Omsättning

Fackförbunds kanslisamverkan genom ett av förbunden bildat aktiebolag har ansetts innebära att bolaget tillhandahåller förbunden tjänster mot ersättning.  

Diarienummer
7-10/I
Meddelandedatum
2010-10-14
Lagrum
  • 2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

X AB får genom den omfrågade verksamheten anses tillhandahålla förbunden tjänster mot ersättning. 

Motivering

Bakgrund

X AB ägs gemensamt av [ett antal] fackförbund, tillika ideella föreningar — (...) — och har bildats för att tjäna som serviceföretag till förbunden. Syftet är att vinna stordriftsfördelar genom att dela på kostnaderna för kanslifunktionen. X AB erbjuder antingen helhetslösningar (medlemsservice, ekonomi, tryck och utskick samt konferens) eller enstaka tjänster och lösningar. Förbunden faktureras löpande för tillhandahållna tjänster. Medlemmarna i förbunden erlägger medlemsavgifter för att komma i åtnjutande av förbundens tjänster.

X AB avser nu att förändra den ovan angivna strukturen för verksamheten på det sättet att bolaget ska börja agera som betalningsförmedlare i fråga om medlemsavgifterna från medlemmarna i respektive fackförbund. Avsikten är att X AB med avseende på respektive fackförbund ska ta emot medlemsavgifterna i annans namn för annans räkning. X AB kommer att behålla [en viss procentandel] av medlemsavgiften för varje medlem och månad för att täcka kostnaderna för att tillhandahålla de administrativa tjänsterna medan resterande del av medlemsavgifterna slussas vidare till respektive fackförbund. Någon särskild fakturering för utförda administrativa tjänster kommer normalt inte att ske.

Mot denna bakgrund och med utgångspunkt i Regeringsrättens dom RÅ 2009 ref. 56 frågar X AB om den förändrade affärsstrukturen medför att det föreligger en mervärdesskattepliktig omsättning mellan bolaget och fackförbunden eller mellan bolaget och medlemmarna (fråga 1). Om en skattepliktig omsättning inte ska anses föreligga ställs frågor om uttagsbeskattning alternativt omvärdering av beskattningsunderlaget (fråga 2). 
 
Skatteverket anser att de administrativa åtgärder som tillhandahålls fackförbunden får anses som en skattepliktig omsättning av tjänster i yrkesmässig verksamhet hos X AB (fråga 1).

Rättsligt

För att en omsättning av tjänst ska anses föreligga krävs enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200) att en tjänst utförs mot ersättning.
I rättsfallet RÅ 2001 ref. 34 I var förhållandena följande. DIK-förbundet hade tillsammans med två andra fackförbund beslutat samverka i syfte att varje förbunds medlemmar skulle få en god kansliservice samtidigt som kostnaderna kunde minimeras. Enligt kanslisamverkansavtalet skulle verksamheten upprätthållas med personal som var anställd av DIK. De gemensamma kostnaderna skulle fördelas utifrån avtalet. Frågan var om den kostnadsfördelning som skulle ske på grundval av avtalet medförde att DIK omsatte tjänster i en yrkesmässig verksamhet. Regeringsrätten ansåg att samarbetsavtalet innebar att den av DIK anställda personalen tillhandahöll de olika kanslifunktionerna åt andra förbund. Dessa förbund svarade för delar av de totala kanslikostnaderna. DIK fick härigenom anses tillhandahålla tjänster i en av DIK bedriven verksamhet, som med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och avsedda varaktighet var att bedöma som yrkesmässig.

I det av X AB åberopade rättsfallet RÅ 2009 ref. 56 utförde ett fackförbunds administrativa kontor vissa administrativa åtgärder åt lokalavdelningarna inom förbundet mot avräkning av medlemsavgifter. Frågan var om förfarandet föranledde skattskyldighet till mervärdesskatt för förbundet. Regeringsrätten ansåg att så inte var fallet eftersom förbundets beslut om verksamheten vid det administrativa kontoret och beslutet om avräkning av medlemsavgifter inte kunde anses innebära att det uppstått ett rättsförhållande mellan förbundet och avdelningarna som medförde ett ömsesidigt utväxlande av prestationer. De administrativa åtgärderna avseende avdelningarna innebar således inte att tjänster omsattes och de föranledde inte skattskyldighet för förbundet.

Skatterättsnämndens bedömning

Mot bakgrund av Regeringsrättens dom RÅ 2009 ref. 56 och EU-domstolens praxis är X AB:s uppfattning att någon omsättning inte kan anses ha kommit till stånd i den nya affärsstrukturen. Nämndens prövning görs med utgångspunkt i den av X AB sålunda redovisade uppfattningen.

I rättsfallet RÅ 2009 ref. 56 ägde de administrativa åtgärderna rum inom ett och samma fackförbund. En sådan situation föreligger inte i detta ärende. X AB utgör ett särskilt av (...) fackförbund bildat bolag som ska tillhandahålla förbunden olika slags kanslitjänster. Ersättningen ska visserligen i likhet med  vad som var fallet i rättsfallet RÅ 2009 ref. 56 utgå mot avräkning av medlemsavgifter men förhållandena i övrigt är snarlika dem som förelåg i rättsfallet RÅ 2001 ref. 34 I. Enligt Skatterättsnämndens mening innebär det tilltänkta förfarandet att ett rättsförhållande uppkommer mellan X AB och (...) fackförbunden enligt vilket det rör sig om ett ömsesidigt utväxlande av prestationer. Den ersättning i form av [en viss procentandel] av medlemsavgifterna som X AB erhåller utgörs av det faktiska motvärdet av de tillhandahållna tjänsterna. Det finns också en direkt koppling mellan den tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls. Den omständigheten att X AB inte fakturerar förbunden för utförda tjänster utan i stället behåller en del av medlemsavgifterna - vilken annars skulle ha tillkommit fackförbunden - för att täcka sina kostnader saknar betydelse för bedömningen av om en ersättning föreligger eller inte. X AB får sålunda genom den planerade verksamheten på motsvarande sätt som var fallet i RÅ 2001 ref. 34 I anses tillhandahålla fackförbunden tjänster mot ersättning (jfr även EU-domstolens avgöranden i mål C-16/93 angående R. J. Tolsma p. 14 och mål C-154/80 angående Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA p. 12). En omsättning föreligger därmed mellan bolaget och fackförbunden.

I den mån fråga 1 inte har besvarats genom förhandsbeskedet finner nämnden att sådant besked inte bör meddelas och avvisar ansökan i den delen.

Med hänsyn till bedömningen av fråga 1 förfaller fråga 2.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren
Sekreterare: von Oelreich
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen