Omsättning av tjänst

Ett kommundelägt aktiebolag har ingått avtal med två kommuner om att mot ersättning handha allmänna näringslivsfrågor i kommunerna. Omsättning av tjänst har ansetts föreligga.

Diarienummer
18-09/I
Meddelandedatum
2010-01-20
Lagrum
  • 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Bolaget ska genom sin verksamhet enligt det ingivna uppdragsavtalet anses tillhandahålla tjänster mot ersättning.

Motivering

Bolaget, som ägs till [...] procent av vardera [kommunerna Y och Z] och till övriga delar av ett antal näringslivsorganisationer och enskilda företag i regionen, har [...] ingått ett uppdragsavtal om kommunal näringslivsverksamhet med nyssnämnda kommuner. Enligt avtalet ska bolaget för kommunernas räkning svara för och handha de allmänna näringslivsfrågorna i kommunerna. Som övergripande mål för verksamheten gäller bl.a. att bolaget ska arbeta för en gynnsam utveckling av kommunerna, aktivt biträda och skapa gynnsamma förutsättningar för det befintliga näringslivet inom kommunerna samt aktivt bearbeta företag och organisationer att etablera sig eller utvidga sin verksamhet inom kommunerna. Bolaget ska tillsammans med kommunerna löpande överlägga och komma överens om detaljutformningen av verksamhetsinriktningen och verksamhetsinnehållet. Kommunerna finansierar gemensamt kostnaderna för viss basverksamhet i bolaget till vilken räknas lokalhyra, personal, kontors- och administrationskostnader, kontakt- och påverkansarbete, allmän etablerings- och företagsservice, samordning av regionala näringslivsprojekt m.m. Inför varje år gör bolaget en budget för basverksamheten som presenteras för kommunerna. Nivån på ersättningen till bolaget för basverksamheten fastställs årligen i samband med kommunernas budgetbeslut.

Bolaget upprättar för varje år en särskild plan för verksamheten. Enligt verksamhetsplanen för [...] består målgrupperna av ägarna, näringslivet i regionen, företag som vill flytta till regionen, lokala företag som vill expandera samt beslutsfattare i samhället.

Bolaget frågar om dess verksamhet utgör omsättning av tjänst enligt 2 kap. 1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Skatteverket anser att förfarandet innebär att en omsättning av tjänst föreligger enligt ML.

Skatterättsnämndens bedömning

Med omsättning av tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML, såvitt nu är i fråga, att en tjänst utförs mot ersättning. Enligt EG-domstolens praxis kan en tjänst anses utförd mot ersättning endast om det finns ett rättsförhållande mellan den som tillhandahåller tjänsten och mottagaren, enligt vilket det rör sig om ett ömsesidigt utväxlande av prestationer så att den ersättning som den som tillhandahåller tjänsten erhåller utgörs av det faktiska motvärdet av den tillhandahållna tjänsten (se t.ex. p. 14 i domen C-16/93 R. J. Tolsma). Av  EG-domstolens praxis följer vidare att det för att skattskyldighet ska uppstå måste finnas en direkt koppling mellan den tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls (p. 12 i domen C-154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA). Bestämmelserna i ML ska tolkas i enlighet med denna praxis.

Genom att bolaget har ingått det i ärendet aktuella uppdragsavtalet med [kommunerna Y och Z] har ett rättsförhållande uppkommit mellan parterna. Avsikten med avtalet är att bolaget för kommunernas räkning ska främja de allmänna näringslivsfrågorna i kommunerna. För att bolaget på olika sätt utför detta arbete betalar kommunerna enligt avtalet en ersättning till bolaget. Under dessa förhållanden utför bolaget tjänster mot ersättning. En omsättning av tjänst föreligger därmed enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen