Kvalificerade andelar

Fråga om fåmansföretag anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Diarienummer
56-13/D
Meddelandedatum
2013-09-20
Lagrum
  • 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A, B och C
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

A:s, B:s och C:s aktier i holdingbolagen AB 2 och AB 3 är inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1 inkomstskattelagen (1999:1229).

Motivering

Bakgrund

C äger ett fastighetsbestånd i (…) bestående av [ett antal] fastigheter med ett sammanlagt marknadsvärde om ca (…) miljoner kr. Fastighetsförvaltningen handhas av extern fastighetsförvaltare.

Avsikten är att C som ett led i ett generationsskifte ska omstrukturera sitt fastighetsinnehav enligt följande. [Vart och ett] av hans [barn], D, A och B, ska samäga ett aktiebolag med sin far med ägarandelarna 40 procent och 60 procent. Bolagen benämns i ansökan AB 1, AB 2 och AB 3.

Bolagen kommer i sin tur att förvärva dotterbolag. C ska därefter genom gåva överlåta sina direktägda fastigheter till dotterbolagen så att varje fastighet kommer att ägas i sin helhet av ett dotterbolag.

Som alternativ till det nu beskriva förfarandet ska C inledningsvis själv äga samtliga aktier i holdingbolagen. I ett följande steg överlåter han genom gåva aktierna i dessa bolag till [barnen] så att ägarbilden blir densamma som enligt huvudalternativet. Slutligen överlåter han fastigheterna till dotterbolagen på sätt beskrivits ovan.

Enligt lämnade förutsättningar ska de tre holdingbolagen, AB 1, AB 2 och AB 3, inte bedriva någon annan verksamhet än att förvalta dotterbolagsaktierna. Vidare ska D vara verksam i dotterbolag till holdingbolaget AB 1 i sådan omfattning att [D:s] aktier i AB 1 kommer att vara kvalificerade andelar.

Däremot kommer enligt ansökan A, B och C inte själva att vara verksamma i dotterbolagen som ägs av övriga två holdingbolag i sådan grad att deras aktier redan på den grunden är kvalificerade. I dessa bolag kommer fastighetsförvaltningen att fortsätta att handhas av extern fastighetsförvaltare. Det kommer inte heller att ske någon överföring av tillgångar mellan bolagen.

Mot den bakgrunden önskar sökandena få besked om det förhållandet att D är verksam i betydande omfattning i dotterbolag till holdingbolaget AB 1 medför att sökandenas respektive aktieinnehav i de båda övriga holdingbolagen också blir kvalificerade andelar.

Skatteverket är ense med sökandena att aktierna inte kommer att vara kvalificerade andelar.

Skatterättsnämndens bedömning

Av 57 kap. 4 § första stycket 1 framgår att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad under förutsättning att andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller i ett fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Av praxis framgår att uttrycket ”samma eller likartad verksamhet” i huvudsak tar sikte på sådana fall där hela eller delar av verksamheten i ett fåmansföretag överförs till ett annat sådant företag och där verksamheten i det senare företaget ligger inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten eller på fall där likartat samband föreligger mellan företagen (RÅ 1999 ref. 28, RÅ 2010 ref. 11 I−V samt HFD 2011 ref. 75 och HFD 2013 ref. 35).

Enligt vad som upplysts i ärendet kommer någon verksamhet eller del av verksamhet inte att överföras mellan bolagen i fråga som kan medföra att de ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet i bestämmelsens mening. Varken det förhållandet att bolagen bedriver fastighetsförvaltning eller omständigheterna i övrigt leder enligt Skatterättsnämndens mening till någon annan bedömning.

Sökandenas aktier i holdingbolagen AB 2 och AB 3 utgör därmed inte kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 1.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Marianne Svanberg, Mattias Dahlberg, Leif Gäverth, Ulrika Lundström, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Anders Lilja.

I den slutliga handläggningen har även Lis Alfreds deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen