Skatt på snus

En produkt som bestod av både snus och snusersättning skulle beskattas som snus i sin helhet.

Diarienummer
58-09/I
Meddelandedatum
2011-01-20
Lagrum
  • 35 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2011-09-14
Mål nr
897-11

Förhandsbesked

Tobaksskatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS, ska utgå på Produktens hela vikt.

Motivering

De med ansökan avsedda portionsprillorna (Produkten) består av portionspåsar som var och en väger ca 1 gram . Innehållet i påsarna består till [viss] procent av tobak och till [viss högre] procent av [en annan vara som inte utgör tobak].

Frågan och parternas och Tullverkets inställning

Bolaget frågar vilken tobaksskatt som ska tas ut för den aktuella Produkten. Av handlingarna i ärendet framgår att Bolagets fråga främst gäller om tobaksskatt ska beräknas på de aktuella portionspåsarnas hela vikt, ca 1 gram , eller endast på den del som utgör tobak.

Tullverket har yttrat sig i ärendet och har bl.a. anfört följande. Avsnitt 1 A i den s.k. tulltaxan innehåller allmänna bestämmelser (regel 1-6) för tolkning av den s.k. Kombinerade nomenklaturen. Enligt regel 1 ska klassificeringen bestämmas med ledning av lydelsen av det s.k. HS-numret, av anmärkningarna till avdelningar eller kapitel och, om inte annat föreskrivs i HS-numren eller i anmärkningarna, med ledning av bestämmelserna i reglerna 2-6. Om regel 1 är tillräcklig för att fastställa vilket HS-nummer som ska användas behöver inte regel 2-5 användas. Enligt regel 6 ska klassificeringen av varor enligt de olika undernumren till ett HS-nummer bestämmas med ledning av undernumrens lydelse, av anmärkningarna till dessa undernummer och av övriga regler i de allmänna bestämmelserna i tillämpliga delar. Därvid ska anmärkningarna till den berörda avdelningen och berörda kapitel beaktas. En klassificering av den omfrågade varan (snusprillor i dosa) kan enligt Tullverket göras med tillämpning av reglerna 1 och 6 i de allmänna bestämmelserna. En sådan tillämpning leder till att varan ska klassificeras enligt KN-nummer 2403 99 10 "Tuggtobak och snus".

Eftersom hela varan, som består av snus och snusersättning, ska klassificeras som snus ska enligt Tullverket tobaksskatt debiteras på hela varans nettovikt.

Skatteverket ansluter sig till vad Tullverket har anfört och anser att varan ska klassificeras enligt KN-nummer 2403 99 10 och att tobaksskatt ska beräknas på hela varans nettovikt.

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § tredje stycket LTS betalas för snus som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (tulltaxan).

Enligt 35 § LTS tas skatt på snus ut med 336 kr per kilogram.

KN är utarbetad på grundval av en internationell konvention rörande ett system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, Harmonized System, HS-konventionen, jfr prop. 1994/95:56 s. 76. HS-nomenklaturen är en systematisk förteckning över varor i världshandeln och består av det s.k. HS-numret (på fyra siffror) och HS-undernumret (HS-numret samt en femte och sjätte siffra). KN-numret består av HS-undernumret samt en sjunde och åttonde siffra. I tulltaxans kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning återfinns HS-nr 2403 vid rubriken Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak; tobaksextrakt. Under den rubriken finns rubrikerna "Röktobak, även innehållande tobaksersättning (oavsett mängden)" och "Andra slag". Under sistnämnda rubrik återfinns KN-nr 2403 99 10 Tuggtobak och snus under underrubriken "Andra" (än "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak).

I de förklarande anmärkningarna till tulltaxans kapitel 24 anges i fråga om KN-nr 2403 99 10 Tuggtobak och snus att "Snus är tobak i form av pulver eller korn som särskilt behandlats för att användas som snus men inte rökas. Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att de uppfyller ovanstående villkor."

Vid klassificeringen av varor enligt KN finns som framgått av Tullverkets yttrande allmänna bestämmelser i tulltaxan till ledning för tolkningen.

Skatterättsnämndens bedömning

Avgörande för om den i ärendet aktuella Produkten helt eller endast delvis ska beskattas enligt LTS är om den ska klassificeras som snus enligt nr 2403 KN. Nämnden finner härvid inte skäl att frångå Tullverkets bedömning avseende Produktens klassificering enligt KN. Således ska Produkten i dess helhet, bl.a. med stöd av de förklarande anmärkningarna i tulltaxan till KN 2403 99 10, beskattas som snus enligt LTS.

Förhandsbeskedet har utformats med utgångspunkt i det ovan redovisade synsättet.

Beslutande: Svanberg, ordf., Bohlin, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren
Sekreterare, tillika föredragande: von Oelreich

Senaste förhandsbesked inom Tobaksskatt

Visa alla
Till toppen