Väsentlig anknytning

Ett knappt 14-procentigt indirekt aktieinnehav i ett rörelsedrivande aktiebolag har med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget ansetts medföra väsentligt inflytande i näringsverksamhet här och – mot den bakgrunden – väsentlig anknytning till Sverige, men inte när aktieinnehavet understiger 10 procent.

Diarienummer
93-15/D
Meddelandedatum
2016-02-11
Lagrum
  • 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Frågorna 1–3

A har efter utflyttningen till [utlandet]inte väsentlig anknytning till Sverige om X AB:s aktieinnehav i Y AB minskar till under tio procent av kapital och röster under förutsättning att X AB:s aktieinnehav i övrigt är oförändrat.

Beslut

Fråga 1

Frågan avvisas till den del den inte besvarats genom förhandsbeskedet.

Bakgrund

Omständigheterna

A är svensk medborgare, gift och har en minderårig son. Hustrun och sonen är sedan några år bosatta i [utlandet]. Vid tidpunkten för ansökan uppgav A att under 2015 eller 2016 avser även han att flytta från Sverige och att varaktigt bosätta sig i [samma land]. Dessförinnan ska makarnas bostad i [Sverige] säljas.

Efter att ha bosatt sig i [utlandet] kommer han att vara fortsatt ekonomiskt engagerad i Sverige genom sitt helägda bolag X AB med det helägda dotterbolaget Z AB. X AB heläger även tre [bolag i A:s bosättningsland] med enbart fastigheter där.

Z AB är ett vilande bolag som inte ska äga några tillgångar eller bedriva verksamhet. Tidigare bedrevs [viss verksamhet] i en underkoncern till Z AB. Under våren 2015 avyttrades underkoncernen vilket gav [en betydande vinst].

A avser att kvarstå som styrelseledamot i X AB och Z AB. Inget av dessa bolag har några anställda.

X AB innehar därutöver nio procent av kapital och röster i fåmansföretaget Å AB och ca 14 procent i Y AB.

Y AB har ca (…) delägare. Bland de större ägarna finns en fysisk person som äger mer än 14 procent av kapitalet och drygt 17 procent av rösterna [samt fyra aktiebolag och en fysisk person som äger ca fem procent]. Resterande delägare har var och en aktier motsvarande runt två procent eller mindre av kapital och röster. Under (…) kan Y AB komma att listas på marknadsplatsen First North. 

A ska genom X AB investera vinstmedlen från avyttringen av underkoncernen i svenska och utländska noterade och onoterade bolag. Innehaven ska understiga tio procent av kapital och röster i onoterade bolag. För noterade bolag ska gränsen gå vid två procent med undantag för bolag som noteras under X AB:s innehavstid.

Vidare kommer det alltid att finnas delägare med större innehav än X AB i bolagen ifråga och några överenskommelser som direkt eller indirekt ger A kontroll över bolagen ska inte förekomma. Antalet köp och försäljningar kommer inte att överstiga tio per år.

Om den planerade kapitalförvaltningen sköts diskretionärt kommer det för A att innebära högst fem arbetsdagar om året i Sverige. I annat fall ska han själv – eventuellt med extern hjälp – ta del i besluten om X AB:s investeringar och avyttringar. Då räknar han med ungefär dubbla antalet arbetsdagar. Han kommer därmed att vistas i Sverige högst sextio dagar om året efter utflyttningen, arbetsdagarna inbegripna, och avser då att bo på hotell eller hos vänner.

Frågorna och parternas inställning

A frågar om hans inflytande över aktieförvaltningen i X AB medför att han får väsentlig anknytning till Sverige (fråga 1). Han vill vidare veta om svaret på fråga 1 påverkas av om Y AB listas på First North (fråga 2), alternativt om X AB:s innehav i bolaget därvid sjunker till under tio procent (fråga 3) eller två procent (fråga 4).

Övriga frågor gäller, för det fall att fråga 1 besvaras jakande och frågorna 2–4 nekande, hur andra sätt att organisera aktieförvaltningen påverkar svaret på fråga 1 (frågorna 5–7).

A anser bl.a. att varken hans direkta aktieinnehav i X AB eller de befintliga och planerade indirekta aktieinnehaven är av sådan karaktär att de medför ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet som bedrivs i Sverige. De leder således inte till att han ska anses ha väsentlig anknytning hit.

Skatteverkets inställning är att det indirekta innehavet i Y AB ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet och att A följaktligen har väsentlig anknytning till Sverige. En listning av Y AB på First North är betydelselös i sammanhanget men om innehavet reduceras till under tio procent föreligger inte längre någon väsentlig anknytning hit. Skatteverket anser även att fråga 1 kan besvaras jakande med vissa förbehåll.

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229) är den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här obegränsat skattskyldig.

För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska enligt 7 § första stycket beaktas bl.a. om han bedriver näringsverksamhet här eller om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här.

Ett grundläggande krav för att ett förhandsbesked ska kunna lämnas är att de omständigheter som beskedet ska grundas på är utförligt och uttömmande beskrivna.

Ansökan innehåller bl.a. frågor som förutsätter en bedömning av vilken betydelse X AB:s framtida aktieinvesteringar får för A:s skattskyldighet i Sverige. Uppgifter om vilka bolag som avses eller om det övriga ägandet i bolagen saknas. Något förhandsbesked som avser annat än de befintliga aktieinnehaven bör därför inte lämnas.

Då någon egentlig rörelse inte kommer att bedrivas i vare sig X AB eller Z AB kan A:s ägande och styrelseuppdrag i de bolagen inte anses ge honom väsentligt inflytande i näringsverksamhet i den mening som avses i 3 kap. 7 § första stycket (jfr fråga 2 i Skatterättsnämndens förhandsbesked den 6 juli 2012, dnr 108-11/D, ej överklagat). Ett sådant inflytande uppkommer inte heller på grund av hans indirekta ägarandel i Å AB.

Beträffande A:s indirekta innehav i Y AB konstaterar Skatterättsnämnden att ägarförhållandena i bolaget är sådana att ett fåtal aktieägare, däribland A, tillsammans eller i olika konstellationer kan dominera bolaget. Därigenom får den grad av inflytande i bolaget som hans ägande representerar anses väsentligt (jfr RÅ 2004 not. 215). Under dessa förhållanden är A obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning hit.

Om hans indirekta ägande i Y AB minskas till under tio procent kan dock någon väsentlig anknytning till Sverige inte längre anses föreligga (jfr RÅ 2009 not. 85). Bedömningen påverkas inte av om bolaget listas på First North.

Skatterättsnämndens uppfattning är sammanfattningsvis att frågorna 1–3 ska besvaras i enlighet med det anförda, att fråga 1 ska avvisas till den del den inte besvarats genom förhandsbeskedet samt att övriga frågor förfaller.

I avgörandet har deltagit Peder André, ordf., Birgitta Pettersson, Mattias Dahlberg, Marie Jönsson, Peter Kristiansson, Robert Påhlsson och Ulla Werkell.

Ärendet har föredragits av Marcus Andersson.

I den slutliga handläggningen har även Margareta Palmstierna deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen