Parkeringsverksamhet

Tillhandahållande av s.k. parkeringsfriköp har ansetts skattepliktigt.

Diarienummer
15-12/I
Meddelandedatum
2013-03-11
Lagrum
  • 3 kap. 1 § och 2 § samt 3 § första stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2013-10-09
Mål nr
2657-13

Förhandsbesked

Fråga 1

Tillhandahållandet avseende typfallet A omfattas inte, under de i ärendet angivna förutsättningarna, av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML.

Fråga 2

Tillhandahållandet avseende typfallet B utgör en sådan skattepliktig upplåtelse av parkeringsplats som avses i 3 kap. 3 § första stycket 5 ML.

Motivering

Bakgrund

X AB (Bolaget) bedriver skattepliktig parkeringsverksamhet i egna och förhyrda parkeringsanläggningar. [För] att få bygglov vid nybyggnation av bl.a. bostäder [kräver kommunen] att fastighetsägaren kan tillhandahålla ett visst antal parkeringsplatser i förhållande till antalet lägenheter, s.k. parkeringstal. Det har dock visat sig svårt för fastighetsägarna att (…) själva tillgodose dessa krav. Bolaget har därför för avsikt att erbjuda fastighetsägare [långtids-]avtal om s.k. parkeringsfriköp. Genom att ingå ett sådant avtal skulle fastighetsägaren få tillgodoräkna sig Bolagets parkeringsplatser och därmed kunna erhålla bygglov.

Bolagets ansökan avser två typfall. Det första avser den framtida exploateringen av området A (...). Det andra typfallet avser Bolagets befintliga parkeringsanläggning belägen på [område] B i (...).

Frågorna och parternas inställning

Bolaget ställer följande frågor, såsom de slutligen bestämts. Föreligger mervärdesskatteplikt för Bolagets tillhandahållande av parkeringsfriköp, såsom i fallet A, till fastighetsägare som behöver denna rätt för att kunna erhålla bygglov (fråga 1)? Förändras svaret, i fallet B, om den som gör ett parkeringsfriköp även hyr garageplatserna på marknadsmässiga villkor (fråga 2)?

Bolaget anser att tillhandahållandena, såväl i fallet A som i fallet B, omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 2 § ML. Parkeringsfriköp utgör en upplåtelse av en rättighet till en fastighet för att fastighetsägaren ska kunna få bygglov och för att de boende (hyresgäster och andra brukare) i fastigheten ska kunna få möjlighet att hyra det antal parkringsplatser som framgår av avtalet. Rättigheten är tänkt att skrivas in hos inskrivningsmyndigheten och nyttjanderätten ska följa fastigheten under avtalstiden. Parkeringsfriköpet är en separat transaktion som inte har ett omedelbart och direkt samband med parkeringsverksamheten.

Skatteverket anser att Bolagets avtal om parkeringsfriköp utgör ett skattepliktigt tillhandahållande i första hand som upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 eller i andra hand med stöd av 3 kap. 1 § som en omsättning som inte omfattas av undantag från skatteplikt. Svaret förändras inte om den som ingått avtal om parkeringsfriköp även hyr parkeringsplatserna på marknadsmässiga villkor.

Rättsligt

Enligt 3 kap. 1 § ML är omsättning av varor och tjänster samt import skattepliktiga, om inget annat sägs i det kapitlet.

Från skatteplikt undantas enligt 2 § första stycket samma kapitel, med de begränsningar som följer av 3 §, omsättning av fastigheter samt överlåtelse och upplåtelse av arrenden, hyresrätter, bostadsrätter, tomträtter, servitutsrätter och andra rättigheter till fastigheter. Enligt 3 § första stycket 5 omfattar undantaget enligt 2 § inte upplåtelse av parkeringsplatser i parkeringsverksamhet.

Bestämmelserna ska tolkas mot bakgrund av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och EU-domstolens praxis på området.

Enligt artikel 135.1 l i mervärdesskattedirektivet undantas utarrendering och uthyrning av fast egendom från skatteplikt. Undantaget omfattar enligt artikel 135.2 första stycket b inte uthyrning av lokaler och platser för parkering av fordon. Motsvarande bestämmelser fanns tidigare i artikel 13 B b och artikel 13 B b punkt 2 i det numera upphävda sjätte direktivet (77/388/EEG).

Begreppet uthyrning av fast egendom har varit föremål för EU-domstolens prövning i flera mål, t.ex. i mål nr C-284/03 Temco Europe och mål nr C-451/06 Gabriele Walderdorff.

I målet rörande Gabriele Walderdorff, som avsåg utarrendering av fiskerätt för en period av tio år, anförde domstolen bl.a. följande med hänvisning till tidigare meddelade domar. Undantagen i artikel 13 i sjätte direktivet är självständiga gemenskapsrättsliga begrepp som ska ges en gemenskapsrättslig tolkning (p. 16). De uttryck som används i bestämmelserna om undantag, inklusive begreppen utarrendering och uthyrning av fast egendom, ska tolkas strikt eftersom dessa undantag från skatteplikt utgör avsteg från den allmänna principen att mervärdesskatt ska betalas för varje tjänst som en skattskyldig person tillhandahåller mot ersättning (p. 18). Begreppet uthyrning av fast egendom i artikel 13 B b i sjätte direktivet har definierats av domstolen såsom den rätt som en fastighetsägare upplåter till en hyrestagare att mot ersättning och för en avtalad tidsperiod nyttja fastigheten och förhindra att någon annan åtnjuter sådan rätt (p. 17).

Skatterättsnämndens bedömning

Fråga 1

Beträffande fråga 1 som avser Bolagets tillhandahållande enligt typfallet A har Bolaget upplyst följande.

Bolaget har fått en förfrågan om att bygga en parkeringsanläggning (...) vid området A. Projektet har inte nått så långt att det finns några tilltänkta fastighetsägare eller avtalsutkast. Produktions­kostnaden för anlägg­ningen beräknas till ca (...) kr per garageplats. Bolagets blivande avtalsrelation med fastighetsägarna kommer enbart avse parkeringsfriköp för att fastighetsägarna ska kunna få bygglov. Bolagets ersättning för parkeringsfriköpet uppskattas till en engångssumma om ca (...) kr per plats. Parkeringsfriköpet innebär inte att fastighetsägarna kommer att hyra några garageplatser. Däremot innebär avtalet att de boende i fastigheterna som omfattas av parkeringsfriköpet får en rätt att av Bolaget hyra det antal garageplatser som ”reserverats” genom avtalet. Garagehyran kommer Bolaget debitera separat. Därutöver kommer Bolaget att bedriva skattepliktig uthyrning av garageplatser till boende hos fastighetsägare som inte ingått avtal om parkeringsfriköp och till korttidsparkerande besökare. Korttidsparkeringen kommer fungera som en regulator, där antalet garageplatser för detta ändamål kommer variera beroende på hur frekvent uthyrningen blir av garageplatser som omfattas av parkeringsfriköp.

Skatterättsnämnden konstaterar att fastighetsägarna i fallet A inte själva kommer att hyra några garageplatser av Bolaget. Vad Bolaget tillhandahåller en fastighetsägare i detta fall kan enligt nämndens mening närmast karaktäriseras som en utfästelse till fastighetsägaren att under avtalsperioden ge de boende i fastigheten tillgång till det antal parkeringsplatser som avtalet avser. Fastighetsägaren ska kunna åberopa den erhållna utfästelsen t.ex. vid en ansökan om bygglov hos kommunen.

Bolaget anser att tillhandahållandet av parkeringsfriköp utgör en sådan upplåtelse av rättighet som omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 2 § ML. 

I det ovan berörda rättsfallet rörande Gabriele Walderdorff upplät Gabriele Walderdorff genom ett arrendeavtal rätten att bedriva fiske till en fiskeförening. Avtalet gav emellertid inte fiskeföreningen rätt att ta den berörda fasta egendomen i besittning och att utestänga alla andra personer från denna rätt (p. 22). Med hänsyn härtill fann EU‑domstolen att den upplåtna rätten att bedriva fiske inte omfattades av undantaget från skatteplikt i artikel 13 B b.

Bolagets utfästelse till fastighetsägarna att möjliggöra för de boende att hyra de aktuella garageplatserna, innebär enligt Bolaget att det sannolikt måste begränsa sin månadsuthyrning till andra. I den mån de ”reserverade” platserna inte nyttjas fullt ut av de boende, kan dock Bolaget förfoga över dem och hyra ut dem till andra för korttidsparkering. Enligt Skatterättsnämndens mening innebär Bolagets tillhandahållande därigenom inte en rätt för fastighetsägaren att ta de aktuella garageplatserna i sin besittning för de boendes räkning och utestänga alla andra från rätten till platserna. Det planerade tillhandahållandet i typfallet A är därför enligt nämndens bedömning inte en sådan rättighet som omfattas av undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML. Eftersom undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § inte är tillämpligt kan Bolagets tillhandahållande under de i ärendet angivna förutsättningarna inte heller anses innebära en upplåtelse av parkeringsplatser i den mening som avses i 3 kap. 3 § första stycket 5.

Bolaget har i ärendet endast åberopat bestämmelserna i 3 kap. 2 § till stöd för att dess tillhandahållande ska anses undantaget från skatteplikt. Skatterättsnämnden begränsar sin prövning av fråga 1 i enlighet härmed.

Fråga 2

Beträffande fråga 2 som avser Bolagets tillhandahållande enligt typfallet B framgår i ärendet följande.

Bolagets parkeringsanläggning på B är belägen på (...). Enligt ett avtalsutkast mellan Bolaget, Z och [kommunen] planerar Z att uppföra ett flerbostadshus på fastigheten (...). För att tillgodose parkeringsbehovet enligt detaljplanen har parterna enligt avtalsutkastet enats om att Bolaget ska medge Z rätt att till förmån för de boende inom fastigheten (...) nyttja ett antal parkeringsplatser inom Bolagets parkeringsanläggning på [en annan fastighet]. Upplåtelsetiden är (…) år och kan förlängas. En fast ersättning för nyttjanderätten om (...) kr per parkeringsplats utgår vid tillträdet till parkeringsplatserna. Hyran per parkeringsplats och år uppgår till (...) kr exklusive mervärdesskatt. Z äger rätt att, med företräde för hyresgästerna i fastigheten (...), upplåta platserna i andra hand. Z:s rättigheter och skyldigheter enligt avtalet ska följa äganderätten till fastigheten (...).

Skatterättsnämnden konstaterar att Bolagets tillhandahållande i fallet B i likhet med tillhandahållandet i fallet A ger fastighetsägaren tillgång till ett visst antal parkeringsplatser motsvarande erforderligt parkeringstal, vilket kan åberopas gentemot andra, t.ex. vid ansökan om bygglov. 

Till skillnad från fallet A, där de boende hyr de aktuella garageplatserna direkt av Bolaget, är det i fallet B, Z som hyr parkeringsplatserna av Bolaget och i sin tur hyr ut dem i andra hand till de boende. I fallet A kan fastighetsägarna uppfylla parkeringstalet genom att åberopa utfästelsen från Bolaget. I fallet B aktualiseras inte någon sådan utfästelse från Bolagets sida eftersom Z själv kan uppfylla parkeringstalet genom att Bolaget upplåtit hyresrätten till parkeringsplatserna direkt till Z.

Mot den bakgrunden utgör enligt Skatterättsnämndens bedömning Bolagets tillhandahållande i fallet B ett skattepliktigt tillhandahållande av parkeringsplatser enligt 3 kap. 3 § första stycket 5 ML. Den omständigheten att ersättningen som Bolaget tar ut av Z består dels av en fast del, dels av en rörlig del ändrar enligt nämndens mening inte bedömningen.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med de i det föregående redovisade övervägandena. I den mån ansökan inte har besvarats genom förhandsbeskedet finner nämnden att förhandsbesked inte bör meddelas. Ansökan avvisas därför i den delen.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Fored, Harmsen Hogendoorn, Renström, Sandberg Nilsson, Wingren

Sekreterare och föredragande: Börjesson

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen