Hotellrörelse

Verksamhet i form av tillfällig inkvartering av djur har inte ansetts som rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet.

Diarienummer
21-11/I
Meddelandedatum
2011-11-29
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 4 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2012-05-22
Mål nr
7784-11

Förhandsbesked

X AB:s (Bolaget) med ansökan avsedda verksamhet utgör inte sådan rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet som avses i 7 kap. 1 § andra stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av de med frågan avsedda tjänsterna.

Motivering

Bakgrund

Bolaget bedriver verksamhet avseende [djur]pensionat (...). Kunderna är [djur]ägare som har behov av att inkvartera sina [djur] under kortare eller längre tid. [Djuren] bor en eller två eller i undantagsfall flera i särskilt inredda boxar. Antalet boxar uppgår till sammanlagt 40 stycken. Den genomsnittliga vistelsetiden ligger på mellan tre och sju dygn. I login ingår [bl.a.] utfordring två gånger per dag (...).

Frågan och parternas inställning

Bolaget frågar om det vid tillhandahållande av login ska tillämpa en skattesats om 12 eller 25 procent.

Bolaget anser att den omsättning av tjänster som sker i verksamheten i första hand ska omfattas av den reducerade skattesatsen 12 procent då den är att anse som rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. För det fall en uppdelning ska göras av tillhandahållandet ska själva rumsuthyrningen omfattas av skattesatsen 12 procent.

Skatteverket anser att den reducerade skattesats som gäller för rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet inte är tillämplig på någon del av Bolagets tillhandahållande utan mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för omsättning av de med ansökan avsedda tjänsterna.

Rättsligt

Enligt 3 kap. 2 § första stycket ML undantas från skatteplikt bl.a. upplåtelse av hyresrätter, bostadsrätter och andra rättigheter till fastigheter. Undantaget enligt 2 § omfattar enligt 3 § första stycket 4 inte, såvitt nu är i fråga, rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. Enligt 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML är skattesatsen reducerad till 12 procent för sådan verksamhet.

Den reducerade skattesatsen infördes för att stärka den svenska turistnäringens konkurrenskraft. Åtgärden ansågs ge regionalpolitiska effekter och det uttalades även att sysselsättningseffekten kunde bli betydande (prop. 1991/92:50 s. 13 och 1992/93:FiU30 s. 128 f.).

De aktuella bestämmelserna i ML ska tolkas mot bakgrund av motsvarande reglering i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet). Enligt artikel 135.1 l i direktivet ska utarrendering och uthyrning av fast egendom undantas från skatteplikt. Enligt punkt 2 första stycket a i artikeln ska, såvitt nu är i fråga, tillhandahållande av logi, såsom detta definieras i medlemsstaternas lagstiftning, inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion inte omfattas av undantaget från skatteplikt i punkt 1 l . Före den 1 januari 2007 fanns motsvarande bestämmelser i artikel 13 B b första stycket punkt 1 i det numera upphävda direktivet 77/388/EEG (sjätte direktivet).

Enligt artikel 98.2 jfrd med Bilaga III p. 12 i mervärdesskattedirektivet får medlemsstaterna tillämpa en reducerad skattesats på bl.a. logi som tillhandahålls av hotell och liknande anläggningar. Motsvarande bestämmelse fanns även i sjätte direktivet.

I domen i målet C-346/95 Elisabeth Blasi framhöll EU-domstolen bl.a. följande. Genom formuleringen "dock icke för ... tillhandahållande av logi, såsom detta definieras i medlemsstaternas lagstiftning, inom hotellbranschen eller branscher med liknande funktion" i artikel 13 B b första stycket punkt 1 i sjätte direktivet införs en begränsning av det undantag från skatteplikt som föreskrivs i bestämmelsen för utarrendering och uthyrning av fast egendom. De transaktioner som omfattas av formuleringen faller således under det allmänna systemet för direktivet. Detta system syftar till att mervärdesbeskatta alla skattepliktiga transaktioner utom i uttryckligen angivna undantagsfall. Bestämmelsen ska därmed inte tolkas strikt. Domstolen tillade att uttrycket "branscher med liknande funktion" bör ges en vid tolkning, eftersom dess syfte är att säkerställa att tillfälligt tillhandahållande av logi som liknar -- och således potentiellt konkurrerar med — det som tillhandahålls inom hotellbranschen beskattas (pp. 19 och 20).

Av domen i målet C-3/09 Erotic Center framgår att innebörden av begrepp som inte har definierats ska tolkas mot bakgrund av det sammanhang i vilket begreppet ingår inom ramen för direktivet. EU-domstolen konstaterar vidare att möjligheten att tillämpa reducerade skattesatser är en avvikelse från principen om att den normala skattesatsen ska tillämpas och att det av domstolens fasta rättspraxis följer att bestämmelser som utgör undantag från en princip ska tolkas restriktivt. Det leder till att begrepp som ingår i beskrivningen av tjänster på vilka reducerade skattesatser kan tillämpas ska tolkas i enlighet med den normala betydelsen av aktuella ord (pp. 14--16).

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan i ärendet gäller i första hand om Bolagets verksamhet rörande [djur]pensionat i mervärdesskattehänseende kan inrymmas under begreppet "rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet" i 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML.

Bestämmelsen rör tillämpningsområdet för den reducerade skattesatsen. Begreppet ska därför tolkas restriktivt. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning tar begreppet sikte på tillhandahållanden åt personer. En sådan tolkning får anses stämma överens med den normala betydelsen av begreppet. Den stöds också av de uttalanden som gjorts rörande motiven för att i ML införa en reducerad skattesats i nu aktuellt avseende. Bolagets med ansökan avsedda tillhandahållanden kan enligt nämndens bedömning därför inte anses omfattade av begreppet "rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet" utan har närmast karaktär av omhändertagande av [djur]. Eftersom Bolagets tillhandahållande enligt det föregående får anses skilja sig från rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet är det inte fråga om jämförbara och således konkurrerande tjänster. Bedömningen strider därmed inte mot principen om skatteneutralitet (jfr domen i mål C-94/09 Kommissionen mot Frankrike pp. 40 och 41).

Bolaget har i andra hand gjort gällande att för det fall en uppdelning ska göras av beskattningsunderlaget ska själva rumsuthyrningen omfattas av den reducerade skattesatsen. Oavsett om Bolagets aktuella tillhandahållande ska anses utgöra ett enda tillhandahållande eller flera fristående tillhandahållanden ska emellertid skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget.

Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i de ovan redovisade övervägandena.

Beslutande: Svanberg, ordf., Fored, Harmsen Hoogendoorn, Odéen, Renström, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen