Skatteplikt

Tillhandahållande av rådgivnings- och stödtjänster till fondbolag har inte ansetts utgöra sådan förvaltning som omfattas av undantag från skatteplikt inom området för finansiella tjänster.

Diarienummer
18-24/I
Meddelandedatum
2024-06-19
Lagrum
  • 10 kap. 33 § tredje stycket 2 mervärdesskattelagen (2023:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja

Förhandsbesked

Tillhandahållandet av rådgivnings- och stödtjänster utgör inte sådan förvaltning som omfattas av undantaget från skatteplikt inom området för finansiella tjänster.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) är ett konsultbolag som tillhandahåller fondbolag och andra finansiella institut under Finansinspektionens tillsyn, tjänster inom regelefterlevnad och risk. Dessa områden utgör den andra linjens kontrollfunktioner som utgör oberoende funktioner skilda från den operativa verksamheten.

Bolaget tar oftast ett helhetsansvar för att fondbolaget upprätthåller dessa funktioner. Därutöver tillhandahåller Bolaget rådgivning och stödtjänster, utan att ta ett sådant helhetsansvar. Det innebär att Bolaget med expertis inom regelefterlevnad, finansiell juridik och riskhantering kan stötta fondbolaget i alla typer av frågor som kan uppstå; från att organisera funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering till att utveckla ramverk som innefattar metoder och processer för samtliga relevanta regelverkskrav och riskkategorier.

Bolaget har gett in ett avtalsutkast i vilket anges att det tillhandahåller en namngiven konsult på uppskattningsvis 50 procent av en heltidstjänst.

Frågan och parternas inställning

Bolaget frågar om dess tillhandahållande av rådgivnings- och stödtjänster till andra linjens kontrollfunktioner i fondbolag innefattas i definitionen av vad som avses med förvaltning av värdepappersfonder i 10 kap. 33 § mervärdesskattelagen (2023:200), ML, och därmed är undantaget från skatteplikt. Detta i de fall då Bolaget inte genom uppdragsavtal tar på sig något ansvar för risk- eller regelefterlevnadsfunktionen hos fondbolaget.

Bolaget anser att tillhandahållandet omfattas av undantaget från skatteplikt eftersom tjänsterna har ett nära samband med, och uteslutande tillhandahålls för, förvaltningen av särskilda investeringsfonder.

Skatteverket anser att tillhandahållandet inte omfattas av undantaget från skatteplikt eftersom det inte är fråga om en sådan del av en funktion eller avgränsad enhet som skulle kunna utgöra ”förvaltning” i sig.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Från skatteplikt undantas enligt 10 kap. 33 § första stycket ML tillhandahållanden av bank- och finansieringstjänster samt sådana tillhandahållanden som utgör värdepappershandel eller liknande verksamhet. Med värdepappershandel avses enligt tredje stycket 2 förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG), enligt vilken medlemsstaterna från skatteplikt ska undanta förvaltning av särskilda investeringsfonder såsom dessa definieras av medlemsstaterna.

Av EU-domstolens rättspraxis framgår att för att avgöra om tjänster som tredje man tillhandahåller bolag som förvaltar särskilda investeringsfonder omfattas av artikel 135.1 g i mervärdesskattedirektivet, ska det bedömas om dessa tjänster vid en helhetsbedömning anses utgöra en avgränsad enhet. Vidare ska det undersökas om tjänsterna har ett nära samband med förvaltningsbolagets egen verksamhet, så att de utför de funktioner som är specifika och väsentliga för förvaltningen av en särskild investeringsfond. Domstolen har särskilt påpekat att undantaget ska tolkas restriktivt, men inte så att en tjänst i sin helhet måste utkontrakteras för att kunna omfattas av undantaget (se K och DBKAG, C-58/20 och C-59/20, EU:C:2021:491, punkt 35, 36, 38 och 49 samt där angiven praxis).

Den svenska bestämmelsen ska tolkas mot bakgrund av denna praxis.

Skatterättsnämndens bedömning

Det aktuella tillhandahållandet innebär att Bolaget bistår med rådgivning och stöd till fondbolagets funktioner för regelefterlevnad och riskhantering. Även om dessa administrativa funktioner hör till fondbolagets förvaltning kan avtalet mellan Bolaget och fondbolaget inte uppfattas som att Bolaget övertar och utför någon uttrycklig del av förvaltningen.

Skatterättsnämnden anser därför att aktuella rådgivnings- och stödtjänster inte har en sådan avgränsad karaktär eller ett sådant samband med fondbolagets verksamhet att de vid en helhetsbedömning kan anses utgöra förvaltning av särskilda investeringsfonder. Undantaget från skatteplikt inom området för finansiella tjänster är därmed inte tillämpligt.

I avgörandet har deltagit Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Kristina Harmsen Hogendoorn (ordförande), Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson, Madelaine Tunudd och Eva Östman Johansson.

Ärendet har föredragits av Camilla Sandström.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen