Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn har inte ansetts tillämpliga på förvärv av byggtjänster för byggande och vidareförsäljning av anläggningar för distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten.

Diarienummer
50-07/I
Meddelandedatum
2008-06-19
Lagrum
  • 1 kap. 2 § första stycket 4 b mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn är inte tillämpliga på bolagets förvärv av de ifrågavarande byggtjänsterna. 

Motivering

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. Bolagets verksamhet består i att distribuera dricksvatten och rena avloppsvatten i .... kommuner. Bolaget är vidare moderbolag i en koncern med .... dotterbolag, ett för varje kommun. Dotterbolagen(-s) .... verksamhet består i att äga och förvalta de anläggningar som används i respektive kommun. När nya anläggningar ska byggas är det bolaget som upphandlar och förvärvar byggtjänsterna. De tjänster bolaget upphandlar kan delas in på följande sätt och hänföras till följande koder enligt SNI 2002: Rivning av hus, markarbeten (45.110), uppförande av andra byggnadsverk (45.212), vattenbyggnad (45.240), andra byggnads- och övriga anläggningsarbeten (45.250) och övriga vvs-arbeten (45.339). När respektive anläggning har färdigställts säljs anläggningen genom köpeavtal till dotterbolaget i aktuell kommun. Bolagets verksamhet har hänförts till ytvattenförsörjning (SNI-kod 41.002).

Bolaget ställer tre frågor i ärendet. 1. Utgör bolagets försäljning av verksamhets-tillbehör en sådan transaktion vilken medför att upphandlad entreprenadtjänst ska vara föremål för omvänd skattskyldighet? 2. Har det betydelse vid besvarandet av fråga 1 att bolaget säljer verksamhetstillbehören till ett dotterbolag som kommer att äga anläggningen och att detta förhållande är känt för bolaget och dotterbolaget vid upphandlingen av entreprenadtjänsten? 3. Har det betydelse att upphandlad entreprenad balanseras i balansräkningen, dvs. utgör en tillgång hos bolaget?

Skatteverket utgår vid sin bedömning av ärendet från att de tjänster bolaget förvärvar utgör byggverksamhet enligt SNI 2002 och att tjänsterna även i ett mer allmänt perspektiv är att anse som bygg- eller anläggningstjänster och därför omfattas av uppräkningen i 1 kap. 2 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Skatteverket utgår också från att dotterbolagen inte löpande, under pågående byggnation, faktureras för upphandlade entreprenadtjänster och att bolaget inte i sin verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster som omfattas av uppräkningen i 1 kap. 2 § andra stycket ML. Under angivna förutsättningar anser Skatteverket att bolaget inte är en sådan förvärvare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML. Reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn blir därför inte tillämpliga på de entreprenadtjänster som bolaget upphandlar för de beskrivna nybyggnationerna.

Den 1 juli 2007 infördes regler om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn. Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML är, såvitt nu är ifråga, den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket i samma bestämmelse skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) om denne är en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster eller en annan näringsidkare som tillhandahåller en sådan näringsidkare som nyss nämnts sådana tjänster.

Enligt andra stycket i samma paragraf gäller, i bestämmelsens lydelse t.o.m. den 31 december 2007, bestämmelserna i 4 b sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som enligt gällande koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-koder) kan hänföras till sådana tjänster som anges i punkterna 1-3 i nämnda stycke. Genom SFS 2007:1376 har bestämmelsen, med verkan fr.o.m. ingången av 2008, ändrats på så sätt att den direkta kopplingen till SNI har tagits bort. De i punkt 1 angivna olika grupperna av byggtjänster kvarstår dock oförändrade.

Skatterättsnämnden gör följande bedömning.

Nämnden utgår vid bedömningen dels från att de tjänster bolaget förvärvar utgör sådana tjänster som omfattas av 1 kap. 2 § andra stycket i bestämmelsens lydelse såväl före som efter den 1 januari 2008, dels från att bolaget i ansökan med verksamhetstillbehör avser sådana anläggningar som respektive dotterbolag ska använda i sin ...verksamhet.

Fråga i ärendet är i första hand om den omständigheten att bolaget förvärvar olika slags byggtjänster i samband med att nya anläggningar uppförs vilka efter färdigställandet överlåts till respektive dotterbolag medför att reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn blir tillämpliga på de byggtjänster bolaget förvärvar. Såvitt framgår av handlingarna i ärendet tillhandahåller bolaget i övrigt inte sådana tjänster som omfattas av de nämnda bestämmelserna. Enbart förvärvet av byggtjänster och därpå följande överlåtelse av en färdig anläggning till ett dotterbolag kan enligt nämndens mening inte innebära att bolaget är att betrakta som en sådan näringsidkare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML. Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med detta synsätt.

I den mån ansökan inte har besvarats genom förhandsbeskedet finner nämnden att förhandsbesked inte bör meddelas. Ansökan avvisas därför i den delen.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Posjnov, Rabe, Renström, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen