Utflyttning, väsentlig anknytning

En person som varit utflyttad från Sverige sedan 23 år har inte ansetts ha väsentlig anknytning hit genom ett 25-procentigt innehav  i ett fastighetsförvaltande familjefåmansaktiebolag.

Diarienummer
76-08/D
Meddelandedatum
2008-12-01
Lagrum
  • 3 kap. 3 § första stycket 3 och 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökande
A
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Enbart den omständigheten att A äger en fjärdedel av aktierna i X AB (X) ger honom inte väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

 

Motivering

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska enligt 3 kap. 7 § IL en rad omständigheter beaktas. Förutom svenskt medborgarskap anges i paragrafen bl.a. sådana anknytningsmoment som innehav av en bostad inrättad för åretruntbruk, drift av näringsverksamhet, ekonomiskt engagemang genom innehav av tillgångar som ger ett väsentlig inflytande i näringsverksamhet och innehav av fastighet.

A är svensk medborgare, gift och med vuxna barn, samtliga är bosatta utomlands. År 1985 flyttade han till [utlandet] och är sedan år 1995 bosatt i [visst land utomlands]. Vid utflyttningen hade han inte kvar några tillgångar i Sverige. År 1997 förvärvade han och hans tre syskon var sin fjärdedel av aktierna i X från [en närstående]. Ett av syskonen har därefter i sin tur överlåtit de erhållna aktierna till sina barn.

X:s verksamhet består av fastighetsförvaltning. För närvarande äger bolaget två fastigheter i [Sverige]. Den ena fastigheten är obebyggd. På den andra finns det två mindre kontorshus och tre villor. Kontorshusen, en villa samt den obebyggda fastigheten hyrs ut till Y AB [Y] för 900 000 kr per år. De två andra villorna var t.o.m. hösten 2007 uthyrda till privatpersoner för åretruntboende men står outhyrda sedan dess. Det har i ärendet upplysts att förhandlingar pågår om att hyra ut även dem till Y. Om det inte visar sig möjligt avser X att hyra ut villorna till privatpersoner, dock inte till någon i familjen A. Fastigheternas totala marknadsvärde uppgår till ca 25 miljoner kr, det totala taxeringsvärdet till ca 9 miljoner kr och omsättningen till ca 2 miljoner kr per år.

Brodern B, bosatt i Sverige och vd i X, är den ende av delägarna som utför löpande arbete i bolaget. Arbetet består i att sköta den löpande ekonomiska administrationen och fungera som kontaktperson. Förhandlingar med hyresgäster och fastighetsskötsel m.m. sköts av utomstående företag. B har vid inkomsttaxeringen behandlat sina aktier i X som kvalificerade andelar enligt 57 kap. IL.

A ingår i bolagets styrelse men har aldrig deltagit aktivt i verksamheten och får ingen ersättning för sitt uppdrag.

Mot bakgrund av att A kan komma att sälja aktierna i X eller ta utdelning från bolaget frågar han om aktierna i bolaget ger honom väsentlig anknytning till Sverige.

Skatterättsnämnden finner att de i ärendet angivna omständigheterna inte kan anses ge A väsentlig anknytning till Sverige.

Fråga 2 förfaller.

Beslutande: André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Werkell
Sekreterare: Roupe
Föredragande: Palmstierna

Senaste förhandsbesked inom Inkomstskatt

Visa alla
Till toppen