Reducerade skattesatsen för böcker

En produkt i bokformat som skapats av köparen av produkten med hjälp av ett av säljaren tillhandahållet Internetverktyg har ansetts utgöra tillhandahållande av tjänst.

Diarienummer
14-10/I
Meddelandedatum
2010-12-22
Lagrum
  • 7 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)
  • ML
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1
Det omfrågade tillhandahållandet ska beskattas med 25 procent av beskattningsunderlaget.

Beslut

Fråga 2
Frågan avvisas.

Motivering

Bakgrund

X AB (Bolaget) [bedriver ] verksamhet som är inriktad på publicering i elektroniska media. (...).
 
Ansökan gäller Bolagets tillhandahållande {av] ett internetbaserat verktyg med vars hjälp kunden kan framställa en digital produkt. (...).

(...) Genom att på Bolagets hemsida besvara frågor och ladda upp egna fotografier m.m. framställer kunden den digitala produkten i ett format som kunden sedan kan skriva ut på egen hand.  Kunden kan också beställa produkten utskriven och inbunden från Bolaget. (...).

Frågorna och parternas inställning

Bolaget frågar vilken mervärdesskattesats som blir tillämplig på det tillhandahållande där kunden (...) köper tillgång till verktyget att framställa produkten (...) och där tillhandahållandet också innefattar utskrift och inbindning av ett exemplar (fråga 1). Bolaget frågar också vilken skattesats som blir tillämplig om kunden köper ytterligare exemplar av produkten i bokformat (fråga 2).
 
Enligt Bolagets uppfattning ska [tillhandahållandet] med den bok som utgör slutprodukten anses utgöra en enda sammansatt transaktion som ska behandlas som leverans av en vara i form av en bok. Omsättningen ska därför omfattas av den reducerade skattesatsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML.
 
Skatteverket anser att Bolagets tillhandahållande (...) ska ses som ett tillhandahållande av en tjänst. Tillhandahållandet kännetecknas främst av att kunden får tillgång till ett skrivverktyg med mallar på nätet. Om kunden som en del av [detta tillhandahållande] även får en inbunden utskrift (...) får detta anses underordnat det huvudsakliga tillhandahållandet. Skattesatsen ska därför vara 25 procent (fråga 1). Om kunden därefter köper ytterligare exemplar bör detta enligt Skatteverket anses som en separat omsättning av en vara, dvs. av en bok. Skattesatsen 6 procent är då tillämplig (fråga 2).

Rättsligt

EU-domstolen har i flera domar lagt fast principerna för hur den mervärdesskatterättsliga karaktären ska bestämmas hos en transaktion som innefattar flera olika delar (se bl.a. domarna i målen C-349/96 angående Card Protection Plan Ltd, C‑41/04 angående Levob Verzekeringen BV m.fl., C-111/05 angående Aktiebolaget NN och C-88/09 angående Graphic Procédé). 

Innebörden av EU‑domstolens praxis sammanfattas i bl.a. domen i målet NN. Domstolen anför i huvudsak följande.

Inledningsvis ska en samlad bedömning göras av vilka delar som kännetecknar transaktionen i fråga för att på så sätt avgöra om det rör sig om ett enda tillhandahållande eller om två eller flera separata tillhandahållanden (p. 21).

När de olika delarna i transaktionen har ett så nära samband med varandra att de tillsammans objektivt sett utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som det skulle vara konstlat att dela upp är det också mervärdesskatterättsligt fråga om ett enda tillhandahållande (p. 23). 

För att avgöra huruvida denna enda sammansatta transaktion ska betraktas som en leverans av varor eller ett tillhandahållande av tjänster krävs att transaktionens huvudsakliga delar identifieras (p. 27).

Ett tillhandahållande anses som underordnat ett huvudsakligt tillhandahållande när kunden inte efterfrågar detta i sig, utan det endast är ett medel för kunden att på bästa sätt tillgodogöra sig det huvudsakliga tillhandahållandet (p. 28).

Om kunden efterfrågar var och en av de delar som ingår i transaktionen kan varken leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten anses underordnad ett huvudsakligt tillhandahållande (p. 29). I en sådan situation måste fastställas huruvida det är leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsterna som ska anses bestämmande. Det får göras mot bakgrund av de omständigheter som kännetecknar transaktionen i fråga (p. 30).

Skatterättsnämndens bedömning

Den omfrågade transaktionen innebär att kunden med hjälp av ett internetbaserat verktyg på Bolagets hemsida kan skriva och ställa samman texter och bilder. Denna del av transaktionen utgör i mervärdesskattehänseende en tjänst. Den andra delen av transaktionen innebär att kunden erhåller en vara som Bolaget framställt genom att skriva ut och binda in det med verktyget framtagna och sammanställda materialet.

Enligt Skatterättsnämndens bedömning får båda delarna i transaktionen anses nödvändiga för dess fullgörande och ha ett nära inbördes samband som det skulle vara konstlat att dela upp. Följaktligen ska transaktionen ses som en enda sammansatt transaktion (jfr pp. 25 och 26 i NN-domen).

Kunden får anses efterfråga var och en av delarna i transaktionen. Varken leveransen av varan eller tillhandahållandet av tjänsten kan anses underordnad ett huvudsakligt tillhandahållande. Vid sådant förhållande får kvalificeringen av transaktionen som antingen leverans av en vara eller tillhandahållande av en tjänst ske utifrån vad som kan anses kännetecknande för denna.

Enligt nämndens mening kännetecknas transaktionen främst av den tjänst som består i att Bolaget via sin hemsida tillhandahåller ett internetverktyg vilket möjliggör för kunden att på digital väg skapa produkten (...). Varan, som framställts genom utskrift och bindning av det med verktyget framtagna och sammanställda materialet, har närmast karaktär av en fysisk dokumentation av den digitala produkt som kunden skapat med hjälp av verktyget som Bolaget tillhandahåller. Transaktionen ska därför enligt nämndens bedömning klassificeras som ett tillhandahållande av tjänst.

Med hänsyn härtill omfattas det aktuella tillhandahållandet inte av den reducerade skattesatsen för böcker etc. i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML utan tillhandahållandet ska beskattas med normalskattesatsen 25 procent (fråga 1). 

Vad avser fråga 2 är enligt nämndens uppfattning de faktiska förutsättningar som ett förhandsbesked i den delen ska grundas på inte tillräckligt tydligt angivna. Mot bakgrund härav kan något förhandsbesked inte lämnas rörande den frågan.  
 
Beslutande:  Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren
Sekreterare: von Oelreich
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen