Skatteplikt

En produkt bestående av tobak, tuggummibas och vissa andra komponenter har ansetts skattepliktig som tuggtobak enligt tobaksskattelagen.

Diarienummer
20-12/I
Meddelandedatum
2013-03-12
Lagrum
  • 1 § tredje stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den produkt som ansökan avser ska i sin helhet beskattas som tuggtobak enligt 1 § tredje stycket LTS.

Motivering

Bakgrund

X AB (Bolaget) har lanserat en (…) produkt, benämnd (…). Produkten, som Bolaget tillverkar och säljer till återförsäljare och enskilda konsumenter, består av tobak, tuggummibas och andra komponenter (…). Den är avsedd att tuggas och består till (…) av samma slags tuggummibas som används i vanligt tuggummi. Efter en kort tids tuggande bildar produkten ett tuggummi innehållande tobak. Den är portionsförpackad i dospåsar (…). (…). Produkten är färdig att användas som den är. (…).

Frågan

Bolaget vill veta om den aktuella produkten kan hänföras till nr 2403 i den Kombinerade nomenklaturen (KN) och därmed beskattas som tuggtobak enligt 1 § tredje stycket LTS.

Rättsligt

Tobaksskatt ska enligt 1 § tredje stycket LTS betalas för snus och tuggtobak som hänförs till nr 2403 i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om den Gemensamma tulltaxan.

KN är utarbetad på grundval av en internationell konvention rörande ett system för harmoniserade varubeskrivning och kodifiering, Harmonized System, HS‑konventionen, jfr prop. 1994/95:56 s. 76. HS-nomenklaturen är en systematisk förteckning över varor i världshandeln och består av det s.k. HS-numret (på fyra siffror) och HS-undernumret (HS-numret samt en femte och sjätte siffra). KN-numret består av HS-undernumret samt en sjunde och åttonde siffra. KN har fastställts genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87. I tulltaxans kapitel 24 ”Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning” återfinns HS‑nr 2403 vid rubriken ”Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt.” Detta HS-nummer delas upp i fyra olika HS-undernummer: 2403 11 ”Vattenpipstobak”, 2403 19 ”Annan röktobak, även innehållande tobaksersättning”. 2403 91 ”Homogeniserad eller rekonstituerad tobak” samt 2403 99 ”Andra”. Rubriken ”Andra” består av två olika KN-nummer varav ett är 2403 99 10 ”Tuggtobak och snus”.

Vid klassificeringen av varor enligt KN finns allmänna bestämmelser (reglerna  1 – 6) i tulltaxan till ledning för tolkningen.

Parternas  och Tullverkets inställning

Bolaget anser att produkten bör beskattas som tuggtobak.

Tullverket som yttrat sig i ärendet, är av uppfattningen att varan ska klassificeras som tuggtobak enligt KN-nummer 2403 99 10 och att skatt ska betalas för hela produkten, dvs. även för den del som består av annat än tobak. Tullverket har anfört bl.a. följande. Till hjälp vid klassificeringen har utarbetats förklarande anmärkningar till KN‑nomenklaturerna (FAKN). Dessa är inte juridiskt bindande men ses som värdefulla hjälpmedel för en harmoniserad tillämpning av regelverken. I FAKN finns en förtydligande text avseende KN‑nummer 2403 99 10 som säger att ”Tuggtobak är tobak i form av strängar, stänger, remsor, tärningar eller kakor, som bjuds ut till detaljhandelsförsäljning och som särskilt behandlats för att tuggas men inte rökas”. Vidare sägs att ”Produkter som delvis består av andra ämnen än tobak klassificeras enligt detta undernummer förutsatt att de uppfyller ovanstående villkor”. När en vara blandas upp med andra beståndsdelar än tobak kan enligt Tullverket beskrivningen av hur tobaken ser ut inte längre uppfyllas fullt ut. Det är enligt verket naturligt att utseendet ändras vid blandningen. Dessutom skrivs texterna i FAKN utifrån existerande varor, vid tidpunkten för författandet. Avsikten är inte, såvida det inte är särskilt nämnt, att ge en fullständig beskrivning av alla tänkbara produkter under ett viss KN-nummer, utan att istället lösa ett aktuellt problem vid den tidpunkten. Det som enligt Tullverket fås ses som avgörande i sammanhanget är att den nu aktuella produkten behandlats särskilt för att tuggas men inte rökas. Eftersom varan direkt kan beskrivas av KN-numret kan klassificeringen fastställas utan bedömning enligt några andra allmänna bestämmelser än reglerna 1 och 6 (dvs. i huvudsak med ledning av lydelsen av HS-numret och de olika undernumren  till HS-numret).

Skatteverket delar Tullverkets uppfattning att produkten ska hänföras till KN-nummer 2403 99 10 och att tobaksskatt ska beräknas och betalas för hela produkten, dvs. även för den del som består av annat än tobak.

Skatterättsnämndens bedömning

Avgörande för om den i ärendet aktuella produkten ska beskattas som tuggtobak enligt LTS är om den kan klassificeras som tuggtobak enligt KN‑nummer 2403 i tulltaxan. Nämnden finner härvid inte skäl att frångå Tullverkets bedömning avseende produktens klassificering enligt KN. Således ska produkten klassificeras som tuggtobak enligt KN‑nr 2403 99 10. Det innebär att produkten i sin helhet är skattepliktig som tuggtobak enligt 1 § tredje stycket LTS.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlson, Bohlin, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Renström, Wingren

Sekreterare och föredragande: Börjesson

Senaste förhandsbesked inom Tobaksskatt

Visa alla
Till toppen