Industriell verksamhet

Verksamhet i form av återvinning i visst avseende har ansetts som tillverkningsprocess i industriell verksamhet.

Diarienummer
12-17/I
Meddelandedatum
2018-01-03
Lagrum
  • 11 kap. 14 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Den med ansökan avsedda återvinningsprocessen utgör en sådan tillverkningsprocess i industriell verksamhet som avses i 11 kap. 14 § första stycket 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) har en återvinningsanläggning (…) för behandling av [plast]. Anläggningen har en kapacitet på (…) ton per år och är elintensiv med ett elbehov om drygt (…) GwH per år.

Materialet som återvinns, ca (…) ton per dygn, bearbetas mekaniskt, kemiskt och på annat sätt med hjälp av omfattande och energikrävande maskinell utrustning. Processen består av ett 30-tal olika steg och resulterar i s.k. [plastflingor] som indelas i fem huvudgrupper. Dessa kan även delas upp i undergrupper, beroende på bl.a. metall- och färginnehåll. Produktion sker dygnet runt via fem skift och stänger endast ned några helgdagar under året.

Slutprodukterna används som ny råvara/insatsvaror inom olika former av industriell verksamhet. Som exempel nämns [olika plastprodukter].

Bolagets maskinpark beskrivs vara omfattande och hålla hög standard. Totalt har Bolaget investerat över (…) miljoner kronor i anläggningen.

Vissa av slutprodukterna kommer att ha livsmedelskontakt. För dessa produkter finns både tekniska specifikationer och säkerhetsdatablad.

I ärendet har getts in en detaljerad beskrivning av processflödet, en bilaga med föreskrifter samt en film som visar verksamheten i drift.

Bolaget har SNI-kod 38.320 - återvinning av källsorterat material.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om dess återvinningsprocess utgör sådan tillverkningsprocess i industriell verksamhet som avses i 11 kap. 14 § första stycket 1 LSE. Med återvinningsprocessen avses den hantering som sker innan produkterna är färdiga för leverans till kund, dvs. processen innefattar inte hantering i eller omkring färdigvarulager.

Bolaget och Skatteverket anser att frågan ska besvaras jakande.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Av 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor framgår att en förutsättning för att förhandsbesked ska få lämnas är att ansökan gäller en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning. Detta gäller även den som i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt LSE.

Formuleringen är avsedd att inbegripa alla de faktorer i ett beskattningsärende som har betydelse för att bestämma såväl om den enskilde är skattskyldig överhuvudtaget som skatten till rätt belopp (prop. 1997/98:65 s. 68). Av 53 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) följer att som beslut om punktskatt anses också beslut om återbetalning enligt 9 kap. 14 § LSE.

Genom SFS 2016:1072 har ändringar genomförts i LSE som innebär att det endast finns en energiskattesats på el och att lägre skattenivåer uppnås genom avdrag eller återbetalning.

Enligt 11 kap. 14 § första stycket 1 LSE, i dess lydelse till den 1 januari 2018, beslutar beskattningsmyndigheten, efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig, om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som - såvitt nu är aktuellt - denne förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Enligt tredje stycket föreligger endast rätt till återbetalning för skillnaden mellan det betalda skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme.

Innan lagändringen uppnåddes den lägre skattenivån genom en reducerad skattesats.

I betänkandet Energiskatt på el (SOU 2015:87) sägs bl.a. följande avseende begreppet industriell verksamhet.

När det gäller frågan vad som utgör industriell verksamhet, framgår av förarbetena till LSE att Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) ska kunna vara vägledande, samtidigt som den inte fångar allt som enligt gängse språkbruk kan anses utgöra industri (s. 341). I det fall ett företags faktiska verksamhet är hänförlig till en SNI-kod som ligger i intervallet 05–33 (avdelning B och C enligt SNI 2007), anses den i praktiken vara en industriell verksamhet. Om SNI-koden ligger utanför intervallet, görs däremot en särskild prövning av om verksamheten trots koden kan anses som industriell. För sådan verksamhet kan det vara avgörande för skattesatsen hur verksamheten bedrivs (s. 344).

I betänkandet nämns även ett tidigare förhandsbeskedsärende (dnr 24-11/I) i vilket Skatterättsnämnden ansåg att den där aktuella återvinningsverksamheten utgjorde industriell verksamhet.

Kammarrätten i Sundsvall har, i ett fall som också har likheter med det nu aktuella, ansett att tillverkning av plastgranulat genom återvinning utgör industriell verksamhet (dom den 26 april 2013 i mål nr 1900-12). Verksamheten bedrevs i flera steg som innebar att inhandlade plastdetaljer maldes, blandades, smältes och pressades till plaststränger som klipptes. Bearbetningen var i viss utsträckning anpassad efter kundens önskemål. Slutprodukten användes som råvara i annan tillverkningsprocess.

Skatterättsnämndens bedömning

Kan Skatterättsnämnden pröva ansökan?

Skatterättsnämnden tar först ställning till frågan huruvida aktuell ansökan om förhandsbesked som rör en återbetalningsbestämmelse kan prövas i sak. Frågan aktualiseras genom de ändringar som införts i LSE genom SFS 2016:1072 vilka innebär att den lägre skattenivån uppnås genom återbetalning istället för genom en reducerad skattesats.

Bolaget vill veta om den med ansökan avsedda återvinningsprocessen omfattas av begreppet industriell verksamhet, vilket är en förutsättning för återbetalning av energiskatt enligt 11 kap. 14 § LSE. En sådan prövning har följaktligen en direkt betydelse för Bolagets slutliga skattebelastning. Huruvida den lägre skattenivån för dem som bedriver industriell verksamhet uppnås genom återbetalning eller, såsom tidigare, en reducerad skattesats synes i huvudsak vara en lagteknisk lösning. I båda fallen får det anses vara en fråga som rör beskattning i den mening som avses i 5 § FHBL. Frågan är dessutom av stor vikt för Bolaget. Mot denna bakgrund anser Skatterättsnämnden att det inte föreligger något formellt hinder mot att pröva ansökan i sak.

Skatterättsnämndens bedömning

Bolagets verksamhet är hänförlig till en sådan kod enligt SNI 2007 som ligger utanför det intervall som räknas som industriell. Fråga är om verksamheten trots det kan anses som industriell i den mening som avses i 11 kap. 14 § första stycket 1 LSE.

Bolagets verksamhet har i tidigare versioner av SNI betecknats som industriell verksamhet. Det inhandlade [plastmaterialet] bearbetas, såväl mekaniskt som kemiskt, i ett flertal olika steg. Bearbetningen sker med hjälp av omfattande och energikrävande maskinell utrustning och resulterar i ett flertal olika slutprodukter som används som insatsvara i annan industriell verksamhet.

Med beaktande av hur bearbetningen går till samt den förädling som [plastmaterialet] genomgår anser Skatterättsnämnden att Bolagets återvinningsprocess, inom de ramar som specificerats i frågan, utgör sådan tillverkningsprocess i industriell verksamhet som avses i 11 kap. 14 § första stycket 1 LSE.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Camilla Sandström.

I den slutliga handläggningen har även Erika Örbom deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Energiskatt

Visa alla
Till toppen