Upplåtelse av parkeringsplatser

En bostadsrättsförenings upplåtelse av parkeringsplatser till medlemmar i en annan bostadsrättsförening har ansetts utgöra parkeringsverksamhet.

Diarienummer
1-07/I
Meddelandedatum
2007-04-05
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X förening
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Bostadsrättsföreningen X (föreningen) är skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelserna av parkeringsplatser till medlemmar i bostadsrättsföreningen Y.

Fråga 2

Föreningen har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i verksamheten enligt reglerna i 8 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Motivering

Fråga 1

En bostadsrättsförenings upplåtelser av parkeringsplatser i föreningens fastighet till andra än innehavare av bostadslägenhet i fastigheten utgör en yrkesmässig verksamhet och medför skattskyldighet till mervärdesskatt för föreningen (jfr RÅ 2003 ref. 80). De omständigheter angående gemensam förvaltning m.m. som föreningen har åberopat medför inte någon annan bedömning. Föreningen är därför skattskyldig för de i ärendet aktuella upplåtelserna.

Fråga 2

Enligt huvudregeln om avdragsrätt i 8 kap. 3 § första stycket ML, får den som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. Vid, som är fallet i detta ärende, s.k. blandad verksamhet skall en uppdelning ske av den ingående skatten på sätt anges i 8 kap. 13 och 14 §§ ML. Efter vilka närmare grunder en sådan uppdel­ning skall ske lämpar sig inte att bedöma i ett förhandsbesked.

Fråga 2 har besvarats i enlighet med det anförda.

Beslutande: Wingren, ordf., Edlund, Odéen, Peterson, Rabe, Svanberg

Sekretarare: von Oelreich

Föredragande: Kuldkepp

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen