägde tidigare aktier i Y AB där A var verksam i betydande omfattning. År 2006 avyttrade X AB aktierna i Y AB till en extern köpare men A hade kvar sin anställning i bolaget till [månad] 2009.

X AB har efter avyttringen av aktierna i Y AB inte bedrivit någon annan verksamhet än förvaltning av det vederlag om sammanlagt drygt (...) kr som erhölls för aktierna. 

I [månad] 2008 bildade A tillsammans med en annan person Z AB med lika fördelning av aktierna i bolaget. Senare samma månad avyttrade A [ett antal] av sina aktier i X AB till underpris till Z AB varefter dessa aktier löstes in till marknadsvärdet, (...) kr.

[Senare under] 2008 förvärvade Z AB samtliga aktier i Å AB för (...) kr. Förvärvet finansierades delvis med de medel som Z AB erhållit vid inlösen av aktierna i X AB. Å AB tillhandahåller tjänster och varor avseende [viss verksamhet]. Y AB:s verksamhet gällde marknadsföring och försäljning av (...) [avseende viss annan verksamhet]. 

A och den andre delägaren i Z AB är efter bolagets förvärv av Å AB verksamma i betydande omfattning i det senare bolaget.

Z AB, som inte bedriver annan verksamhet än förvaltning av aktieinnehavet i Å AB, har under år 2009 tillskjutit (...) kr som aktieägartillskott till Å AB och lämnat ett lån till bolaget om (...) kr. Senare har Å AB lämnat utdelning till Z AB med belopp som sammanlagt överstiger [aktieägartillskottet] och återbetalat lånet.

Frågorna och parternas inställning

A frågar om hans aktier i X AB kan anses kvalificerade på den grunden att han är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § första stycket 1 IL, fråga 1. Vidare frågar han om lagen (1995:575) mot skatteflykt kan anses tillämplig på förfarandet, fråga 2.

A:s uppfattning är att fråga inte är om samma eller likartad verksamhet eftersom den verksamhet som bedrivs i Å AB är helt annorlunda än den verksamhet som bedrevs i Y AB.

Skatteverket pekar på att kapital som härrör från A:s verksamhet i Y AB visserligen har överförts via X AB till Å AB men anser ändå att bolagen inte kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Eftersom X AB får anses bedriva en verksamhet som motsvarar den som fanns i Y AB medan verksamheten i Å AB är av annat slag skiljer sig detta fall från det som bedömdes i RÅ 2010 ref. 11 V. Verket anser vidare att lagen mot skatteflykt inte är tillämplig. 

Skatterättsnämndens bedömning

Ärendet gäller tillämpningen av 57 kap. 4 § första stycket 1 IL. I bestämmelsen sägs att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att jämförelsen med ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag har överförts till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan bolagen (RÅ 1999 ref. 28, RÅ 2010 ref. 11 I—V och HFD 2011 ref. 75).

Enligt lämnade förutsättningar har A varit verksam i betydande omfattning i X AB:s tidigare dotterbolag Y AB och är nu verksam i betydande omfattning i Å AB.

X AB avyttrade sina aktier i dotterbolaget år 2006 till en extern köpare varvid en kapitalvinst uppkom. I och med det får X AB anses ha tillgodogjort sig kapital som genererats i Y AB och som kan hänföras till A:s arbetsinsatser i bolaget. Därmed får verksamhet motsvarande den som bedrevs i Y AB anses ha förts över till X AB (jfr HFD 2011 ref. 75).

När sedan del av kapitalet ifråga vidareförts, först genom att viss del av aktierna i X AB överläts till underpris till Z AB för att därefter lösas in till marknadsvärdet och sedan från Z AB till dotterbolaget Å AB genom aktieägartillskott och i form av lån, får på motsvarande sätt de mottagande bolagen anses bedriva en verksamhet som ytterst härrör från Y AB.

Av det anförda följer att X AB och Å AB ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Den omständigheten att den verksamhet som Å AB bedriver är av annat slag än den som bedrevs i Y AB medför ingen annan bedömning.

Skatterättsnämnden finner alltså att fråga 1 ska besvaras jakande. Därmed förfaller fråga 2.

Beslutande: André, ordf., Svanberg (skiljaktig), Bengtsson, Dahlberg (skiljaktig), Gäverth, Påhlsson, Werkell (skiljaktig)
Sekreterare, tillika föredragande: Tottie

Skiljaktig mening

Svanberg, Dahlberg och Werkell är skiljaktiga och anför följande.

Vi är ense med majoriteten i fråga om verkningarna sett till bestämmelserna i   57 kap. 4 § IL av att kapital överförts mellan de aktuella bolagen. Emellertid anser vi att den jämförelse som ska göras i fråga om X AB och Å AB kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet ska grundas på den verksamhet som Å AB rent faktiskt bedriver. Den verksamheten avser åtgärder för (...) och är enligt vad som anges som en förutsättning av annat slag än den verksamhet som X AB i detta sammanhang anses bedriva.

Enligt vår mening uppfyller jämförelsen därmed inte det krav som i praxis uttryckts på det sättet att verksamheten i det bolag med vilket jämförelsen görs, här Å AB, ska ligga inom ramen för den verksamhet som jämförelsen utgår från, den i X AB, eller att annat likartat samband föreligger mellan bolagen.

Enligt vår mening borde därför fråga1 ha besvarats nekande, dvs. att aktierna inte är kvalificerade på den omfrågade grunden.  

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen