Omsättning av tjänst

Ett utgivet koncernbidrag har inte ansetts utgöra ersättning för tillhandahållna tjänster.

Diarienummer
53-10/I
Meddelandedatum
2011-09-26
Lagrum
  • 1 kap. 2 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Det av X AB (Bolaget) från [Y AB] mottagna koncernbidraget kan under de i ärendet föreliggande omständigheterna inte anses utgöra ersättning för av Bolaget till Y AB tillhandahållna tjänster.

Motivering

Bakgrund

Enligt vad som upplysts i ärendet intar Bolaget en roll som samordnande organ gentemot [en företagsgrupp, Z-gruppen. De i gruppen ingående Företagen äger också] aktier i Bolaget. I ärendet har getts in ett utkast till [avtal, Avtalet] mellan Bolaget och [ett av dessa Företag, Företaget] av vilket bl.a. framgår följande. Genom att ingå i Z-gruppen får Företaget tillgång till de (...) produkter, tjänster och goodwill som skapats inom Z-gruppen samtidigt som Bolaget kan expandera den totala försäljningen och sluta bättre avtal med leverantörer. Bolaget ska ansvara för samordning och utveckling av Z-gruppen (...) samt erbjuda Företagen kommersiellt stöd såsom know-how m.m. Bolaget ska ansvara för den gemensamma marknadsföringen av Z-gruppen. Bolaget svarar således (...) för övergripande reklam för Z-gruppens produkter och sortiment. Bolaget ska vidare tillhandahålla en (...) försäkring för Företaget. För de tjänster och den service som Bolaget fortlöpande tillhandahåller ska Företaget betala [vissa avgifter].

I samband med att Företaget säljer [en vara] ska Företaget tillhandahålla kunden en [Försäkring] med [ett försäkringsbolag, Försäkringsbolaget] som försäkringsgivare och Y AB, ett dotterbolag till Bolaget, som försäkringsförmedlare (...). Förmedlingen av försäkringen ska ske i enlighet med i ärendet ingivna utkast till avtal om förmedling av försäkring mellan Företaget, Y AB och Försäkringsbolaget (förmedlingsavtalet) och utkast till samarbetsavtal mellan Y AB och Försäkringsbolaget (samarbetsavtalet).

I ärendet har vidare upplysts att Bolaget i egenskap av moderbolag löpande fakturerar Y AB en marknadsmässig ersättning för vissa overheadfunktioner såsom lokalhyra, (...) samt specifika tjänster såsom (...) ekonomi.
(...).

Bolaget beräknar att ett underskott kommer att uppstå i Bolaget på grund av minskade intäkter i samband med [en] omstrukturering som avses genomföras rörande försäkringsförmedlingen. Bolaget bekostar den största delen av marknadsföringen av Z-gruppen. För närvarande underprissätter Bolaget marknadsföringstjänsterna till Företagen (...). Det anförda medför sammantaget att det kommer att uppkomma ett underskott i Bolagets tillgångsmassa och avsikten är att löpande täcka det underskottet genom att dotterbolaget Y AB lämnar koncernbidrag till Bolaget.

Frågan och parternas inställning

Bolaget frågar om det koncernbidrag som det mottar från Y AB till någon del kan anses utgöra ersättning för en tillhandahållen tjänst. Bolaget anser att så inte är fallet av främst följande skäl. Bortsett från de overheadfunktioner som Bolaget mot marknadsmässig ersättning ansvarar för gentemot dotterbolaget Y AB föreligger inte någon överenskommelse mellan parterna om tillhandahållande av tjänster mot ersättning. Det finns inte någon sådan direkt koppling mellan Bolagets kostnader för ledning och samordning å ena sidan och koncernbidraget å andra sidan som krävs enligt EU-domstolens praxis. Vidare kommer storleken på koncernbidraget att bestämmas långt efter att Bolagets kostnader uppkommit. Dessutom är storleken på koncernbidraget beroende av i vilken mån det finns utdelningsbara medel i Y AB.

Skatteverket anser att koncernbidraget från Y AB utgör Bolagets ersättning för en tjänst i form av marknadsföring av den aktuella Försäkringen (...). Det är Y AB som ska ingå ett samarbetsavtal med Försäkringsbolaget om att bl.a. marknadsföra försäkringssamarbetet i Z-gruppens organisation. Då Bolaget inte har något avtal med Försäkringsbolaget om att marknadsföra eller förmedla Försäkringen får Bolagets marknadsföring av den anses ske på uppdrag av Y AB som ingått avtal med Försäkringsbolaget. Genom att utföra dessa marknadsföringstjänster uppkommer ett underskott hos Bolaget och de koncernbidrag som lämnas är avsedda att täcka just detta underskott.

Rättsligt

Med omsättning av tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, såvitt nu är i fråga, att en tjänst utförs mot ersättning.

I det av parterna berörda rättsfallet RÅ 1989 ref. 86 var omständigheterna följande. Ett i en koncern ingående dotterbolag skulle tillhandahålla övriga bolag i koncernen förutom moderbolaget ADB-tjänster. Dotterbolaget skulle tillhandahålla tjänsterna utan ersättning men skulle erhålla koncernbidrag från moderbolaget. Dåvarande Regeringsrätten anförde bl.a. att det av utredningen framgick att det koncernbidrag som dotterbolaget skulle motta utgjorde ersättning för detta bolags verksamhet inom koncernen. Vidare framgick av ansökningshandlingen att den aktuella driften hade betraktats närmast som en koncernangelägenhet. Regeringsrätten ansåg att koncernbidraget med hänsyn till omständigheterna skulle anses som vederlag. Dotterbolaget var därför skattskyldigt för tillhandahållandet av de aktuella tjänsterna.

Skatterättsnämndens bedömning

Ansökan ska ses mot bakgrund av att ett underskott kommer att uppstå i Bolaget på grund dels av att det numera får minskade intäkter av försäkringsförmedling, dels av att marknadsföringstjänsterna till Företagen (...) tillhandahålls till underpris. Avsikten är att detta underskott ska täckas genom löpande koncernbidrag från Y AB. Den fråga som har ställts i ärendet och som Skatterättsnämnden har att bedöma är om Bolaget kan anses tillhandahålla Y AB tjänster för vilket tillhandahållande det koncernbidrag som Y AB betalar till Bolaget ska anses utgöra ersättning.

Bolaget ska enligt Avtalet (...) ansvara för samordning och utveckling av Z-gruppen och (...) också för den gemensamma marknadsföringen av Z-gruppen. Bolaget marknadsför Företagens sortiment inkluderat Försäkringen. För de tjänster som Bolaget utför enligt Avtalet får Bolaget ersättning från Företaget i form av (...) avgifter. För närvarande sker en underprissättning av marknadsföringstjänster [till Företagen i Z-gruppen].

Enligt samarbetsavtalet med Försäkringsbolaget har Y AB rätt och skyldighet att förmedla Försäkringsbolagets Försäkring och också ett ansvar för att marknadsföra försäkringssamarbetet i Z-gruppens organisation och tillse att Företagen informerar kunderna om och marknadsför försäkringen. Enligt förmedlingsavtalet ger Försäkringsbolaget Företagen rätt att med Y AB som försäkringsförmedlare förmedla Försäkringen. Enligt de båda avtalsutkasten är Y AB och Företagen berättigade till förmedlingsprovision för sina åtaganden.

När det gäller de marknadsföringsåtgärder avseende Försäkringen som bekostas av Bolaget kan av avtalsutkasten inte utläsas annat än att åtgärderna ingår som en del i de marknadsföringstjänster som Bolaget enligt Avtalet ska tillhandahålla [det] i Z-gruppen ingående Företaget. Det är underskott i Bolagets tillgångsmassa hänförliga till Bolagets åtagande gentemot Företagen och inte Y AB som de i ärendet aktuella koncernbidragen löpande avses täcka.

De tjänster som Bolaget i egenskap av moderbolag tillhandahåller sitt dotterbolag Y AB består enligt vad som upplysts av vissa overheadfunktioner och specifika tjänster. För dessa tjänster erhåller Bolaget marknadsmässig ersättning.

Enligt EU-domstolens praxis kan en tjänst anses utförd mot ersättning endast om det finns ett rättsförhållande mellan den som tillhandahåller tjänsten och mottagaren, enligt vilket det rör sig om ett ömsesidigt utväxlande av prestationer så att den ersättning som den som tillhandahåller tjänsten erhåller utgörs av det faktiska motvärdet av den tillhandahållna tjänsten (se t.ex. p. 14 i mål C-16/93 R. J. Tolsma). Av EU-domstolens praxis följer vidare att det måste finnas en direkt koppling mellan den tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls för att skattskyldighet ska uppstå (p. 12 i mål 154/80 Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA). Bestämmelserna i ML ska tolkas i enlighet med denna praxis. Dessutom ska ersättningen fastställas vid tidpunkten för tillhandahållandet (p. 16 i mål C-281/91 Muys).

Ett koncernbidrag utgår som regel i efterhand och normalt i mån av att det finns utdelningsbara medel i det utdelande bolaget. Redan dessa omständigheter talar mot att det i normalfallet föreligger ett direkt samband mellan tillhandahållna tjänster och koncernbidrag. I det tidigare berörda målet RÅ 1989 ref. 86 ansåg dåvarande Regeringsrätten att det i det målet utbetalda koncernbidraget med hänsyn till omständigheterna skulle anses som vederlag i mervärdesskattehänseende. Några motsvarande särskilda omständigheter som förelåg i det målet har inte visats föreligga i detta ärende.

Med hänsyn härtill och till omständigheterna i ärendet i övrigt, finns enligt Skatterättsnämndens bedömning inte stöd för antagandet att det föreligger en erforderlig direkt koppling mellan tjänster som Bolaget tillhandahåller Y AB och de koncernbidrag som Y AB avser att lämna sitt moderbolag, Bolaget. Koncernbidraget utgör därför inte ersättning för av Bolaget till Y AB tillhandahållna tjänster.

Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i de i det föregående gjorda övervägandena.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Rosvall, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen