Undantag från skatteplikt

Tillhandahållandet av licenser, nödvändiga för att kunna bedriva viss slags värdepappershandel, har inte ansetts kopplat till förmedling av värdepapper på ett sådant sätt att det kunnat undantas från skatteplikt.

Diarienummer
51-22/I
Meddelandedatum
2022-11-30
Lagrum
  • 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Ja
Högsta förvaltningsdomstolens avgörande
Beslut
Avgörandedatum
2023-06-27
Mål nr
7630-22

Förhandsbesked

X Aktiebolags förvärv av licenser från (…) omfattas inte av undantag från skatteplikt.

Bakgrund

Omständigheterna i ärendet

X Aktiebolag (Bolaget) bedriver värdepappershandel för egen räkning i främst valuta- och råvaruterminer.

Bolagets handel är algoritmstyrd och helt automatiserad. Bolaget läser in prisdata i (…) datasystem för värdepappershandel (tradingsystemet). Tradingsystemet genomför kontinuerligt beräkningar för bl.a. portföljoptimering och riskhantering som ligger till grund för beslut om vilka affärer Bolaget ska göra. Tradingsystemet skickar köp- och säljordrar för att hela tiden upprätta en optimal portfölj med så hög potentiell förväntad avkastning som möjligt i förhållande till den beräknade risken. Alla affärsbeslut är en direkt följd av förutbestämda regler som är infogade i tradingsystemets algoritmer.

Bolaget handlar främst på (…):s marknadsplatser för terminshandel. Eftersom (...) är en utländsk beskattningsbar person kan Bolaget – med tillämpning av reglerna om omvänd skattskyldighet – komma att bli skyldigt att betala skatten för det fall (…):s tillhandahållande av tjänster till Bolaget bedöms vara skattepliktig.

Bolagets handel på (…):s marknadsplatser sker i eget namn via en tredje part, Bolagets mäklare. Bolaget har avtal med mäklaren om prenumerationer av prisdata som används i tradingsystemet. I dessa prenumerationer ingår data från (…). Vid handeln på marknadsplatserna betalar Bolaget transaktionsavgifter, s.k. courtage, till (…). Därutöver tar (…) ut licensavgifter för användningen av prisdata för att skicka ordrar från tradingsystemet till (…):s marknadsplatser, för rätten att använda prisdata i tradingsystemet för portföljberäkningar och riskhantering samt för rätten att ta emot prisdata via en ”pricefeed” från mäklaren till Bolagets tradingsystem. Aktörer som inte använder automatiserade system kan handla på marknadsplatserna utan att betala dessa licensavgifter.

Ansökan avser endast (…):s tillhandahållande av licenser för att få använda prisdatauppgifterna i automatiserad handel – inte förvärvet av prisdatauppgifterna som sådana.

Frågorna och parternas inställning

Bolaget vill veta om (…):s tillhandahållande av licenser för rätten att använda prisdata för att skicka ordrar från tradingsystemet till (…):s marknadsplatser (fråga 1) samt använda prisdata i tradingsystemet för portföljberäkningar och riskhantering (fråga 2) omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Bolaget vill även veta om tillhandahållandet av en licens för rätten att ta emot prisdata via en ”pricefeed” från mäklaren till tradingsystemet omfattas av samma undantag från skatteplikt (fråga 3).

Bolaget anser att (…):s tillhandahållande av licenser omfattas av undantag från skatteplikt av följande skäl. Licensavgifterna är tvingande och har införts som en fast avgift för (…):s huvudsakliga förmedlingstjänst. Tillhandahållandet av licenser bör därför ses som ett med värdepappersförmedlingen sammansatt tillhandahållande.

Skatteverket anser att Bolagets förvärv av licenser för rätt att använda och ta emot prisdata inte omfattas av undantag från skatteplikt av följande skäl. Tillhandahållandet av förmedlingstjänsten och licensrättigheterna gällande prisdatauppgifter är olika tjänster sett ur en genomsnittlig köpares perspektiv. Licensrättigheterna medför i sig inte någon rättslig och finansiell förändring mellan Bolaget, (…) och säljarna av terminerna.

Skälen för avgörandet

Rättsligt

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML ska omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet undantas från skatteplikt. Med bank- och finansieringstjänster avses, enligt andra stycket, inte notariatverksamhet, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen. Med värdepappershandel förstås enligt tredje stycket, såvitt här är aktuellt, omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte.

