Omvänd skattskyldighet - Byggsektorn

Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för byggtjänster har ansetts tillämpliga vid en kökstillverkares inköp av monteringstjänster för vidareförsäljning till privatkunder.

Diarienummer
40-13/I
Meddelandedatum
2014-11-13
Lagrum
  • 1 kap. 2 § första stycket 4 b första strecksatsen mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

De monteringstjänster som X AB (Bolaget) utför åt privatpersoner medför att Bolaget är en sådan beskattningsbar person som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b första strecksatsen mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Motivering

Bakgrund

Bolaget tillverkar skåpsinredningar för kök (…) och säljer inredningarna till privatpersoner och byggföretag. Det är huvudsakligen fråga om varuförsäljning men Bolaget erbjuder också montering av inredningen.

Montering erbjuds enbart privatpersoner och avser uppsättning av Bolagets egna produkter (köksskåp) i enstaka kök. För monteringen använder Bolaget underentreprenörer. Bolaget tillhandahåller inte installationsarbeten såsom snickeriarbete, VVS, el, kakelsättning el. dyl.

För år 2013 uppgick Bolagets omsättning till (…) mkr varav ca (…) mkr avsåg privatpersoner. Av omsättningen till privatpersoner avsåg (…) mkr försäljning av kök med montering, varav monteringen uppgick till (…)kr. Bolaget sålde kök inklusive montering vid 41 tillfällen under året vilket gav en genomsnittlig monteringskostnad på (…) kr.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om de monteringstjänster som utförs åt privatpersoner medför att Bolaget ska klassas som ett sådant byggföretag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b första strecksatsen ML.

Bolagets uppfattning är att så inte är fallet. Med hänsyn till de få monteringsarbeten som utförs och värdet av dessa i relation till Bolagets omsättning i övrigt så måste monteringstjänsterna som Bolaget tillhandahåller sina kunder betraktas som tillfälliga. Bolaget är därmed inte skattskyldigt för underleverantörerans omsättning av tjänsterna.

Skatteverket anser att eftersom Bolaget regelbundet erbjuder och omsätter monteringstjänster i samband med varuförsäljning, är Bolaget en sådan förvärvare som omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b första strecksatsen. Att omsättningarna utgör en liten del av Bolagets totala omsättning påverkar inte bedömningen av Bolagets status.

Rättsligt

Enligt 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML ska för omsättning av vissa tjänster som anges i paragrafens andra stycke förvärvaren av tjänsterna vara skattskyldig. Detta gäller om förvärvaren är en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster (första strecksatsen), eller är en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar person som avses i första strecksatsen sådana tjänster (andra strecksatsen).

De tjänster som avses är bl.a. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan hänföras till mark och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer eller slutbehandling av byggnader ( 2 § andra stycket punkten 1).

Bestämmelserna om s.k. omvänd skattskyldighet inom byggsektorn trädde i kraft den 1 juli 2007, och har införts för att motverka undandragande av mervärdesskatt inom denna del av näringslivet (prop. 2005/06:130 s. 32 f.).

Av artikel 199.1 a i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) framgår att medlemsstaterna när det gäller bl.a. leveranser eller tillhandahållanden av byggtjänster, inbegripet reparations-, rengörings-, underhålls-, ombyggnads- och rivningstjänster avseende fast egendom, får föreskriva att den betalningsskyldiga personen är den beskattningsbara person åt vilken leveranserna eller tillhandahållandena görs.

Genom möjligheten att i vissa bestämda fall fastställa att mottagaren av varor och tjänster ska vara betalningsskyldig för skatten, underlättas för medlemsstaterna att förenkla reglerna och förhindra skatteundandragande och skatteflykt inom vissa sektorer och för vissa typer av transaktioner (direktivets preambel, p. 42).

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i RÅ 2010 ref. 50 I ansett att ett bolags leverans och montering av kök till en näringsidkare som i sin tur bedriver byggnadsverksamhet ska anses utgöra omsättning av en sådan tjänst som omfattas av omvänd skattskyldighet.

Skatterättsnämndens bedömning

Bolaget tillverkar och säljer varor till kunder och i vissa fall även monteringstjänster som enbart säljs till privatpersoner. För monteringstjänsterna används underentreprenörer. Skatterättsnämnden har i det följande endast att bedöma om de monteringstjänster som Bolaget köper in från underleverantörer omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet eller inte.

Skatterättsnämnden tar till en början ställning till om monteringstjänsterna i fråga alls kan klassificeras som sådana tjänster avseende fastighet eller byggnad som avses i 1 kap. 2 § andra stycket ML och tillhandahållandet av dem därför skulle kunna omfattas av omvänd skattskyldighet enligt paragrafens första stycke punkten 4 b.

Bestämmelsen i 1 kap. 2 § andra stycket fick sin nuvarande lydelse den 1 januari 2008. Av förarbetena framgår att de grupper av byggtjänster som räknas upp i andra stycket (mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader samt uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner) i princip ska bestämmas utifrån begreppens allmänna innebörd och inte som tidigare efter gällande koder för Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-koder). SNI 2002 kan dock tjäna som vägledning för att bestämma om en tjänst ska omfattas av omvänd skattskyldighet eller inte (prop. 2007/08:25  s. 215 f och s. 245).

Inom grupp 454 i SNI 2002, Slutbehandling av byggnader, återfinns bl.a. detaljgruppen 45420 Byggnadssnickeriarbeten vilken bl.a. omfattar inmontering och installation av icke egentillverkade byggnadsdelar såsom köksinredning o.d. av trä eller andra material.

Monteringstjänsten i fråga avser en byggnad och kan med ledning av SNI 2002 klassificeras som en sådan byggtjänst som omfattas av bestämmelserna i 2 § andra stycket 1 när den tillhandahålls Bolaget av underleverantören. Eftersom de aktuella grupperna av byggtjänster ska bestämmas utifrån begreppens allmänna innebörd, saknar det enligt nämndens mening betydelse för bedömningen av monteringstjänstens karaktär att den avser Bolagets egen köksinredning. Monteringstjänsten ska därför bedömas som en byggtjänst även när den tillhandahålls kunden av Bolaget.

Bolagets tillhandahållande av monteringstjänster riktar sig inte till näringsidkare som är byggföretag eller till underleverantörer till sådana företag utan till privatpersoner. Det innebär att den frågeställning som ska bedömas är om Bolaget enligt första strecksatsen i 2 § första stycket 4 b ska anses som en sådan beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller tjänster som avses i paragrafens andra stycke och därmed är skattskyldigt för underentreprenörernas omsättning av monteringstjänsterna i fråga.

Av förarbetena (prop. 2005/06:130 s. 65) framgår bl.a. följande.

Att förvärvaren ska vara en näringsidkare som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller den aktuella typen av tjänster innebär att denne i sin näringsverksamhet inte endast undantagsvis eller vid enstaka tillfällen omsätter sådana tjänster.

Regeln i punkt 4 b första strecksatsen omfattar även företag (förvärvare) vars verksamhet består i att utföra den aktuella typen av tjänster åt andra med enbart underentreprenörer.

Förvärvare som omfattas av omvänd skattskyldighet är också bl.a. byggmaterialhandlare och färghandlare som erbjuder material och "egna" hantverkare för bostadsrenovering.

Bolagets verksamhet består enligt bolagsregistret Svenska Aktiebolag av tillverkning av köksinredningar (SNI 31022), (…).

Bolaget tillhandahåller därutöver de aktuella monteringstjänsterna men inte några andra byggtjänster.

(…).

För år 2013 uppgick Bolagets omsättning till (…) mkr varav monteringstjänsterna uppgick till (…) eller 0,06 % av Bolagets totala omsättning. Bolaget sålde kök inklusive montering vid 41 tillfällen under året. Skatterättsnämnden utgår vid bedömningen från att uppgifterna är representativa för Bolagets verksamhet.

Av uppgifterna framgår att monteringstjänsterna, oaktat de beloppsmässigt utgör endast en obetydlig andel av Bolagets totala omsättning, tillhandahålls runt 40 tillfällen per år; dvs. i genomsnitt vid drygt 3 tillfällen per månad. Bolaget har på sin hemsida ett stående erbjudande om att hjälpa till med monteringstjänster. Bolagets kan mot den bakgrunden inte endast undantagsvis eller vid enstaka tillfällen anses tillhandahålla dessa tjänster.

Bolagets utförande av monteringstjänster åt privatpersoner medför därför att Bolaget ska anses som en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller tjänster som avses i 1 kap. 2 § andra stycket.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet härmed.

I avgörandet har deltagit Marianne Svanberg, ordf., Carl-Gustav Ohlson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Jan Larsson och Anna Sandberg Nilsson.

Ärendet har föredragits av Karin Norberg.

I den slutliga handläggningen har även Karin Korpinen deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen