Omsättning av mynt

Omsättning av s.k. bullionmynt i silver har inte ansetts undantagen från skatteplikt.

Diarienummer
9-10/I
Meddelandedatum
2010-06-23
Lagrum
  • 3 kap. 23 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2010-11-30
Mål nr
4788-10

Förhandsbesked

Omsättning av de omfrågade mynten är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Motivering

 X AB avser primärt att omsätta s.k. bullionmynt i silver. (...). Mynten är lagligt betalningsmedel i [land] och präglas med valören (...). Mynten säljs i av präglaren förseglade mynttuber om 25 mynt och i förseglade myntboxar om 500 mynt. Försäljningspriset på mynten fastslås till det högsta av den nominella valören eller silvervärdet plus präglingskostnaden, omkostnader och försäljningsmarginal. Mynten kommer att saluföras och marknadsföras till aktörer som önskar investera i silver och uppges ha lågt numismatiskt värde.

X AB frågar om omsättningen av mynten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 23 § 1 ML.

Skatteverket anser att omsättning av bullionmynt inte omfattas av undantaget i 3 kap. 23 § 1 ML.

Enligt 3 kap. 23 § 1 ML undantas från skatteplikt omsättning av sedlar och mynt som är lagligt betalningsmedel, med undantag av samlarföremål, det vill säga guld-, silver- eller andra metallmynt eller sedlar som normalt inte används som lagligt betalningsmedel eller som är av numismatiskt intresse.

Motsvarande bestämmelser finns i artikel 135.1 e i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet), enligt vilken från skatteplikt ska undantas transaktioner, inbegripet förmedling, rörande valuta, sedlar och mynt använda som lagligt betalningsmedel, med undantag av mynt och sedlar som är samlarobjekt, dvs. guld, silver- eller andra metallmynt eller sedlar som normalt inte används som lagligt betalningsmedel eller som är av numismatiskt intresse.

Det kan i sammanhanget noteras att det för silvermynt saknas motsvarande särskilda ordning som gäller för investeringsguld, bl.a. guldmynt som omsätts i investeringssyfte; jfr 1 kap. 18 § och 3 kap.10 a § ML samt avdelning XII kapitel 5 i mervärdesskattedirektivet. Reglerna innebär att en sådan omsättning undantas från skatteplikt; dock endast om guldmynten uppfyller vissa specifika kriterier vilka fastställts på gemenskapsnivå.

Undantagen från skatteplikt i mervärdesskattedirektivet ska enligt fast praxis i EU‑domstolen tolkas restriktivt.

Skatterättsnämndens bedömning

Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 23 § 1 ML — såvitt nu är av intresse — omsättning av mynt som normalt är lagligt betalningsmedel. Mynt som normalt inte används som lagligt betalningsmedel utgör samlarföremål i den mening som avses i bestämmelsen och dess motsvarighet i mervärdesskattedirektivet. Sådan omsättning är skattepliktig. Av vad som anförts i ärendet kan enligt nämndens bedömning inte anses framgå att de med ansökan avsedda mynten - som är tänkta att omsättas i investeringssyfte - normalt kommer att användas som lagligt betalningsmedel i den mening som avses i nämnda bestämmelser. Omsättning av mynten omfattas därför inte av undantaget från skatteplikt.
 
Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Odéen, Harmsen Hogendoorn, Peterson, Rabe, Wingren 
Sekreterare: von Oelreich
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen