Skatteplikt

Produkt bestående av tobaksavfall har ansetts gå att röka. Produkten, som förpackats i mindre förpackningar, har ansetts avsedd för detaljhandelsförsäljning eftersom den förpackats för konsument.

Diarienummer
7-15/I
Meddelandedatum
2016-06-28
Lagrum
  • 1 c § första stycket 2 lagen (1994:1563) om tobakskatt
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2017-06-07
Mål nr
3953-16

Förhandsbesked

Tobaksprodukten enligt ingivet varuprov är skattepliktig till tobaksskatt enligt 1 c § första stycket 2 lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS.

Motivering

Bakgrund

X AB (Bolaget) köper in stora förpackningar råtobak. Råtobaken vägs och förpackas sedan i små plastlådor som rymmer 300–500 gram. Bolaget bearbetar inte produkten. Produkten ska därefter säljas vidare i stora volymer till företag och grossister inom livsmedels- och tobaksbranschen. Bolaget kommer inte att sälja produkten direkt till konsumenter.

Produkten består av spill som uppkommit i samband med tillverkning av andra tobaksprodukter. Bolaget har gett in ett varuprov på produkten.

Frågan och parternas och Tullverkets inställning

Bolaget vill veta om tobaksskatt ska betalas för den aktuella produkten.

Bolaget anser att tobaksskatt inte ska betalas eftersom produkten inte behandlats, beretts eller färdigställts för att kunna rullas eller förbrukas som röktobak. Det krävs enligt Bolaget en del bearbetning innan produkten kan användas som rulltobak eller annan form av röktobak.

Tullverket, som yttrat sig i ärendet, anser att produkten ska klassificeras som råtobak enligt nr 2401 20 i Kombinerade nomenklaturen (KN), enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. – I Tullverkets utlåtande den 29 februari 2016 beskrivs produkten som tobak i form av ljusbruna släta flagor och anges att röktest, i både cigarettshylsa och som rullcigarett, visar att tobaken i det aktuella varuprovet går att röka. Dessutom uppges att tobakens utseende, lukt och smak (vid rökning) inte tyder på att den är färdig att rökas.

Skatteverket anser att produkten är skattepliktig såsom röktobak enligt antingen 1 c § första stycket 1 eller 2 LTS. Skatteverket ifrågasätter inte vad Tullverket framfört med avseende på till vilket KN-nummer produkten är hänförlig, men definitionen av skattepliktig röktobak enligt LTS grundar sig på ett EU-direktiv som saknar anknytning till Tulltaxan. Tobak som på något sätt bearbetats och går att röka omfattas av bestämmelsen. Skatteverket anser att bestämmelsen även omfattar tobak som inte är färdig att röka som den är men som går att röka efter enklare beredning av konsumenten, samt tobak som går att röka efter att den har blandats med annan röktobak. Enligt Skatteverket går tobaken att röka i den mening som avses i LTS. Skatteverket anser att en vara som är förpackad i konsumentförpackning är avsedd att säljas till konsumenter och att en konsumentförpackad vara bjuds ut till detaljhandelsförsäljning redan när den säljs till grossist.

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § andra stycket LTS betalas för bl.a. cigaretter och röktobak.

Med röktobak avses enligt 1 c § första stycket 1 respektive 2 LTS tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning respektive tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och som inte omfattas av 1 a eller 1 b § (cigaretter, cigarrer och cigariller). Av 1 c § andra stycket LTS framgår att med tobaksavfall i första stycket avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

Av 8 § LTS följer att skatt på röktobak tas ut på produktens vikt.

Bestämmelserna motsvaras av regleringen i artikel 2.1, 5.1 och 13 i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror.

Skatterättsnämndens bedömning

Frågan i ärendet är om den produkt som det inlämnade varuprovet avser är skattepliktig enligt LTS.

Produkten består av spill som uppkommit i samband med tillverkning av andra tobaksprodukter och utgör därmed enligt Skatterättsnämndens mening tobaksavfall i enlighet med definitionen i 1 c § andra stycket LTS.  Som framgår av Tullverkets utlåtande går produkten att röka. Till följd av att produkten förpackats för konsument och därigenom är avsedd för detaljhandelsförsäljning, anser Skatterättsnämnden att produkten också ska anses bjudas ut till detaljhandelsförsäljning.

Skatterättsnämnden anser således att produkten omfattas av definitionen av röktobak, dvs. tobaksavfall som går att röka och bjuds ut till detaljhandelsförsäljning i 1 c § första stycket 2 LTS.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Camilla Sandström deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Tobaksskatt

Visa alla
Till toppen