Skattskyldighet vid framställning av el

Fråga om bolag som leasar viss andel av ett vindkraftverk kan anses som framställare av elektrisk kraft.

Diarienummer
23-17/I
Meddelandedatum
2018-05-09
Lagrum
  • 11 kap. 5 § första stycket 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Bolaget är enligt 11 kap. 5 § första stycket 1 lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, inte skyldigt att betala energiskatt, då det inte kan anses som producent av elektrisk kraft under de i frågan angivna förutsättningarna.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

Bolaget har planer på att leasa en del av ett vindkraftverk. Vindkraftverket har en installerad effekt av (…) kilowatt. Ägaren till vindkraftverket har för avsikt att leasa ut större delen av vindkraftverket till flera leasingtagare. Bolaget har även rätt att, efter godkännande från ägaren, överlåta sin leasade andel. Någon möjlighet att efter leasingavtalets utgång förvärva andelen finns inte.

Bolaget kommer att sälja den elektriska kraft som Bolaget avser att producera genom sin leasade andel av vindkraftverket. Bolaget planerar att tillsammans med övriga leasingtagare och ägaren bedriva verksamheten genom ett enkelt bolag. Anledningen till detta är bl.a. att det bara finns en anslutningspunkt till det koncessionspliktiga nätet och att nätinnehavaren endast vill ha en avtalspart. Därigenom underlättas administration av underhåll, avtal om försäkringar och avtal med köparna av producerad elektrisk kraft. Bolagsmännen utser således en representant som agerar i eget namn för bolagsmännens räkning. Det enkla bolaget kommer därmed att framstå som en enda part vid avtal med andra motparter. Utan att ha kännedom om hur övriga bolagsmän gör, är det högst troligt att även de övriga bolagsmännen som ingår i det enkla bolaget kommer att sälja den elektriska kraften till utomstående. Vad övriga leasingtagare av andelar i vindkraftverket, dvs. de som inte ingår i det enkla bolaget, avser att göra med den producerade elektriska kraften saknar Bolaget kännedom om.

Då den installerade effekten i vindkraftverket överstiger 125 kilowatt och den producerade elektriska kraften matas ut på ett koncessionspliktigt nät kan Skatterättsnämnden vid sin prövning utgå från att det är fråga om elektrisk kraft som är skattepliktig. – Bolaget har givit inleasingavtalet och bolagsavtalet.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget önskar få svar på följande frågor.

1. Är Bolaget skattskyldigt enligt 11 kap. 5 § första stycket 1 LSE om Bolaget leasar 25 procent av vindkraftverket?

2. Förändras svaret på fråga 1 om Bolaget endast leasar 0,5 procent av vindkraftverket?

Bolaget menar att det ska anses vara producent av skattepliktig elektrisk kraft såsom innehavare av en ideell andel av ett vindkraftverk med en generatoreffekt överstigande 125 kilowatt då den elektriska kraften levereras ut till ett koncessionspliktigt nät.

Bolaget anför följande till stöd för sin uppfattning. Den enda objektiva förutsättningen för att vara skattskyldig som producent enligt 11 kap. 5 § första stycket 1 LSE är att man i Sverige ska framställa skattepliktig elektrisk kraft. Att den elektriska kraft som framställs i vindkraftverket är skattepliktig är ostridigt.

Varken LSE eller dess förarbeten ställer upp något krav på delaktighet, än mindre vilken omfattning och typ av engagemang i en produktion av elektrisk kraft, som krävs för skattskyldighet. Bolaget är högst delaktigt i produktionen genom att tillskjuta sin andel av vindkraftverket för kraftproduktionen och hur delaktigheten ska kunna ske på annat sätt är oklart. Kraftproduktionen sker just genom vindkraft och varken Bolaget eller dess ägare skulle i någon påvisbar utsträckning kunna öka produktionen genom fysisk närvaro vid vindkraftverket. Bolaget menar att det är en producent av skattepliktig elektrisk kraft och att storleken på den leasade andelen i detta avseende inte har någon betydelse. Ägaren av vindkraftverket har leasat ut vindkraftverket och kan inte rimligen längre anses vara producent.

Skatteverket anser att Bolaget inte är skattskyldigt i egenskap av producent och anför följande.

Av 11 kap. 5 § första stycket 1 LSE framgår att den som i Sverige framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent) är skattskyldig. Utifrån de uppgifter Bolaget lämnat i ansökan gör Skatteverket bedömningen att Bolaget inte kommer att vara delaktigt i produktionen på ett sätt som medför att Bolaget ska anses framställa elektrisk kraft i den mening som avses i 11 kap. 5 § första stycket 1 LSE. Enligt Skatteverkets uppfattning blir Bolaget därför, enligt angivna förutsättningar, inte skattskyldigt som producent, vare sig om Bolaget leasar 25 eller 0,5 procent av vindkraftverket.

Skälen för avgörandet

Eftersom skattskyldigheten för leverantörer ersatts med skattskyldighet för nätinnehavare per den 1 januari 2018 prövar Skatterättsnämnden enbart frågan om huruvida Bolaget kan anses framställa el i den mening som avses i 11 kap. 5 § första stycket 1 LSE.

Rättsligt

Av 11 kap. 5 § första stycket 1 LSE, i dess lydelse från och med 1 januari 2018, framgår att skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent).

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt leasingavtalet får leasingtagaren full förfoganderätt till vindkraftverket, den producerade kraften, ursprungscertifikat och nätnyttan i proportion till leasingen. Leasingtagaren kan därvid bestämma om andelen producerad kraft ska säljas ut på ledningsnät som omfattas av nätkoncession.

Av bolagsavtalet framgår att leasinggivaren, som äger vindkraftverket leasar ut ideella andelar till leasingtagare (bolagsmän). Genom avtalet regleras emellertid också att leasinggivaren administrerar produktionen, företräder bolagsmännen mot tredje man och myndigheter avseende drift, försäljning m.m. Bolagsmännen tillskjuter sina leasade andelar av vindkraftverket för gemensam kraftproduktion och ersättningen för detta är en fördelning av produktionsintäkterna till bolagsmännen.

Bolagsmännen har rätt till den produktionskapacitet som motsvarar den procentuella andelen i vindkraftverket. Beräkningen av energiproduktionen sker fortlöpande och fördelning av produktionsintäkterna till bolagsmännen sker andra veckan efter utgången av respektive kalenderkvartal. Genom undertecknandet tillskjuter bolagsmännen sin leasade andel till vindkraftverket för gemensam kraftproduktion med övriga bolagsmän.

Detta förfarande innebär enligt Skatterättsnämndens mening att ägaren tillika leasinggivaren i realiteten inte har överfört en fullständig förfoganderätt till vindkraftverket till leasingtagaren. Den ekonomiska risken för vindkraftverkets verksamhet ligger i egentlig mening kvar hos ägaren. Leasingtagaren finansierar ägarens kostnader genom en leasingavgift och får som motprestation en del av resultatet. Ägaren av vindkraftverket får därigenom anses vara den som framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent) och leasingtagaren är därmed under dessa förutsättningar inte skyldig att betala energiskatt. Hur stor andel av vindkraftverket som leasas saknar därför betydelse.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn ordf., Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Erika Örbom.

I den slutliga handläggningen har även Karin Korpinen deltagit.

Senaste förhandsbesked inom Energiskatt

Visa alla
Till toppen