Skattesats

Tillhandahållande av s.k. spökvandringar omfattas av en skattesats om 25 procent.

Diarienummer
11-15/I
Meddelandedatum
2016-01-22
Lagrum
  • 7 kap. 1 § tredje stycket 5 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

X AB:s (Bolaget) tillhandahållande av s.k. spökvandringar omfattas av en skattesats om 25 procent.

Motivering

Omständigheterna i ärendet

Bolaget tillhandahåller guidade vandringar med historietema genom (…). Deltagarna får besöka historiska miljöer, gå genom trånga gränder, smala trapphus och mörka, fuktiga källarvalv. Under vandringen betonas de hemskheter som förekommit från år 1252 fram till idag. Vandringen genomförs med en guide i särskild klädsel som följer ett skrivet manus. Vid enstaka tillfällen kan ytterligare personer närvara. I ärendet har getts in filmmaterial som visar hur spökvandringarna går till.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta med vilken skattesats mervärdesskatt ska tas ut på det biljettpris som deltagarna får betala för att få delta i spökvandringarna.

Bolaget anser att guiderna är mer skådespelare än guider. Vandringen är ett 90‑minuters skådespel i tid och rum med vissa effekter på vägen. Bolagets tillhandahållande bör därför rymmas inom kulturbegreppet och beskattas med en mervärdesskattesats om 6 procent.

Skatteverket anser att spökvandringarna är att jämföra med guidade stadsvandringar och ska beskattas med en skattesats om 25 procent.

Rättsligt

Bestämmelser om skattesatser finns i 7 kap. mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Mervärdesskatt ska enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Av tredje stycket 5 framgår att tillträde till bl.a. teater och andra jämförliga föreställningar omfattas av den reducerade skattesatsen om 6 procent.

Bestämmelsen har sin grund i artikel 98.2 i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) jämförd med punkt 7 i bilaga III till direktivet. Enligt mervärdesskattedirektivet får en reducerad skattesats tillämpas i fråga om tillträde till bl.a. teatrar och liknande kulturella evenemang.

Skälen för avgörandet

För att bedöma om tillhandahållandet omfattas av 7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML bör ställning tas till vad som utgör dess huvudsakliga karaktär (jfr RÅ 2003 ref. 24).

Spökvandringen präglas enligt Skatterättsnämndens bedömning huvudsakligen av att deltagarna guidas genom (…), förevisas olika platser längs vägen samt att Sveriges historia återges med betoning på de hemskheter som förekommit på dessa platser. Det förhållandet att guidningen görs med stor inlevelse och därför innehåller inslag av skådespeleri föranleder inte någon annan bedömning.

Skatterättnämnden anser mot den bakgrunden att Bolagets tillhandahållande inte kan anses utgöra tillträde till sådana föreställningar som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML. Mervärdesskatt ska därmed tas ut med en skattesats om 25 procent.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Petter Classon, Jeanette Fored, Fredrik Mogren, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

I den slutliga handläggningen har även Camilla Sandström deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen