Bokmoms

En s.k. anatomikortlek har inte ansetts omfattad av den reducerade skattesatsen för böcker och liknande alster.  

Diarienummer
16-11/I
Meddelandedatum
2011-10-05
Lagrum
  • 7 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200)
Sökande
X AB
Motpart
Skatteverket
Har överklagats?
Nej

Förhandsbesked

Det omfrågade tillhandahållandet omfattas inte av den reducerade skattesatsen enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Motivering

Bakgrund

X AB (Bolaget) säljer (...) s.k. anatomikortlekar som utgörs av ett antal lösa kort med text och bild avseende människans anatomi. (...).

Bolaget har i ärendet gett in ett exemplar av anatomikortleken. Den består av ett åttiotal kort. (...). På ena sidan finns en (...) bild av [den anatomiska detaljen] och på den andra sidan en kortfattad beskrivande text (...). Femton kort utgör s.k. frågekort och innehåller enbart text. Korten, som är av normal spelkortsstorlek, förvaras i en för ändamålet avsedd kartong.

Frågan och parternas inställning

Bolaget vill veta om och anser att tillhandahållandet av anatomikortleken omfattas av den reducerade skattesatsen enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML. Kortleken är inte avsedd att spela med utan är en pedagogisk trycksak vars syfte är att underlätta anatomiläsande.

Skatteverket anser att anatomikortleken inte har form och utseende som en bok, broschyr, häfte eller enstaka blad i den betydelse som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML. Flera kort i en kortlek kan inte anses vara enstaka blad även om korten innehåller en textmassa. Kortleken utgör inte en vara som liknar en bok och det är inte heller fråga om en vara som enligt allmänt språkbruk ska ses som en bok. Tillhandahållandet omfattas därför inte av skattesatsen 6 procent utan av den generella skattesatsen 25 procent.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatt ska enligt 7 kap. 1 § första stycket ML tas ut med 25 procent om inte annat följer av, såvitt nu är i fråga, tredje stycket. Enligt tredje stycket 1 ska skatten tas ut med 6 procent för bl.a. omsättning av böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad, samt ett antal andra i bestämmelsen angivna varor allt under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Att en reducerad skattesats får tillämpas för de i bestämmelsen angivna varorna följer av artikel 98.2 jämförd med punkt 4 i bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet).

Möjligheten att tillämpa reducerade skattesatser är en avvikelse från principen om att den normala skattesatsen ska tillämpas. Av EU-domstolens fasta rättspraxis, se t.ex. domen i målet C-83/99 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien, framgår att bestämmelser som utgör undantag från en princip ska tolkas restriktivt.

Av artikel 98.3 i mervärdesskattedirektivet framgår att medlemsstaterna vid tillämpningen av de reducerade skattesatserna för de i bilaga III angivna varukategorierna får använda Kombinerade nomenklaturen (EU:s tulltaxa) för att fastställa exakt vad respektive kategori omfattar.

Vid en tolkning som görs med ledning av tulltaxan är enligt förarbetena till de nu aktuella bestämmelserna i ML utgångspunkten att om varan ingår i tulltaxenummer (KN-nr) 4901—4905 föreligger en presumtion för att varan omfattas av tillämpningsområdet för den lägre skattesatsen och motsatsvis, om varan ingår i ett annat tulltaxenummer så är presumtionen att den inte omfattas av tillämpningsområdet för denna punkt (prop. 2001/02:45 s.43 f.). I sitt yttrande över förslaget uttalade Lagrådet att de kategorier av varor som uppräknas i den nu aktuella regeln enligt vanlig lagtolkningsteknik normalt ska ges den innebörd de har i allmänt språkbruk och att det främst är i fall då innebörden är otydlig som tulltaxan behöver tillgripas som ett hjälpmedel vid tolkningen. Lagrådet tillade att det följer av normala metoder för lagtolkning att tulltaxan, som utgjort grunden för regleringen, bör tjäna till ledning vid tolkningen (a. prop. s. 76).

En vara som har samma form och utseende som en bok och som enligt allmänt språkbruk betecknas som en bok har i Högsta förvaltningsdomstolens praxis i flera fall behandlats som en bok vid bedömningen av tillämplig skattesats. Den reducerade skattsatsen har t.ex. ansetts tillämplig på skolfotokataloger och sudokoböcker (RÅ 2005 ref. 6 och RÅ 2006 not. 209). Jfr även Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2011 i mål nr 230-11 rörande en fotobok.

Avgörande för om en vara ska omfattas av den lägre skattesats som gäller för varor som räknas upp i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML är således om den enligt allmänt språkbruk eller med ledning av den klassificering som kan göras utifrån tulltaxan kan hänföras till någon av de varor som räknas upp i lagrummet.

Den ingivna anatomikortleken har inte samma form och utseende som en bok eller liknande alster och kan inte heller enligt allmänt språkbruk betecknas som en bok eller motsvarande. Inte heller kan kortleken anses hänförlig till något av tulltaxenumren 4901—4905.  

Det anförda innebär att bestämmelsen om reducerad skattesats i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 ML inte är tillämplig på Bolagets omsättning av anatomikortleken.   

Beslutande: Svanberg, ordf., Ohlsson, Bohlin, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Rosvall, Wingren
Sekreterare: von Oelreich
Föredragande: Opander

Senaste förhandsbesked inom Mervärdesskatt

Visa alla
Till toppen