Skatteplikt och beskattningsunderlag

Frågor om i vilken omfattning olika produkter i form av smaktillsats med eller utan tobak samt den färdigblandade produkten ska beskattas.

Diarienummer
3-15/I
Meddelandedatum
2016-05-17
Lagrum
  • 1 c § första stycket 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Produkt a) är inte skattepliktig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS. Tobaksprodukt b) och c) är skattepliktiga såsom röktobak enligt 1 c § första stycket 1 LTS. Skatten avseende produkt b) ska beräknas på tobakens vikt. Skatten avseende produkt c) ska beräknas på den färdigblandade produktens vikt.

Motivering

Bakgrund

Sökanden avser att tillhandahålla följande produkter.

  1. En flaska med smaktillsats
  2. En flaska med smaktillsats samt tobak
  3. En färdigblandad produkt bestående av smaktillsats och tobak

Tobaken består av sönderdelade tobaksblad. Sönderdelningen har åstadkommits genom att bladen har skurits eller på annat sätt strimlats.  Smaktillsatsen består av sockersirap, glycerol, smaktillsats och karamellfärg.

Sökanden ska tillhandahålla produkterna till återförsäljare. Följande instruktion medföljer. Värm upp smaktillsatsen under omrörning till en värme på 70 grader, häll den över tobaken, blanda och rör om väl. Blandningen ska stå i minst två timmar och kan sedan läggas i vattenpipan tillsammans med rökt kol. 

Sökanden har gett in varuprov på produkterna a)– c).

Frågan och parternas och Tullverkets inställning

Sökanden vill veta om tobaksskatt ska betalas för produkterna a)– c).

Sökanden anser att tobaken inte bör beskattas eftersom den inte går att röka i sig. Enligt Sökanden innehåller blandningen dessutom en så liten del tobak att den inte bör påföras tobaksskatt.

Tullverket, som yttrat sig i ärendet, anser att produkten a) ska klassificeras till 2103 90 90 samt produkterna b) och c) till 2403 11 00 i den Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. Tullverket anser att produkten a) inte är skattepliktig enligt LTS. Tullverket anser att produkterna b) och c) omfattas av tobaksskatt enligt LTS. Skatt ska beräknas på satsens respektive den färdigblandade produktens nettovikt.

Skatteverket anser att produkten a) inte är skattepliktig enligt LTS och att produkterna b) och c) är skattepliktiga som röktobak enligt LTS. Tobaksskatt ska enligt Skatteverket beräknas på tobaken i det skick tobaken har vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Skatt avseende produkten b) ska därför beräknas på tobakens vikt utan smaktillsats eftersom smaktillsatsen inte är en nödvändig ingrediens för att tobaken ska anses vara skattepliktig som röktobak. Skatt avseende produkten c) ska beräknas på produktens vikt, dvs. på hela den färdigblandade produkten.

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § andra stycket LTS betalas för bl.a. cigaretter och röktobak.

Med röktobak avses enligt 1 c § första stycket 1 och 2 LTS tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning eller tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och inte omfattas av 1 a eller 1 b §. Av andra stycket framgår att med tobaksavfall avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

Av 8 § LTS följer att skatt på röktobak tas ut på produktens vikt.

Bestämmelserna motsvaras av regleringen i artikel 2.1, 5.1 och 13 i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror.

I HFD 2011 not. 77 har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) funnit att skatt ska tas ut på produktens vikt vid den tidpunkt då skattskyldigheten inträder.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan är om produkterna a)– c) är skattepliktiga enligt LTS.

Skatterättsnämnden anser att produkten a) inte är skattepliktig eftersom den inte innehåller tobak.

Skatterättsnämnden anser att produkterna b) och c) är skattepliktiga enligt 1 c § första stycket 1 LTS eftersom tobaken består av tobaksblad som skurits eller på annat sätt strimlats och produkten går att röka utan ytterligare industriell beredning. Skatt ska tas ut på produktens vikt i den form produkten har vid den tidpunkt skattskyldigheten inträder. Skatten avseende produkt b) ska därför beräknas på tobakens vikt utan smaktillsats eftersom smaktillsatsen inte är en nödvändig ingrediens för att tobaken ska anses vara skattepliktig som röktobak. Skatt på produkt c) ska beräknas på hela den färdigblandade produktens vikt eftersom det är den form produkten har när skattskyldigheten inträder.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Camilla Sandström deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Tobaksskatt

Visa alla
Till toppen