Energiskatt

Fråga om vad som ryms inom definitionen av datorhall enligt 1 kap. 14 § lagen om skatt på energi.

Diarienummer
5-21/I
Meddelandedatum
2021-07-07
Lagrum
  • 1 kap. 14 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Dom
Avgörandedatum
2022-02-02
Mål nr
4353-21

Förhandsbesked

Den anläggning som X AB planerar att uppföra utgör en datorhall enligt definitionen i 1 kap. 14 § lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, under förutsättning att den informationstjänstverksamhet/informationsbehandling som kommer att utföras i hallen utgör bolagets huvudsakliga verksamhet.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X AB (Bolaget) är idag verksamt inom områdena AI-utveckling, databaser, kryptovaluta samt drift av egna datorhallar.

Bolaget förvärvade under år (…) fastigheten (…). På fastigheten avser Bolaget att uppföra en egen datorhall för egen kommersiell utvinning av kryptovaluta för försäljning. Installerad effekt för serverutrustningen i anläggningen kommer fr.o.m. driftsättning att uppgå till (…) megawatt.

Bolaget kommer att sälja all utvunnen kryptovaluta på (…), en börs för köp och försäljning av kryptovalutor, i utbyte mot legala betalningsmedel eller mot andra kryptovalutor. Utvinning och försäljning av kryptovaluta kommer i fortsättningen att vara Bolagets enda verksamhet och omsättningen förväntas uppgå till (…) kronor för beskattningsåret 2021.

Bolaget beskriver utvinningsverksamheten enligt följande. Kryptovaluta utvinns i en förutbestämd takt i ett datanätverk dit vem som helst kan ansluta sig. Alla transaktioner journalförs i en publik databas benämnd blockkedjan. Att lösa block i blockkedjan är en tävling mellan s.k. miners där belöningen är ett visst antal nyskapade enheter av kryptovalutan. Möjligheten att lösa block minskar med tiden eftersom svårighetsgraden och konkurrensen ökar med förbättrad datorkapacitet och fler miners.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om den planerade anläggningen utgör en sådan datorhall som avses i 1 kap. 14 § LSE.

Bolaget anser att utvinning av kryptovaluta är en informationstjänstverksamhet eller informationsbehandling och att anläggningen kan kvalificeras som en datorhall enligt 1 kap. 14 § LSE.

Skatteverket anser att utvinning av kryptovaluta i sig kan utgöra sådan informationstjänstverksamhet eller informationsbehandling som avses i 1 kap. 14 § LSE. Anläggningen kan, under förutsättning att anläggningens sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,1 megawatt samt att minst 75 procent av omsättningen i Bolagets näringsverksamhet i Sverige utgör sådan informationstjänstverksamhet eller informationsbehandling, uppfylla förutsättningarna att vara en datorhall enligt 1 kap. 14 § LSE.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Med datorhall avses enligt 1 kap. 14 § LSE en anläggning där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och tillhörande tjänster, utövar sådan verksamhet, och vars sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,1 megawatt. Effekten för kyl- och fläktanläggningar får inte räknas med i den installerade effekten.

Av förarbetena framgår att när det kommer till annan verksamhet i datorhallen än ren uthyrning av serverutrymme, dvs. informationstjänstverksamhet och informationsbehandling, kan följande nämnas. Typisk datorhallsverksamhet är t.ex. molnbaserade tjänster för dokumenthantering, e-post och externa databaser (såsom bilder, videor och kartor) samt olika lösningar för företags kundhanteringssystem. Produktionen av datorhallstjänsterna kan vara företagsspecifik eller samlokaliserad (colocation), vilket innebär att aktören erbjuder sina kunder en datorhallsmiljö koncentrerad till ett ställe. Som exempel på verksamhet som i och för sig kan bedrivas i ett datacenter, men som inte ingår i definitionen, kan nämnas förlagsverksamhet, telekommunikation och dataprogrammering.

Det framgår vidare att för att en datorhall ska föreligga enligt definitionen räcker det inte med att effektgränsen uppnås eller att näringsidkaren bedriver angiven verksamhet. Det krävs också att verksamheten med informationstjänster m.m. är näringsidkarens huvudsakliga verksamhet och att näringsidkaren utövar sådan verksamhet i datacentret. Den kvantifierande bestämningen ”huvudsakligen” bör tolkas på motsvarande sätt som i annan skattelagstiftning, dvs. minst 75 procent (jämför prop. 1999/2000:2 del 1 s. 502 f). I detta sammanhang bör det, i förekommande fall, ställas i relation till omsättningen i näringsidkarens näringsverksamhet i Sverige (prop. 2016/17:1 s. 449).

Skatterättsnämndens bedömning

Enligt Skatterättsnämndens mening utgör den beskrivna verksamheten, som består av behandling av stora mängder datakapacitet i de nätverk till vilka datorutrustningen i anläggningen är ansluten, sådan informationstjänstverksamhet eller informationsbehandling som avses i 1 kap. 14 § första stycket LSE.

Det framgår av ansökan att Bolaget i anläggningen kommer att bedriva verksamhet i form av utvinning av kryptovaluta, vilken även kommer att utgöra Bolagets enda verksamhet. Den installerade effekten i anläggningen kommer att uppgå till (…) megawatt. Skatterättsnämnden anser därför att den planerade anläggningen utgör en datorhall enligt definitionen i 1 kap. 14 § LSE om minst 75 procent av Bolagets omsättning i näringsverksamheten i Sverige utgör sådan verksamhet som avses i 1 kap. 14 § första stycket 1 LSE.

I avgörandet har deltagit Kristina Harmsen Hogendoorn, Birgitta Pettersson, Rolf Bohlin (skiljaktig), Jeanette Fored (skiljaktig), Christina Olsson, Anna Sandberg Nilsson och Madelaine Tunudd.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

Skiljaktig mening

Rolf Bohlin och Jeanette Fored är skiljaktiga och anför följande.

Bolagets verksamhet är att utvinna kryptovaluta. Enligt vår uppfattning ger ordalydelsen av lagtexten tillsammans med det som uttalas i förarbetena inte utrymme för att verksamheten ska omfattas av definitionen i 1 kap. 14 § LSE. Den planerade anläggningen är alltså inte en datorhall.

Senaste förhandsbesked inom Energiskatt

Visa alla
Till toppen