Skatteplikt

Beredning av råtobak där tobaken skurits med ett snitt har ansetts uppfylla rekvisitet ”skurits eller på annat sätt strimlats” i LTS.

Diarienummer
12-16/I
Meddelandedatum
2017-02-20
Lagrum
  • 1 c § första stycket 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Fråga 1

Tobaksprodukten enligt ingivet varuprov är under de angivna förutsättningarna skattepliktig till tobaksskatt enligt 1 c § första stycket 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt, LTS.

Fråga 2

Vätskeblandningen enligt ingivet varuprov är under de angivna förutsättningarna inte skattepliktig till tobaksskatt enligt LTS.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

A har för avsikt att bilda ett aktiebolag (X AB) som ska bedriva försäljning av råtobak. Försäljning ska ske till både konsumenter och återförsäljare.

X AB kommer att köpa in råtobak i större mängder och sedan packa om den i mindre förpackningar om 50 gram vardera. Detta är den enda bearbetning av tobaken som X AB kommer att utföra. Råtobaken är endast beskuren en gång med ett snitt, och det i syfte att få fram rätt vikt inför paketeringen.

Genom X AB säljs även andra produkter med medföljande beredningsinstruktioner för hur en köpare ska kunna behandla råtobaken för att denna ska bli rökfärdig. X AB ska sälja både råtobak och en vätskeblandning. Slutprodukten blir, om man följer instruktionerna, en tobak som bl.a. kan användas i en vattenpipa. Beredningen tar cirka ett dygn.

I ärendet har getts in två varuprov, dels tobak (Varuprov 1), dels en vätskeblandning (Varuprov 2). Varuproven består, enligt ansökan, av det kit som X AB kommer att sälja. Vätskeblandningen består enligt ansökan av [andra ämnen än tobak].

Frågorna och parternas inställning

A ställer, som ansökan får förstås, tre frågor. Dels om försäljningen av tobak (Varuprov 1) är skattepliktig till tobaksskatt (fråga 1), dels om försäljningen av vätskeblandningen (Varuprov 2) är skattepliktig (fråga 2) och slutligen om försäljningen av Varuprov 1 och 2 tillsammans är skattepliktig (fråga 3).

Tullverket, som yttrat sig i ärendet, har bl.a. anfört följande. Produkterna har studerats var för sig. Tobaken består av sönderbrutna, delvis stripade, blad av tobak. I och med att bladen är delade i mindre bitar är produkten skattepliktig till tobaksskatt enligt 1 c § första stycket 1 LTS. Den omständigheten att produkten kommer att säljas i förpackningar om 50 gram till både enskilda konsumenter och återförsäljare talar för att det inte behövs en industriell bearbetning för att produkten ska vara rökbar. Varuprov 1 bör klassificeras som helt eller delvis stripad råtobak, nummer 2401 20 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. KN-nummer 2401 omfattar bl.a. råtobak i form av blad, hela, stripade, rivna, sönderbrutna eller skurna (även till regelbunden form), i sistnämnda fall dock under förutsättning att det inte är fråga om tobak som är färdig för rökning (Förklarande anmärkningar, FAHS, till HS-nummer 2401). Eftersom bladdelarna är för stora för att kunna användas direkt i en pipa, rullas i cigarettpapper eller stoppas i en cigaretthylsa bedömer Tullverket att tobaken inte är färdig för rökning i FAHS mening.

Vätskeblandningen klassificerar Tullverket såsom KN-nummer 2103 90 90, dvs. Blandningar för smaksättningsändamål, Andra slag. Varuprov 2 är inte skattepliktigt till tobaksskatt.

Vätskeblandningen tillsammans med tobaken ska enligt Tullverket klassificeras som Vattenpipstobak (KN-nummer 2403 11 00).

Skatteverket anser bl.a. följande. Produkten enligt Varuprov 1 är skattepliktig såsom röktobak enligt antingen 1 c § första stycket 1 eller 2 LTS. Varuprov 1 består av torkade och sönderdelade tobaksblad. Bitarna är i huvudsak 3--5 cm med ett stort inslag av mindre bitar. Produkten består således av sönderdelade tobaksblad. Sönderdelningen förefaller ha åstadkommits på ett sätt som motsvarar skurits eller strimlats i LTS mening. Det krävs ingen ytterligare industriell beredning för att produkten ska gå att röka.

Vätskeblandningen (Varuprov 2) är inte skattepliktig enligt LTS.

Vad gäller båda produkterna i ett set så innehåller LTS ingen särskild definition för vattenpipstobak utan beskattning av sådan sker enligt bestämmelserna för röktobak. Vätskeblandningen är ingen nödvändig ingrediens för att Varuprov 1 ska utgöra skattepliktig röktobak. Om denna blandas med vätskan framställs en annan produkt som även den är skattepliktig såsom röktobak. Tobaksskatt ska beräknas på tobakens vikt i det skick den har vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § andra stycket LTS betalas för bl.a. cigaretter och röktobak.

Med röktobak avses enligt 1 c § första stycket 1 respektive 2 LTS tobak som skurits eller på annat sätt strimlats, tvinnats eller pressats till kakor och som går att röka utan ytterligare industriell beredning respektive tobaksavfall som går att röka, bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och som inte omfattas av 1 a eller 1 b § (cigaretter, cigarrer och cigariller). Av 1 c § andra stycket LTS framgår att med tobaksavfall i första stycket avses rester av tobaksblad och biprodukter från bearbetning av tobak eller framställning av tobaksprodukter.

Bestämmelserna motsvaras av regleringen i artikel 2.1, 5.1 och 13 i rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror.

Av 8 § LTS följer att skatt på röktobak tas ut på produktens vikt. I HFD 2011 not. 77 var frågan bl.a. efter vilken vikt en produkt skulle beskattas. Produkten bestod av mald tobak och fyra andra ingredienser som, förutom vatten, krävdes för att konsumenten skulle kunna bereda snus. Först konstaterades att produkten, redan innan vatten tillsattes, ansågs ha det färdigarbetade snusets huvudsakliga karaktär. Skatten skulle därför tas ut med utgångspunkt i den vikt som produkten hade när den levererades för att konsumeras. Vikten av det vatten som en köpare av snuset senare skulle komma att tillsätta skulle inte beaktas.

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Varuprov 1 består av råtobak i form av delar av blad. För att en tobaksprodukt ska utgöra röktobak enligt LTS ska den, såvitt här är aktuellt, dels ha skurits eller på annat sätt strimlats, dels gå att röka utan ytterligare industriell beredning. Lagen uppställer inte något krav på att den ska ha skurits eller strimlats i ett visst syfte.

Av ansökan framgår att en större mängd råtobak har bearbetats på så sätt att den skurits med ett snitt för att åstadkomma den önskade försäljningsmängden, 50 gram. Denna beredning får enligt Skatterättsnämndens mening, oavsett syftet, anses uppfylla rekvisitet ”skurits eller på annat sätt strimlats”.

Vad gäller rökbarheten framgår av Tullverkets utlåtande att delarna är för stora för att direkt kunna användas i t.ex. en pipa eller rullas i cigarettpapper. Varken Tullverket eller Skatteverket anser dock att det krävs ytterligare industriell beredning för att tobaken i fråga ska kunna rökas. Skatterättsnämnden delar denna bedömning.

Skatterättsnämnden anser således att Varuprov 1 omfattas av definitionen av röktobak, dvs. tobak som skurits eller på annat sätt strimlats och som går att röka utan ytterligare industriell beredning (1 c § första stycket 1 LTS).

Fråga 2

Vätskeblandningen (Varuprov 2) innehåller ingen tobak och motsvarar ingen definition på skattepliktig vara enligt LTS. Uppräkningen i LTS är uttömmande.

Skatterättsnämnden finner därför att Varuprov 2 inte är skattepliktigt till tobaksskatt.

Fråga 3

Enligt vad som anförts i det föregående utgör Varuprov 1 i sig skattepliktig röktobak redan innan tobaken blandats med vätskeblandningen, jfr HFD 2011 not. 77. Med hänsyn härtill förfaller fråga 3.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn (ordf.), Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Lena Åberg.

I den slutliga handläggningen har även Karin Korpinen deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Tobaksskatt

Visa alla
Till toppen