Dessa bestämmelser ska tolkas mot bakgrund av artikel 135.1 f i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) så som bestämmelserna har tolkats av EU-domstolen. I mervärdesskattedirektivet anges att från skatteplikt undantas transaktioner, inbegripet förmedling men med undantag av förvaltning och förvar, rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper, dock med uteslutande av handlingar som representerar äganderätt till varor och sådana rättigheter eller värdepapper som avses i artikel 15.2.

Av EU-domstolens praxis framgår att när en transaktion utgörs av flera olika delar och handlingar, ska det göras en samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar transaktionen i fråga för att avgöra om det rör sig om ett enda tillhandahållande eller om två eller flera fristående tillhandahållanden (Frenetikexito, C-581/19, EU:C:2021:167, punkt 37).

Som regel ska varje tillhandahållande anses fristående och självständigt. Om två eller flera delar av en transaktion har ett så nära samband att de objektivt sett utgör ett enda odelbart ekonomiskt tillhandahållande som det vore konstlat att dela upp är de emellertid att anse som ett enda tillhandahållande (Frenetikexito, punkt 37–38).

Det är också fråga om ett enda tillhandahållande när en tjänst utgör den huvudsakliga medan andra anses som underordnade denna. En tjänst ska betraktas som underordnad en huvudsaklig tjänst när kunderna inte efterfrågar den i sig, utan tjänsten för dem endast är ett medel att på bästa sätt åtnjuta den huvudsakliga tjänsten (Frenetikexito, punkt 40–41).

Skatterättsnämndens bedömning

För att Bolaget ska kunna bedriva en algoritmstyrd och helt automatiserad handel via tradingsystemet på (…):s marknadsplatser, måste Bolaget förvärva rättigheterna (licenserna) att använda (…):s prisdata för de i ansökan omfrågade användningsområdena. Mot denna bakgrund framstår (…):s tillhandahållande av de tre licenserna som nödvändigt för att Bolaget ska kunna bedriva sin verksamhet på angivet sätt. Till följd härav ska (…):s tillhandahållande av licenser anses som ett ekonomiskt odelbart tillhandahållande som det vore konstlat att dela upp.

Därefter blir frågan om (…):s tillhandahållande av licenser till en kund som använder sig av prisdatainformation är skattepliktigt eller undantaget från skatteplikt.

Av EU-domstolens praxis framgår att värdepappershandel innefattar handlingar som förändrar den rättsliga och ekonomiska situationen mellan parterna. Tillhandahållanden av en tjänst som enbart är materiell, teknisk eller administrativ och som inte medför rättsliga och ekonomiska förändringar omfattas inte av undantag från skatteplikt. Uttrycket ”transaktioner rörande värdepapper” avser transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parternas rättigheter och skyldigheter avseende värdepapper (CSC Financial Services, C-235/00, EU:C:2001:696 punkt 28 och 33).

(…):s tillhandahållande av nu aktuella licenser är inte i sig kopplade till förmedling av transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parters rättigheter eller skyldigheter avseende värdepapper, utan prissätts separat och möjliggör för aktörer att bedriva en helt automatiserad handel. Licenserna måste därför enligt Skatterättsnämndens mening ses som ett i förhållande till förmedling av värdepapper självständigt tillhandahållande.

Licenserna ger Bolaget rätt att använda den prisdatainformation som köpts via mäklaren i olika syften. Prisdatan läses in i tradingsystemet för beräkning av bl.a. portföljoptimering och riskhantering och utgör därmed beslutsunderlag för Bolagets handel.

Enligt Skatterättsnämndens mening medför tillhandahållandet av licenser inte några rättsliga och ekonomiska förändringar mellan parterna ([…] och Bolaget) på sätt som krävs för undantag från skatteplikt.

Bolaget är därför skattskyldigt för förvärv av licenser från (…).

I avgörandet har deltagit Rolf Bohlin, Jeanette Fored, Fredrik Fries, Kristina Harmsen Hogendoorn (ordf.), Christina Olsson, Birgitta Pettersson och Anna Sandberg Nilsson.

Ärendet har föredragits av Karin Korpinen.

 

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen