Värdepappershandel

Tillhandahållanden för en fondverksamhet har ansetts utgöra en från skatteplikt undantagen tjänst avseende förvaltning av värdepappersfond.

Diarienummer
47-06/I
Meddelandedatum
2007-03-27
Lagrum
  • 3 kap. 9 § tredje stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Omsättning av den med frågan avsedda tjänsten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Motivering

Fråga 1

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med värdepappershandel förstås bl.a. för­valtning av investeringsfonder enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, IFL, (tredje stycket 2).

Bestämmelsen motsvaras av artikel 135.1 g i rådets direktiv 2006/112/EEG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, enligt vil­ken medlemsstaterna från skatteplikt skall undanta förvaltning av särskilda inve­steringsfonder såsom dessa definieras av medlemsstaterna. Före 2007-01-01 fanns motsvarande bestämmelse i artikel 13.B d 6 i det numera upphävda sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), sjätte direktivet.

I mervärdesskattedirektivet överlåts således åt medlemsstaterna att definiera de fonder, vilkas förvaltning skall omfattas av skattefrihet. För svenskt vidkom­mande gäller skat­tefriheten förvaltning av investeringsfonder enligt IFL.

Fråga i ärendet är om bolagets tillhandahållanden för en fondverksamhet enligt ansökan utgör förvaltning i den mening som avses i 3 kap. 9 § tredje stycket 2 ML.

Regeringsrätten har i RÅ 2003 not. 179 anfört att begreppet förvaltning inte skall ges en vidsträckt innebörd. Genom EG-domstolens dom 2006-05-04 i mål C-169/04 ang. Abbey National plc får rättsläget emellertid anses förändrat.

Av sistnämnda dom kan bl.a. följande slutsatser dras.

Mervärdesskattedirektivets bestämmelse om undantag för förvaltning av särskilda investeringsfonder skall tolkas mot bakgrund av sammanhanget, ändamålen och systematiken i mervärdesskattedirektivet, med särskild hänsyn tagen till undantagets syfte (’ratio legis’). Syftet med undantaget är att säkerställa den skattemässiga neutraliteten i det gemensamma mervärdesskattesystemet när det gäller valet mellan direkta placeringar i värdepapper och investeringar via företag för kollektiva investeringar.

Medlemsstaterna har enligt direktivet inte frihet att definiera vilka tjänster som enligt undantaget skall vara undantagna från skatteplikt. Begreppet ”förvalt­ning” skall därför tolkas EG-konformt. De transaktioner som avses med undan­taget är sådana som är specifika för verksamhet i företag för kollektiva invester­ingar. Förutom portföljförvaltningsfunktionen omfattas alltså även funktioner avseende administrering av företagen såsom dessa funktioner anges under rubriken administration i bilaga II till direktiv 85/611 i dess lydelse enligt direktiv 2001/107/EG. Under denna rubrik uppräknas, utan att vara uttöm­mande, ett antal tjänster som avser de praktiska tillhandahållanden som ingår i kollektiv portföljförvaltning och förvaltning av investeringsföretag. Tjänsterna skall bedömas med hänsyn till sin karaktär och inte med hänsyn till vem som är tillhandahållare eller mottagare.

Det framgår vidare att förvaltningen kan delas upp i skilda tjänster och att tjäns­terna när de tillhandahålls av tredje man omfattas av förvaltningsbegreppet under förutsättning att tjänsterna vid en helhetsbedömning utgör en avgränsad enhet och att de är specifika och väsentliga för fondförvaltningen. Rent materi­ella eller tekniska tillhandahållanden, som t.ex. datasystem, omfattas inte av undantaget.

De delmoment som ingår i den med ansökan avsedda s.k. back-officetjänsten motsvarar sådana funktioner som enligt bilaga II till direktiv 85/611 ingår i begreppet administration av investeringsfonder och tjänsten utgör en avgränsad enhet, specifik och väsentlig för förvaltningen. Svaret på fråga 1 har utformats i enlighet härmed.

Beslutande: Wingren, ordf., Edlund, odéen, Ohlson, Peterson, Rabe, Svanberg

Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen