Skatteplikt

Tobaksprodukter i form av fint sönderbrutna delar av tobaksblad i olika storlekar har ansetts skattepliktiga till tobaksskatt såsom röktobak.

Diarienummer
3-18/I
Meddelandedatum
2018-12-28
Lagrum
  • 1 c § första stycket 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2019-06-24
Mål nr
300-19

Förhandsbesked

Tobaksprodukterna a), b) och c) enligt ingivna varuprov är under angivna förutsättningar
skattepliktiga till tobaksskatt såsom röktobak.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) avser att tillhandahålla tobaksprodukter till återförsäljare för vidare försäljning till konsumenter för hemmaberedning av snus. Bolaget har bifogat varuproverna a), b) och c).

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om tobaksskatt ska betalas för de ingivna tobaksprodukterna. Varuproverna består av partiklar som i de flesta fallen är mindre än 4 – 5 mm. Enligt leverantören utgörs proverna av råtobaksavfall från produktionen.

Bolaget anser att produkten ska betraktas som råtobak och att den är befriad från tobaksskatt.

Tullverket, som yttrat sig i ärendet, har bl.a. anfört följande. Alla tre varuproverna består av fint sönderdelade tobaksblad i olika storlekar.

Till hjälp vid klassificeringen av varor har utarbetats förklarande anmärkningar, FAHS respektive FAKN. För en bedömning av om produkterna utgör råtobak eller röktobak enligt nomenklaturen finns FAHS till nummer 2401 och 2403. Dessa anmärkningar beskriver råtobak som ”hela växter eller blad i färskt tillstånd eller i form av torkade eller fermenterade blad, hela, stripade, rivna, sönderbrutna eller skurna (även till regelbunden form), i sistnämnda fall dock under förutsättning att det inte är fråga om tobak som är färdig för rökning”, och röktobak som ”piptobak och cigarettobak, även innehållande tobaksersättning”. I det här fallet kan tobaken närmast beskrivas som sönderbrutna delar av blad och produkterna kan utseendemässigt motsvara beskrivningen för råtobak enligt 2401.

För att det inte ska vara fråga om röktobak krävs emellertid också att tobaken inte är färdig för rökning. För att kunna göra denna bedömning har EU tagit fram en metod för att testa rökbarheten. Denna metod återfinns i bilaga A i FAKN under kapitel 24 samt även i EUT C121.

Det svenska Tullaboratoriet har siktat varuproverna i enlighet med bilaga B i FAKN. Siktningen visar att större delen av tobaken utgör flagor med storleken 0,43,15 mm.

Tullverkets laboratorium har skickat samtliga prover till det Grekiska statliga laboratoriet, som utfört röktesten enligt bilaga A i FAKN. Utlåtandet från laboratoriet är att alla tobaksproverna går att röka varför de enligt Tullverket bör klassificeras enligt 2403 19 såsom röktobak.

Skatteverket anser bl.a. följande. De varuprov som bifogats ansökan innehåller tobaksflagor där Tullverkets siktning visat att flagorna har en storlek mellan 0,4 mm och 3,15 mm i samtliga varuprov. Produkterna klassificeras av Tullverket till KN-nummer 2403 19 såsom röktobak, vilket Skatteverket inte finner anledning att ifrågasätta.

Skatteverket anser att tobaken i samtliga varuprover har delats på sätt som motsvarar att den skurits eller på annat sätt strimlats i den mening som avses i 1 c § första stycket 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS. För att en produkt ska anses vara skattepliktig som röktobak enligt 1 c § första stycket 1 LTS ska den gå att röka utan ytterligare industriell beredning. Tullverket har låtit testa rökbarheten enligt det rökbarhetstest som Tullverket numera tillämpar och konstaterar att samtliga tre produkter går att röka. Skatteverket anser därför att de i ärendet aktuella produkterna är skattepliktiga som röktobak enligt 1 c § första stycket 1 LTS.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § andra stycket LTS betalas för bl. a. cigaretter och röktobak.

Med röktobak avses enligt 1 c § första stycket 1 respektive 2 LTS, tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning respektive tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och som inte omfattas av 1 a eller 1 b § (cigaretter, cigarrer och cigariller). Av 1 c § andra stycket LTS framgår att med tobaksavfall i första stycket avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

Bestämmelserna motsvaras av regleringen i artikel 2.1 och 5.1 i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatter på tobaksvaror.

Skatterättsnämndens bedömning

De insända varuproverna a), b) och c) består av fint sönderbrutna delar av tobaksblad i olika storlekar.

För att en tobaksprodukt ska utgöra röktobak enligt LTS ska den såvitt här är aktuellt, dels ha skurits eller på annat sätt strimlats, dels gå att röka utan ytterligare industriell beredning.

Av Tullverkets utlåtande framgår att samtliga ingivna produkter ska klassificeras till KN-nummer 2403 19 som röktobak och att produkterna synes ha skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor. Av utlåtandet från det Grekiska statliga laboratoriet framgår att samtliga produkter också går att röka.

Eftersom samtliga varuprover enligt Tullverkets bedömning går att röka utan ytterligare industriell beredning och varuproverna får anses ha skurits eller på annat sätt strimlats, anser Skatterättsnämnden att proverna a), b) och c) omfattas av definitionen av röktobak (1 c § första stycket 1 LTS). Det förhållandet att proverna kan bestå av spill, som uppkommit i samband med tillverkning av andra tobaksprodukter, föranleder ingen annan bedömning.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Petter Classon, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Erika Örbom.

Senaste förhandsbesked inom Tobaksskatt

Visa alla
Till toppen