Skatteplikt

Tobaksprodukt bestående av råtobaksavfall har ansetts skattepliktig till tobaksskatt.

Diarienummer
2-16/I
Meddelandedatum
2017-05-15
Lagrum
  • 1 c § första stycket 2 lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Tobaksprodukten a) enligt ingivet varuprov är under de angivna förutsättningarna skattepliktig till tobaksskatt enligt 1 c § första stycket 2 lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS.

Beslut

Ansökan avvisas såvitt avser tobaksprodukten b).

 

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Bolaget avser att tillhandahålla en produkt som består av antingen 300 g eller 400 g råtobaksavfall som köpts in som s.k. scrap (råtobaksspill). Bolaget har bifogat varuprov dels av produkten a), dels avseende två malda varianter av samma produkt, ”Grövre” och ”Finare” b).

Enligt ansökan avser Bolaget att sälja produkterna vidare till andra företag, återförsäljare, och inte till konsumenter. Produkterna ska finnas på hemsidan och förmedlas vidare via telefonsamtal vid försäljning. Någon marknadsföring är enligt ansökan inte avsedd. Produkterna ska inte säljas tillsammans med eller komplettera andra produkter.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill veta om tobaksskatt ska betalas för

a) råtobaksavfallet, och b) om skattskyldighet för röktobak uppstår om råtobaksavfallet mals till ett pulver.

Bolaget anser att produkterna borde tillhöra nr 2401 30 00 00 i Kombinerade nomenklaturen (KN), enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan eftersom det är fråga om tobaksavfall och partiklarna inte är homogena (både större och mindre än 4–5 mm). När det gäller båda produkterna anser Bolaget att det ska anses vara fråga om råtobak och vara befriat från tobaksskatt.

Tullverket, som yttrat sig i ärendet, anser att produkt a) ska klassificeras till KN-nummer 2403 19 10 som röktobak och att produkten är skattepliktig enligt 1 c § första stycket punkt 2 LTS samt anför följande. Provet består av torkade bitar i varierande storlek mellan 1--12 mm, där merparten är ca 5 mm i diameter. Provet innehåller även ett fåtal kvistar och bladnerver. I det här fallet kan tobaken närmast beskrivas som sönderbrutna delar av blad och produkten anses utseendemässigt motsvara beskrivningen till råtobak enligt 2401. Där förutsätts dock att det inte är fråga om tobak som är färdig för rökning. Tullverket har skickat varuprov a) för analys, och utlåtandet från laboratoriet är att tobaken går att röka varför det bör klassificeras enligt 2403 19 10 som röktobak. Bolaget avser att sälja en produkt som består av 300 gram eller 400 gram råtobaksavfall. Det talar för att tobaken har förpackats för försäljning i detaljhandel, varför de villkor som finns i 1 c § första stycket punkt 2 LTS är uppfyllda. När det gäller produkterna enligt varuprov b) anser Tullverket att den grövre produkten får anses utgöra tobaksavfall enligt KN-nummer 2403 30 00 medan den finare produkten bedöms utgöra tobakspulver enligt KN-nummer 2403 99 90. Tullverket beskriver de malda produkterna som mycket fint sönderbrutna delar av tobak alternativt tobakspulver. Även varuprov b) har skickats till ett laboratorium och utlåtandet därifrån är att det inte går att röka. I och med att proverna inte går att röka ska de siktas för att avgöra om de är råtobak, tobaksavfall eller tobakspulver. Siktningen utfördes på Tullverkets laboratorium varefter den grövre produkten bedömdes utgöra tobaksavfall och den finare produkten tobakspulver.

Skatteverket anser att produkten a) är skattepliktig som röktobak enligt 1 c § första stycket punkt 1 eller 2 LTS och anför följande. De varor som omfattas av skatteplikt för röktobak definieras i 1 c och 1 e §§ LTS. Dessa bestämmelser saknar anknytning till tulltaxan. I stället definieras de varor som är skattepliktiga till tobaksskatt inom unionen i rådets direktiv 2011/64/EU.

Tobak som på något vis går att röka omfattas av 1 c § första stycket punkt 1 eller 2 LTS . Skatteverket anser att bestämmelserna även omfattar tobak som inte är färdig att röka som den är, men som går att röka efter enklare beredning av konsumenten. Bestämmelserna omfattar också tobak som går att röka efter att den blandats med annan röktobak.

Vad gäller tobaksavfall är en ytterligare förutsättning för skatteplikt som röktobak att det bjuds ut till detaljhandelsförsäljning. Den förutsättningen är enligt Skatteverket uppfylld även i de fall varan säljs till grossister, men är avsedd att i ett senare led säljas till konsument. En vara som är förpackad i konsumentförpackning är avsedd att säljas till konsumenter och bjuds därmed ut till detaljhandelsförsäljning redan när den säljs till grossist.

Vad gäller produkterna Grövre och Finare enligt varuprov b)ansluter sig Skatteverket till den bedömning som Tullverket gjort angående produkternas rökbarhet. Enligt Skatteverkets bedömning är därmed inte någon av produkterna skattepliktig som röktobak enligt LTS.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § andra stycket LTS betalas för bl. a. cigaretter och röktobak.

Med röktobak avses enligt 1 c § första stycket 1 respektive 2 LTS, tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning respektive tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och som inte omfattas av 1 a eller 1 b § (cigaretter, cigarrer och cigariller). Av 1 c § andra stycket LTS framgår att med tobaksavfall i första stycket avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

Bestämmelserna motsvaras av regleringen i artikel 2.1 och 5.1 i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatter på tobaksvaror.

Skatterättsnämndens bedömning

När det gäller frågan om produkten enligt varuprov a) är skattepliktig enligt LTS noteras att produkten enligt Tullverkets utlåtande går att röka. Till följd av att produkten också får anses ha förpackats för konsument och därigenom är avsedd för detaljhandelsförsäljning, anser Skatterättsnämnden att produkten ska anses bjudas ut till detaljhandelsförsäljning. Mot denna bakgrund finner Skatterättsnämnden att produkten är skattepliktig enligt 1 c § första stycket 2 LTS.

När det gäller frågan om produkterna enligt varuprov b) är skattepliktiga enligt LTS noteras att enligt 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandes skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Frågan om huruvida finkornigt tobakspulver, som enligt Tullverkets analyser inte går att röka, är skattepliktig enligt LTS, har behandlats i praxis (jfr HFD 2013 not. 43 och i bl.a. meddelat förhandsbesked i ärende dnr 26-16/I). Det framgår inte av ansökan vilka tveksamheter om rättsläget i förhållande till befintlig praxis som föranleder den ställda frågan. Frågan kan mot denna bakgrund inte anses vara vare sig av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Något förhandsbesked bör därför inte lämnas och ansökan ska därmed avvisas i denna del.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Erika Örbom.

I den slutliga handläggningen har även Karin Korpinen deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Tobaksskatt

Visa alla
Till toppen